Werkagenda VIA zet in op meer kansengelijkheid door versterking LOB

16 december 2021

Om jongeren met een migratieachtergrond gelijke kansen op de arbeidsmarkt te bieden, lanceerden 21 landelijke partijen uit de Taskforce Werk & Integratie op 13 december 2021 samen met staatssecretaris Dennis Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Werkagenda Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA).


Al jaren blijkt dat jongeren met een migratie-achtergrond relatief meer problemen hebben met het vinden van een stageplek en een baan. Uit onderzoek blijkt dat dit ten gevolge van de corona situatie voor deze doelgroep nog lastiger is geworden.

De Werkagenda VIA is opgebouwd uit drie thema’s; ‘meer (culturele) diversiteit op het werk’, ‘meer kans op eerste baan of stage voor jongeren met een migratieachtergrond’ en ‘arbeidstoeleiding’. De VO-raad is via de werkgroep VIA betrokken geweest bij de ontwikkeling van het tweede thema van de werkagenda en steunt de gekozen lijn. De MBO Raad maakt onderdeel uit van deze brede Taskforce.

Onder andere via de activiteiten van het Expertisepunt LOB, werkt de VO-raad actief mee aan de concretisering van de doelstellingen van de werkagenda. Daarbij is het uitgangspunt dat er geen nieuwe zaken ontwikkeld worden, maar dat binnen de huidige infrastructuur gewerkt wordt aan een grotere bewustwording binnen het onderwijs van de inzichten die opgedaan zijn rond de ‘Werkbare mechanismen studiekeuze jongeren met een migratieachtergrond’ en de concrete vertaling ervan. Hierbij zullen zoveel mogelijk bestaande tools, interventies en werkwijzen worden benut (die voor de brede doelgroep jongeren van belang zijn als het gaat om goede LOB). Hiermee bouwt de VO-raad voort op de eerder opgestelde Kwaliteitsagenda LOB VO 2018-2021 en de evaluatie daarvan. Die evaluatie bracht naar voren dat goede LOB een scherpe focus op het perspectief van de leerling vraagt én een gezamenlijke betrokkenheid bij LOB van iedereen op school. In het kader van de werkagenda VIA krijgt de doelgroep jongeren met een migratieachtergrond hierbij gerichte aandacht.