Wetsvoorstel ter versterking positie leerlingen en ouders binnen passend onderwijs naar de Tweede Kamer

12 oktober 2023

Op 5 oktober is het wetsvoorstel ‘Ouders en leerlingen’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit wetsvoorstel heeft als doel de positie van ouders en leerlingen binnen passend onderwijs te versterken.

Het wetsvoorstel is ontwikkeld naar aanleiding van een aangenomen motie van D66 over het opnemen van het ondersteuningsaanbod in de schoolgids en de toezegging van de toenmalige minister om werk te maken van hoorrecht van leerlingen.

Met het wetsvoorstel worden de drie onderstaande punten geregeld:   

  1. Hoorrecht van leerlingen over het ontwikkelingsperspectief, waarin de school onder andere de leerdoelen en de extra ondersteuning die de leerling nodig heeft om de leerdoelen te bereiken, beschrijft. Op die manier kan de leerling meepraten over de ondersteuning die hij of zij ontvangt. Het schoolbestuur motiveert de beslissing over het ontwikkelingsperspectief aan de leerling en licht toe hoe de mening van de leerling is meegenomen in de besluitvorming.
  2. De basis- en extra ondersteuning die de school biedt, neemt zij voortaan op in de schoolgids. Hiermee komt het schoolondersteuningsprofiel (SOP) als apart document te vervallen.
  3. Het samenwerkingsverband krijg als wettelijke taak om een ouder- en jeugdsteunpunt in te richten, dat ouders en leerlingen informeert, ondersteunt en begeleidt bij de vormgeving van passend onderwijs. De ervaringen van ouders en leerlingen worden gebundeld en het samenwerkingsverband wordt hierover geïnformeerd, zodat deze ervaringen een bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteitsontwikkeling van passend onderwijs.

Inwerkingtreding van het wetsvoorstel is vooralsnog voorzien op 1 augustus 2024. Inmiddels hebben vrijwel alle samenwerkingsverbanden al een ouder- en jeugdsteunpunt ingericht.