Alle onderwerpen

Onderwerp

Vmbo

De grote behoefte aan goede vakmensen, alsook het streven om het beste uit leerlingen te halen, vragen om een sterk vmbo. Zowel door de vo-sector als politiek zijn en worden stappen gezet om te komen tot meer eigentijds, aantrekkelijker en uitdagender vmbo-onderwijs dat leerlingen goed voorbereidt op de arbeidsmarkt en samenleving.

Praktijk & ondersteuning

Ondersteuning algemeen

De afgelopen jaren zijn diverse maatregelen genomen om te komen tot meer eigentijds, aantrekkelijker en uitdagender vmbo-onderwijs voor leerlingen. Vanuit de VO-raad en diverse andere partijen is ondersteuning beschikbaar, die vmbo-scholen kan helpen bij het verder versterken van hun onderwijs en het uitvoering geven aan de kabinetsmaatregelen op dit vlak.

Nieuwe leerweg

Een van de maatregelen is de invoering van een nieuwe leerweg in het vmbo, waarbij de gemengde en de theoretische leerweg worden samengevoegd. In deze nieuwe leerweg gaan alle leerlingen naast de avo-vakken een praktijkgericht programma volgen met realistische opdrachten van bedrijven of organisaties. Het doel is om leerlingen zo beter voor te bereiden op mbo 4 of havo.

Momenteel doen in een pilot ruim 140 scholen al ervaring op met dit praktijkgerichte programma; vanaf september gaan zij aan de slag met de recent door OCW vastgestelde conceptexamenprogramma’s van 13 praktijkgerichte programma's voor het vmbo. Ook niet-pilotscholen kunnen de praktijkgerichte programma’s al aanbieden, als extra-curriculair vak. Het behaalde cijfer telt dan nog niet mee in de uitslagbepaling en in het doorstroomrecht naar de havo.

Ook kunnen niet-pilotscholen zich voorbereiden op de invoering van de nieuwe leerweg en het praktijkgerichte programma door alvast een visie te ontwikkelen op de nieuwe leerweg en te onderzoeken welke praktijkgerichte programma’s passen bij de school, samenwerking te zoeken met het bedrijfsleven en het mbo, inspiratie op te doen bij andere (pilot)scholen, deel te nemen aan bijeenkomsten en/of bijscholing te volgen. Zie voor meer informatie en alle ondersteuningsmogelijkheden de website Nieuweleerweg.nl

Invoering nieuwe leerweg
Besluitvorming over de precieze planning voor de invoering van de nieuwe leerweg laat nog even op zich wachten. Na de zomer komt het kabinet met een visie op het beroepsonderwijs, met onder andere aandacht voor de nieuwe leerweg en de praktijkhavo (HavoP). 

Versterking vmbo techniekonderwijs

Sinds 2018 is er jaarlijks structureel 100 miljoen euro beschikbaar specifiek voor de versterking van het techniekonderwijs op het vmbo. Tussen 2020 en 2024 worden de middelen op basis van de subsidieregeling ‘Sterk Techniekonderwijs’ ingezet voor de uitvoering van regionale plannen van vmbo-scholen, mbo-instellingen, het bedrijfsleven en regionale overheid. In alle 78 regio’s zijn hiervoor plannen ontwikkeld en tot uitvoering gebracht. Regio’s kunnen voor ondersteuning bij de verdere uitvoering terecht op de website van Sterk Techniekonderwijs (samenwerking Stichting Platforms VMBO en Platform Bèta Techniek). Scholen vinden hier ook goede voorbeelden hoe binnen regio’s is vormgegeven aan kwalitatief hoogstaand technisch vmbo-onderwijs.

In het najaar van 2022 zal de minister aangeven hoe de middelen voor het technisch vmbo na afronding van de huidige subsidieperiode (2024) zullen worden ingezet.