Werkgever en werknemer verplicht om visie op reïntegratietraject te geven

23 augustus 2023

Vanaf juli 2023 zijn werkgever en werknemer verplicht om bij langdurig verzuim een visie op het re-integratietraject te geven. Een wetswijziging verplicht deze toevoeging aan het plan van aanpak, de bijstellingen daarop en de eerstejaarsevaluatie.

Werkwijze

Als er sprake is van langdurig verzuim, vraagt de werkgever een oordeel aan bij de bedrijfsarts in uiterlijk de zesde week van de arbeidsongeschiktheid. Er wordt door de bedrijfsarts, bij langdurig verzuim, een re-integratiedossier aangemaakt. Een onderdeel van dit dossier is het plan van aanpak. Hierin staan de activiteiten gericht op het re-integratieproces en het hervatten van arbeid, de doelstellingen en de termijnen waarbinnen die doelstellingen naar verwachting worden bereikt. Dit plan van aanpak wordt geëvalueerd of bijgesteld als het advies van de bedrijfsarts daar aanleiding toe geeft. De werkgever is samen met de werknemer verantwoordelijk voor het re-integratieproces.

Er is een belangrijke rol voor de werknemer bij het opstellen van het re-integratietraject, aangezien het plan van aanpak in overeenstemming met werknemer opgesteld dient te worden door de werkgever. Zodra het volledige re-integratieverslag naar het UWV wordt verstuurd als de WIA-aanvraag gedaan wordt, heeft de werknemer ook de ruimte om zijn oordeel te geven over bepaalde onderwerpen uit het verslag. Werknemer en werkgever hebben momenteel ook al de mogelijkheid om als aanvulling op het re-integratieverslag een visie te geven. Er wordt in de praktijk dan ook al vaak gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een visie op te nemen. Deze visie ziet vooral toe op de functie en de arbeidsmarktmogelijkheden.

Om een visie te kunnen geven dienen zowel werkgever als werknemer zich te verdiepen in kennis omtrent re-integratiemogelijkheden en verantwoordelijkheden in het proces. Als werkgever en werknemer zelf niet tot een visie kunnen komen, dan kan er in overleg besloten worden om een onafhankelijk casemanager in te schakelen om hierin te ondersteunen.

UWV toetst voorafgaand aan de WIA-beoordeling of alle stukken van het re-integratieverslag compleet zijn ingevuld. Daarbij horen ook het plan van aanpak en de eerstejaarsevaluatie. Als het niet compleet ingevuld is, dan kan dit leiden tot een verlenging van de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever. De maatregel geldt voor stukken die na 1 juli 2023 zijn opgesteld.