Alle onderwerpen

Onderwerp

Ventilatie

Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor een goed binnenmilieu. Ze dienen zich daarvoor in te spannen al is niemand aan het onmogelijke gehouden.

Ondersteuning

Ventileren op scholen

De VO-raad en partners zoals Ruimte-OK hebben diverse documenten opgesteld om te helpen bij het nemen van maatregelen voor verbetering van de luchtkwaliteit in scholen.

In de Handreiking ‘Optimaal ventileren op scholen’ staat veel nuttige informatie over ventileren. Ook kunnen scholen bij Ruimte-OK terecht voor advies en meer informatie.

CO2-meters

Meten is weten. CO2-meters zijn bij goed gebruik een heel goed hulpmiddel om na te gaan hoe het gesteld is met de luchtkwaliteit in de school, in de eerste plaats in de klas. De VO-raad heeft zich ingespannen om voor elk lokaal een CO2-meter bekostigd te krijgen. Uiteindelijk is hiervoor € 7,12 per leerling door OCW beschikbaar gesteld. Voor een juist gebruik zie ook de handreiking ‘Optimaal ventileren’. OCW gaat overigens een stap verder door het voornemen om een CO2-meter in elk lokaal verplicht te stellen, waarschijnlijk met ingang van tweede helft 2023.

Alternatieve leslocaties

Er zijn scholen die gebruik maken van alternatieve locaties, omdat de eigen school niet voldoende geventileerd kan worden. Het kan een hele goede keus zijn die alternatieve locaties ook in het nieuwe school seizoen te gebruiken.

SUVIS-subsidie

De overheid heeft in twee tranches (totaal € 200 miljoen) de afgelopen twee jaar projecten gesubsidieerd voor noodzakelijke en energiezuinige verbeteringen in bestaande gebouwen (Specifieke uitkering ventilatie in scholen) voor maximaal 30 procent van de te maken kosten.
Vaak bleek de 30 procent te laag omdat de resterende 70 procent eigen bijdrage een te grote uitdaging van voor scholen en/of gemeenten vormden.

In de derde tranche is de resterende subsidie beschikbaar voor de basissubsidie (€ 25 miljoen) én een vangnetsubsidie (maatwerkregeling) waarbij de 30 procent kan worden verhoogd tot 60 procent. Deze subsidie kan in drie periodes worden aangevraagd via de website van Dus-i waarbij voor elke periode € 38 miljoen beschikbaar is. De laatste aanvraagperiode loopt van 1 januari 2023 tot en met 31 maart 2023.