Wijziging WVO voor normalisering ambtenaren

18 juni 2019

Op 24 september 2019 heeft de Eerste Kamer een wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) aangenomen voor de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) die per 1 januari 2020 in werking treedt.

Het wetsvoorstel bevat voornamelijk technische wetgeving in verband met de vervanging van eenzijdige publiekrechtelijke aanstellingen in het openbaar onderwijs door tweezijdige privaatrechtelijke arbeidsovereenkomsten en het vervallen van de mogelijkheid tot het treffen van eenzijdige rechtspositiebepalingen. Daarmee is de doelstelling van de WNRA voor de onderwijsinstellingen gerealiseerd.

Daarnaast bevat het onderhavige wetsvoorstel een inhoudelijke wijziging, die nodig is om al het personeel dat werkzaam is in het openbaar onderwijs, uit te sluiten van de werking van de Ambtenarenwet 2017. Het kabinet kiest ervoor om het gehele openbaar onderwijs uit te sluiten van de werking van de Ambtenarenwet 2017, omdat anders opnieuw een tweedeling binnen de sector onderwijs ontstaat. Uiteraard wordt met de Wnra voor de gehele onderwijssector het private arbeidsrecht ingevoerd, maar voor een klein deel van het personeel in het openbaar onderwijs zou, zonder deze wijziging, bovenop het private arbeidsrecht ook nog de Ambtenarenwet 2017 gaan gelden. Zo’n nieuw onderscheid is onwenselijk.

Aanpassing CAO VO nodig

De CAO VO moet worden aangepast op de nieuwe wetgeving. Werknemers in het openbaar en bijzonder onderwijs krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden. De WNRA is derhalve ook onderwerp van gesprek in de huidige cao-onderhandelingen.