Themacommissies

De themacommissies van de VO-raad bestaan uit bestuurders en schoolleiders die het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren over actuele onderwijsthema’s.

Binnen de themacommissies worden actuele vraagstukken besproken en adviezen over in te nemen standpunten en het te voeren beleid geformuleerd. De commissies hebben nadrukkelijk een erkende rol en positie binnen de vereniging VO-raad en hebben een stevige adviesfunctie richting het bestuur. Deze adviezen zullen in veel gevallen ook breder beschikbaar worden gesteld of in discussie worden gebracht in de vereniging via bijvoorbeeld de Adviesraad van Schoolleiders (AS) of de Ledenadviesraad (LAR).

De themacommissies richten hun eigen werkwijze in wat betreft het aantal bijeenkomsten per jaar en het tijdstip hiervan en vinden altijd plaats bij de VO-raad. 

Themacommissies en samenstellling 

Dit zijn de themacommissies: 

Talentontwikkeling en onderwijskwaliteit

De themacommissie 'Talentontwikkeling en onderwijskwaliteit' adviseert het bestuur over de inhoudelijke ontwikkeling naar eigentijds onderwijs met thema’s als talentontwikkeling, flexibilisering van het onderwijs en de examinering en de herziening van het curriculum. Recent is de adviesopdracht van de commissie uitgebreid met het thema onderwijskwaliteit in brede zin.

Clementine van den Berg
rector Citadel College, Nijmegen

Jacqueline Bevaart
algemeen directeur Penta Scala Molenwatering, Spijkernisse

Astrid Buijs
rector Picasso Lyceum, Zoetermeer

John Hausmans
directeur DaCapo College, Sittard

Wim Huiberts
Directeur Spaarne College Haarlem

Daphne Heeroma
rector Koning Willem II College, Tilburg

Kees Hoogvorst
voorzitter CvB christelijke scholengemeenschap Jan Arentsz, Alkmaar 

Artho Jansen
bestuurder Stichting Vrijescholen Zuidwest Nederland

Mark de Kievit
Rector Fioretti College Lisse

Steven van Nispen
lid college van bestuur Stichting VO Zeeuws-Vlaanderen

Barry Roest
afdelingsleider A. Roland Holst College Hilversum

Trijnie Vos
regiodirecteur AOC Terra, locatie Assen

 

Vanuit het bestuur van de VO-raad:

 • Eugène Bernard 
  voorzitter CvB Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO), Sittard   


​Vanuit de VO-raad: 

 • Hélène van Oostrom, teamleider Onderwijszaken
 • Carolien Hueting, senior beleidsmedewerker Onderwijszaken
 • Marleen Harink, senior beleidsmedewerker Onderwijszaken
Professionele schoolorganisatie

Deze themacommissie adviseert het bestuur van de VO-raad over leraar-gerelateerde thema’s maar ook over de professionele ontwikkeling van schoolleiders en bestuurders. De adviezen kunnen gegeven worden op politiek-strategisch niveau maar ook op themagericht, doelgroepgericht, sectoraal en organisatieniveau. 

Martin van den Berg directeur-bestuurder Christiaan Huygens College Tjeerd Biesterbosch lid CvB Stichting Landstede Patricia Bleeker rector Stedelijk Dalton College Alkmaar     Niek Bootsma (voorzitter)  bestuurder Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg Ina Everts directeur CS Vincent van Gogh, Assen   Hans Freitag rector-bestuurder a.i. Stedelijk Gymnasium, Leiden

Carlijn Harink
rector Openbaar Lyceum De Amersfoortse Berg Frans van Hartingsveldt voorzitter CvB Jacobus Fruytier scholengemeenschap Annet Kil voorzitter CvB Gooise Scholen Federatie Bert Kozijn rector Hermann Wesselink College Arend Smit bestuurder Stichting Keizer Karel Gerharda Tamminga voorzitter CvB Onderwijsgroep Noord  Marjan Weekhout rector Twents Carmel College ​Vanuit de VO-raad: 
Femke Kolsteren, senior beleidsadviseur Professionele Schoolorganisatie

Bedrijfsvoering, modern werkgeverschap en cao

Deze themacommissie adviseert over een breed scala aan onderwerpen met een financieel stempel en dossiers zoals bekostiging, professionalisering van de bedrijfsvoering en huisvesting.

