Wetsvoorstel instemmingsrecht MR op hoofdlijnen meerjarig financieel beleid heroverwogen

12 juli 2017

Het demissionaire kabinet gaat het wetsvoorstel om het bestaande adviesrecht van de medezeggenschapsraad (MR) op de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid te vervangen door een instemmingsrecht, heroverwegen. Dit schrijft staatssecretaris Dekker op 11 juli aan de Tweede Kamer. De heroverweging gebeurt op advies van de Raad van State. Het ministerie zal hierover in het najaar in gesprek gaan met alle betrokkenen.

Met deze veldraadpleging zal nader onderzoek worden gedaan naar de werking in de praktijk van het voorgestelde instemmingsrecht en de afbakening van de reikwijdte daarvan, alsmede naar de werking van het huidige adviesrecht.

Als uit de consultatie blijkt dat het instemmingsrecht een noodzakelijk en geschikt instrument is om de financiële ‘checks en balances’ in het kader van de lumpsumsystematiek en de vereenvoudiging van de bekostiging te versterken, zal een nieuw wetsvoorstel worden overwogen, zo schrijft Dekker.

Inzet VO-raad

De VO-raad hecht veel waarde aan het borgen van de juiste checks en balances binnen een schoolbestuur; in de Code Goed Onderwijsbestuur VO zijn hier ook diverse afspraken over gemaakt. De raad vindt het van groot belang dat een herziene versie van dit wetsvoorstel bijdraagt aan het versterken van de checks en balances in de sector en zal dit ook inbrengen in de veldraadpleging. In het najaar zullen we u nader informeren over onze inhoudelijke input.

Lees de brief van Dekker aan de Tweede Kamer over het heroverwegen van het 'Wetsvoorstel instemmingsrecht MR op hoofdlijnen meerjarig financieel beleid'.