Wetsvoorstel afschaffing rekentoets naar Tweede Kamer

18 december 2019

Het ministerie van OCW heeft het wetsvoorstel rond de afschaffing van de rekentoets naar de Tweede Kamer gestuurd. In een daaropvolgende Kamerbrief dringt minister Slob aan op een snelle behandeling van dit wetsvoorstel, zodat voor scholen snel wettelijk wordt vastgelegd hoe zij vanaf dit schooljaar vorm dienen te geven aan het rekenonderwijs en de toetsing daarvan.

Met de aanname door de Tweede Kamer van een aantal moties hierover, werd begin februari al duidelijk dat de rekentoets vanaf het schooljaar 2019-2020 zou worden afgeschaft. Ook gaf de Kamer aan zo snel mogelijk de alternatieve plannen van de NVvW voor rekenonderwijs en -toetsing te willen realiseren. In de praktijk is het dit schooljaar ook al niet meer mogelijk om de rekentoets af te nemen (via Facet). Zowel de afschaffing van de rekentoets als de plannen van de NVvW moeten echter nog wel officieel worden omgezet in wet- en regelgeving.

Wetsvoorstel afschaffing rekentoets

Met het nu ingediende wetsvoorstel wordt de rekentoets wettelijk afgeschaft en hoeven leerlingen die eindexamen doen in het vak wiskunde (in het profieldeel of het vrije deel) officieel geen centrale rekentoets meer af te leggen. Streven is dat het wetsvoorstel op 1 januari 2020 ingaat met terugwerking tot 1 augustus 2019. Het wetsvoorstel moet echter eerst nog worden behandeld en akkoord worden bevonden door het parlement.

Net als de minister hoopt ook de VO-raad dat het wetsvoorstel zo snel mogelijk door de Tweede en Eerste Kamer wordt behandeld en officieel in werking kan treden, zodat er duidelijkheid komt op dit vlak voor scholen en leerlingen.

AMvB over schoolexamen rekenen

Onderdeel van het wetsvoorstel is ook dat met de afschaffing van de rekentoets, leerlingen zonder wiskunde een schoolexamen rekenen moeten gaan afleggen. Tegelijk met de indiening van het wetsvoorstel werd een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) gepubliceerd waarin nadere voorschriften hiervoor zijn uitgewerkt. Deze AMvB zou op 1 augustus 2020 (eindexamens), respectievelijk 1 januari 2021 (staatsexamens) in werking moeten treden.

De AMvB staat momenteel open voor consultatie en kan op basis daarvan – alsook op basis van een mogelijke Kamerbehandeling – nog worden gewijzigd. Ook wat betreft deze AMvB hoopt de VO-raad op een snelle afhandeling, zodat voor scholen duidelijk wordt hoe ze vorm moeten gaan geven aan dit schoolexamen.

In zijn Kamerbrief kondigde de minister aan dat de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) begin 2020 een handreiking zal publiceren om scholen te ondersteunen bij het construeren van het schoolexamen rekenen.

Het schoolexamen zal in elk geval moeten worden afgenomen totdat de integrale curriculumherziening (Curriculum.nu) is afgerond. Afhankelijk van de omvang van de wijzigingen duurt dit proces zo’n vijf tot zeven jaar. Daarna is in principe het schoolexamen rekenen niet meer nodig.

Vakvernieuwing wiskunde vmbo

In zijn brief kondigde minister Slob tenslotte een vakvernieuwingstraject voor het examenprogramma wiskunde vmbo aan, om rekenen beter te integreren in wiskunde. De minister wil zo ook de programmatische aansluiting tussen vmbo-mbo en vmbo-havo verbeteren. Deze vakvernieuwingscommissie wiskunde vmbo start in januari 2020. Hierbij wordt nadrukkelijk de samenhang gezocht met de lopende integrale curriculumherziening in het kader van Curriculum.nu.