Johan van Dam
regiodirecteur Lucas Onderwijs, Den Haag

Ria van Doorn-van Boxtel
directeur bedrijfsvoering Christiaan Huygens College, Eindhoven

Marjon Epema
bestuurder SVO Parkstad Limburg, Heerlen

Mark de Haas
bestuurder Minkema College, Woerden

Pieter Schram
bestuurder Singelland, Drachten

Ferdinand Vinke
bestuurder Winkler Prins, Veendam

Anne de Visch-Eybergen
bestuurder Achterhoek VO, Doetinchem

Christiane Estourgie
bestuurder VoVa, Amsterdam

Reinier van de Wal (voorzitter)
bestuurder SCOL, Leiden

Leendert van Wezel
bestuurder Wartburg College, regio Rotterdam/Dordrecht

​Vanuit de VO-raad:
Paul Huisman, senior beleidsadviseur bekostiging en bedrijfsvoering

Governance

Deze themacommissie adviseert gevraagd en ongevraagd over actuele en lange termijn vraagstukken op het gebied van de governance van onderwijsinstellingen en bredere stelselvragen. Met vragen als: Hoe geven schoolbesturen op een goede manier invulling aan de maatschappelijke opgave? Wat vraagt dit van het samenspel met medezeggenschap en intern toezicht? Wat vraagt dit van de bestuurder zelf? En hoe kan een governancecode daaraan bijdragen?

Michel Dankers
voorzitter CvB Elde College, stichting VO Regio Schijndel, Sint Michielsgestel

Marieke Dekkers
voorzitter CvB samenwerkingsverband Koers VO

Allert de Geus
bestuurder Stichting Scholengemeenschap Voor Vrijeschoolonderwijs

Maria van Hattum (voorzitter)
voorzitter CvB Achterhoek VO

Marc Mittelmeijer
voorzitter Raad van Bestuur CVO Rotterdam e.o.

Melle de Vries
bestuurder GSR, Rotterdam

Willem de Potter
voorzitter CvB St. v. Onderwijs op Reformatorische Grondslag (Van Lodenstein College), Amersfoort, Barneveld, Ede, Hoevelaken, Kesteren

Truus Vaes
voorzitter CvB Iris Zuid Kennemerland, Haarlemmermeer

Ferdinand Vinke
bestuurder stichting Winkler Prins, Veendam

Frank de Wit
voorzitter CvB stichting Scala College en Coenecoop College, Alphen a/d Rijn / Boskoop & Waddinxveen

​Vanuit de VO-raad: 
Tammy van Son, senior beleidsadviseur Governance

Sjoerd Vrijburg, beleidsadviseur Burgerschap en Goed Bestuur

School & Samenleving

De themacommisie 'School & Samenleving' adviseert het bestuur over vraagstukken rondom de maatschappelijke opdracht van het onderwijs: hoe kunnen besturen en scholen bijvoorbeeld bijdragen aan sociale binding, gelijke kansen en passend onderwijs voor alle leerlingen? Centraal daarbij staat ook de samenwerking tussen het onderwijs en andere partners (zoals gemeenten, zorg, maatschappelijke instellingen). Thema’s die aan de orde komen zijn o.a. passend onderwijs, kansengelijkheid, welbevinden, onderwijs aan nieuwkomers, aansluiting po en vo, burgerschapsvorming, sociale veiligheid en gezonde school. 


​Deze themacommissie heeft als eerste commissie een pamflet opgesteld waarin zij het bestuur haar toekomstvisie voorlegt over de integrale rol die scholen zouden kunnen vervullen in hun omgeving.

Rosanne Bekker
rector Berlage Lyceum Amsterdam

Jan Houwing
directeur SWV Groningen en omstreken 

Maryse Knook
directeur-bestuurder OSG Bijlmer

Wouter Middendorp
rector Citadel College, Lent 

Henk Post
voorzitter CvB Dunamare Onderwijsgroep, Haarlem

Corinne Sebregts
rector Parmant Scholen, Eindhoven 

Jeroen Spek
directeur Calvijn, Hardinxveld-Giessendam

Aart in t Veld
voorzitter CvB CSG Reggesteyn, Nijverdal/Rijssen

Leendert-Jan Veldhuyzen
bestuurder Stichting Kolom Amsterdam

Kees Vreugdenhil
voorzitter CvB Stichting Fioretti Teylingen 

Bram van Welie (voorzitter)
rector Edith Stein College, Den Haag

​Vanuit de VO-raad: 
Rens van den Boogaard, teamleider School & Omgeving      

Bestuurlijke samenwerking

De VO-raad start een nieuwe themacommissie over bestuurlijke samenwerking. Momenteel loopt de werving van leden voor deze commissie.

