Alle onderwerpen

Onderwerp

Vmbo

De grote behoefte aan goede vakmensen, alsook het streven om het beste uit leerlingen te halen, vragen om een sterk vmbo. Zowel door de vo-sector als politiek zijn en worden stappen gezet om te komen tot meer eigentijds, aantrekkelijker en uitdagender vmbo-onderwijs dat leerlingen goed voorbereidt op de arbeidsmarkt en samenleving.

Praktijk & ondersteuning

Ondersteuning algemeen

De afgelopen jaren zijn diverse maatregelen genomen om te komen tot meer eigentijds, aantrekkelijker en uitdagender vmbo-onderwijs voor leerlingen. Vanuit de VO-raad en diverse andere partijen is ondersteuning beschikbaar, die vmbo-scholen kan helpen bij het verder versterken van hun onderwijs en het uitvoering geven aan de kabinetsmaatregelen op dit vlak.

Praktijkgerichte programma's

Een van de kabinetsplannen was om de gemengde en theoretische leerweg in het vmbo per 1 augustus 2024 samen te voegen tot een ‘nieuwe leerweg’. Belangrijk onderdeel van deze nieuwe leerweg zou dan een praktijkgericht programma zijn, waarbij leerlingen aan de slag gaan met realistische opdrachten van bedrijven of organisaties.

In november 2022 maakte minister Wiersma bekend dat de invoering van de nieuwe leerweg voorlopig wordt uitgesteld, maar dat de invoering van de praktijkgerichte programma’s wel doorgaat. Scholen die dit willen, mogen vanaf het schooljaar 2024-2025 praktijkgerichte programma’s aanbieden als erkend examenvak in het vrije deel van de gemengde en de theoretische leerweg vmbo. 

De praktijkgerichte programma's worden momenteel in een pilot door 140 scholen (door)ontwikkeld en uitgeprobeerd. Naast deze pilotscholen kunnen ook niet-pilotscholen nu al praktijkgerichte programma’s aanbieden, als extra-curriculair vak. Het behaalde cijfer telt dan nog niet mee in de uitslagbepaling en in het doorstroomrecht naar de havo. Niet-pilotscholen die vanaf 2024-2025 praktijkgerichte programma's als erkend examenvak willen invoeren, kunnen zich hier verder alvast op voorbereiden door te onderzoeken welke programma’s passen bij de school, samenwerking te zoeken met het bedrijfsleven en het mbo, inspiratie op te doen bij andere (pilot)scholen, deel te nemen aan bijeenkomsten en/of bijscholing te volgen.

Zie voor meer informatie en alle ondersteuningsmogelijkheden (voor pilot en niet-pilotscholen) de website Nieuweleerweg.nl

Versterking vmbo techniekonderwijs

Sinds 2018 is er jaarlijks structureel 100 miljoen euro beschikbaar specifiek voor de versterking van het techniekonderwijs op het vmbo. Tussen 2020 en 2024 worden de middelen op basis van de subsidieregeling ‘Sterk Techniekonderwijs’ ingezet voor de uitvoering van regionale plannen van vmbo-scholen, mbo-instellingen, het bedrijfsleven en regionale overheid. In alle 78 regio’s zijn hiervoor plannen ontwikkeld en tot uitvoering gebracht. Regio’s kunnen voor ondersteuning bij de verdere uitvoering terecht op de website van Sterk Techniekonderwijs (samenwerking Stichting Platforms VMBO en Platform Bèta Techniek). Scholen vinden hier ook goede voorbeelden hoe binnen regio’s is vormgegeven aan kwalitatief hoogstaand technisch vmbo-onderwijs.

In het najaar van 2022 zal de minister aangeven hoe de middelen voor het technisch vmbo na afronding van de huidige subsidieperiode (2024) zullen worden ingezet. 

Bijeenkomsten

1 / 2