Wijziging in bekostiging nieuwkomersonderwijs

10 april 2024

Vanaf 1 januari 2026 geldt de datum ‘eerste inschrijving op school’ als startdatum voor de nieuwkomersbekostiging, in plaats van de datum ‘eerste datum verblijfsrecht’. Dit heeft minister Paul op 9 april bekendgemaakt in een Kamerbrief. De VO-raad pleit al lange tijd voor deze aanpassing en is hier dus erg blij mee. De aanpassing komt echter wel erg laat.

Met de huidige wet- en regelgeving ontvangen ISK’s twee jaar aanvullende bekostiging per instromende leerling, gerekend vanaf de ‘eerste datum verblijfsrecht’ of de ‘datum binnenkomst in Nederland’. Deze datum verschilt, onder andere door wachtlijsten of verhuizingen van leerlingen, echter vaak van de daadwerkelijke inschrijfdatum op school. Hierdoor ontvangen besturen in de praktijk vaak minder dan de beoogde twee jaar nieuwkomersbekostiging. 

Momenteel staan ISK's onder flinke druk door de verhoogde instroom van nieuwkomersleerlingen, onder andere Oekraïense leerlingen en alleenstaande minderjarige asielzoekers. Zo bleek uit de Sectorrapportage 2023 dat er op 1 oktober 2021 14.900 leerlingen op een ISK zaten en op 1 april 2023 32.900.  Dit stelt ISK's voor flinke uitdagingen en maakt de aanpassing dat de datum ‘eerste inschrijving op school’ gehanteerd gaat worden voor de start van de bekostiging, hoognodig. 

Lange termijn: toekomstverkenning 

Naast deze aanpassing in de bekostiging is nog meer nodig, benadrukt de VO-raad. Ook met het oog op de toenemende doorstroom van nieuwkomersleerlingen naar het reguliere onderwijs, is het noodzakelijk om te kijken naar een structurele herijking van het nieuwkomersonderwijs. Het ministerie van OCW is bezig met een toekomstverkenning. Thema’s die hierin meegenomen worden zijn onder andere de doorstroom naar het vervolgonderwijs, regionale samenwerking en hoe in te kunnen spelen op fluctuaties in de leerlingaantallen. De VO-raad is hierbij nauw aangehaakt.  

Geïsoleerde vestigingen

OCW wil daarnaast de scholen die vanwege het opvangen van nieuwkomers minder geld krijgen uit de 'Regeling geïsoleerde vestigingen', en die daar substantieel hinder van ondervinden, in de gelegenheid stellen een aanvraag voor aanvullende bekostiging te doen. Meer informatie hierover volgt.