Bij de samenstelling is erop gelet dat de themacommissies bestaan uit zowel schoolleiders als bestuurders*, dat ze vertegenwoordigers van grote en kleine besturen bevatten en dat alle onderwijssoorten ‘aan boord’ zijn. De themacommissies bestaan allen uit ten minste tien leden die zijn benoemd voor de looptijd van het strategisch kader.

*de themacommissie governance bestaat geheel uit bestuurders

 

Commissie arbeidsvoorwaarden schoolleiders

Daarnaast is in 2019 binnen de VO-raad de Commissie arbeidsvoorwaarden schoolleiders geïnstalleerd.
 

Over de commissie

In 2019 is binnen de VO-raad de Commissie arbeidsvoorwaarden schoolleiders geïnstalleerd. Deze commissie is vooral bedoeld om de schoolleiders een stem te geven in de arbeidsvoorwaardenontwikkeling zoals die in de cao-onderhandelingen tussen de VO-raad en de vakbonden tot stand komt. De directe aanleiding van het instellen van de commissie was de constatering dat het (werknemers)belang van schoolleiders niet doordrong tot de cao-tafel. Op deze wijze is het geluid van de schoolleiders wel te horen in het overleg.
 

Opdracht

De commissie heeft de opdracht de onderhandelingsdelegatie en het bestuur van de VO-raad te adviseren over de inzet, voortgang en uitkomst van de cao-onderhandelingen. Daarbij richt de commissie zich op het volledige arbeidsvoorwaardenpakket in de cao en op de uitvoerbaarheid van cao-afspraken in de school, zowel in algemene zin als specifiek vanuit de belangen van de schoolleiders.

Voorafgaand aan de cao-onderhandelingen adviseert de commissie het bestuur over de inzet van de onderhandelingen. Tijdens het verloop van de onderhandelingen wordt de commissie door de onderhandelingsdelegatie geconsulteerd over de voortgang en over specifieke voorliggende onderhandelingsvraagstukken. Na het bereiken van een onderhandelingsakkoord met de bonden, geeft de commissie een oordeel over het resultaat met een daaraan verbonden instemmingsadvies.


Samenstelling

De commissie bestaat volledig uit schoolleiders, verdeeld over de categorieën bovenschools schoolleiders, eindverantwoordelijk schoolleiders en niet-eindverantwoordelijk schoolleiders zoals teamleiders en afdelingsleiders. De zevenkoppige commissie vergewist zich ervan een representatief advies te geven vanuit de doelgroep schoolleiders.
 

Oproep namens de leden van de commissie

“De leden van de Commissie arbeidsvoorwaarden schoolleiders zijn voortdurend te bereiken om input in ontvangst te nemen van collega’s. Je kunt altijd contact met ons opnemen, we gaan graag het gesprek aan! Met elkaar sparren over onze arbeidspositie en arbeidsvoorwaarden is belangrijk om de punten duidelijk in te brengen aan de onderhandelaarstafel.

Zeker wanneer er een nieuwe ronde van cao-onderhandelingen wordt voorbereid, worden wij actiever omdat we dan concreet input kunnen geven aan de onderhandelaarsdelegatie. Wij informeren jou en andere schoolleiders via deze pagina en waarderen het als je gesprekspunten wilt aandragen. We zien jouw signaal tegemoet en gaan concreet voor jouw en onze belangen aan de slag!”

Leden van de Commissie arbeidsvoorwaarden schoolleiders

De huidige leden van de commissie:

 • Johan van Dam (voorzitter), Regiodirecteur Lucas VO, Den Haag
 • Harald Huijssoon, Directeur Bonhoeffer College, Enschede
 • Mark de Kievit, Rector Fioretti College, Lisse
 • Irene Prins, Teamleider vwo, Kaj Munk College, Hoofddorp
 • Rebecca Valkenborg, Rector Hoeksch Lyceum, Oud-Beijerland
 • Ralf Buiter, Directeur Dr. Nassaucollege, Assen
 • Carin Gabriels, Afdelingsleider, Pontes Pieter Zeeman, Zierikzee