Wat doet de VO-raad?

De VO-raad is een vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs. De raad behartigt de belangen van het voortgezet onderwijs bij overheid, politiek, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Daarnaast bevordert de VO-raad de kwaliteit van het onderwijs door schoolbestuurders en schoolleiders te faciliteren bij het vervullen van hun taak. De VO-raad vertegenwoordigt vrijwel alle schoolbesturen in Nederland en voert overleg met werknemersorganisaties over de arbeidsvoorwaarden van ruim 120.000 personeelsleden.

Onze missie

Goed onderwijs waarin de individuele talenten van leerlingen tot hun recht komen en leerlingen worden voorbereid op hun rol in de samenleving, is een belangrijk maatschappelijk goed.

De VO-raad bevordert de kwaliteit en ontwikkeling van het voortgezet onderwijs in Nederland. Leiderschap en goed bestuur in de schoolorganisatie zijn hiervoor essentieel. De VO-raad behartigt de gemeenschappelijke belangen van zijn leden en faciliteert schoolbestuurders en -leiders bij het vervullen van hun taak.
 

Onze visie

Leiderschap is essentieel voor het bevorderen van de kwaliteit van het voortgezet onderwijs en het optimaal functioneren van een school. Bestuurders en schoolleiders stellen leraren en ondersteunend personeel in staat hun werk goed te doen en creëren daarmee de omstandigheden waarin leerlingen het best tot hun recht kunnen komen. Zonder leiderschap en goed bestuur geen goed en eigentijds onderwijs.
 

Strategische doelstellingen

We hebben twee strategische doelstellingen:

  1. Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden van de vereniging – belangenbehartiging.
  2. Het bevorderen van de kwaliteit en de ontwikkeling van het voortgezet onderwijs in Nederland – sectorontwikkeling.
     

De strategische doelstellingen en visie zijn verder uitgewerkt in het Strategisch kader VO-raad 2020 - 2025. Over de uitvoering van dit strategisch kader leggen we jaarlijks verantwoording af in ons jaarverslag.
 

Onze speerpunten afbeelding drie driehoeken met speerpunten leerlingen leraren leiderschap

Leerlingen

Brede vorming
Scholen maken zich hard voor de brede vorming van hun leerlingen. Zo kunnen zij hen goed voorbereiden op de toekomst. Maar het systeem waarin scholen zitten, vertelt op dit moment een ander verhaal; met te eenzijdige nadruk op kwalificatie en de cognitieve ontwikkeling van leerlingen. We werken daarom samen aan een betere balans tussen kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Het voortgezet onderwijs begeleidt jonge mensen naar hun eigen succesvolle toekomst, én leert hen samen met anderen een bijdrage te leveren aan onze samenleving. Die balans willen we overal terugzien: in het curriculum, de examinering, het kwaliteitskader en onderwijsresultatenmodel van de Inspectie. En ook in hoe scholen zich verantwoorden. Bij brede vorming hoort ook dat alle leerlingen in het VO praktijkvakken kunnen volgen. Door samenwerkingen met bedrijven en instellingen bieden we leerlingen uitdagende externe leerervaringen.

 

Onderwijs op maat
Leerlingen zijn gebaat bij onderwijs dat past bij hun talenten en interesses. Het huidige rigide systeem van verschillende schoolsoorten staat daarbij in de weg. In de bovenbouw is maatwerk extra ingewikkeld door de wijze van examineren. In het reguliere onderwijs is bovendien nog te vaak geen plek voor leerlingen met extra of andere behoeften.We gaan daarom samen werken aan het afbreken van de schotten tussen de schoolsoorten. We maken ons hard voor een wijze van examinering en organisatie van het onderwijs die maatwerk mogelijk maken. Voor maatwerkdiploma’s die kunnen worden verzilverd in het vervolgonderwijs. En voor de school als inclusieve leeromgeving. Dit alles vraagt om een goede toerusting van leraren.

 

Gelijke kansen
Steeds meer leerlingen komen met een achterstand op school. Onbedoeld maakt de wijze waarop het onderwijs is ingericht kansen van leerlingen nog ongelijker. De inrichting van het onderwijs vergroot bovendien de segregatie. We gaan daarom versterkt werken aan meer kansengelijkheid en minder segregatie in het onderwijs door extra te investeren daar waar leerlingen dat het meest nodig hebben. Door samen met het primair onderwijs te werken aan vormen van latere selectie. En door in de regio, als schoolbesturen onderling, en met gemeenten en instellingen, afspraken te maken om segregatie tegen te gaan. Leerlingen van verschillende achtergronden en verschillende schoolsoorten ontmoeten elkaar binnen brede scholengemeenschappen.

Leraren

Onderwijstijd
Nederlandse leraren geven relatief veel les en de werkdruk is hoog. Het is steeds moeilijker om kwaliteit te leveren. Daarom maken we ons hard voor het verlagen van de wettelijke onderwijstijd. Minder lesuren per week betekent minder werkdruk, meer werkplezier, meer ontwikkelmogelijkheden en hogere kwaliteit. Daarmee maken we het leraarsvak aantrekkelijker en leveren we een bijdrage aan het oplossen van het lerarentekort.

 

Curriculum
De ingezette curriculumherziening moet leraren meer duidelijkheid gaan geven over wat echt moet en ruimte geven voor brede vorming. We zetten in op tijd voor leraren om meer de vormgevers van hun eigen onderwijs te kunnen worden en te differentiëren.

 

Professionalisering
Vooral de kwaliteit van de leraar bepaalt de kwaliteit van het onderwijs. Daarom heeft de professionalisering van leraren onze prioriteit. We zetten in op versterking van de kennis over basisvaardigheden, de differentiatievaardigheden, de pedagogische vaardigheden en de curriculumbekwaamheid van leraren. We streven naar het versterken van de loopbaanmogelijkheden voor leraren, en meer specialisatie in docent vaardigheden, zodat ieders talent kan worden ingezet.

Leiderschap

Verantwoording
Het vertrouwen dat de sector krijgt, hangt direct samen met hoe goed we ons verantwoorden, zowel intern als extern. We willen daarom beter laten zien wat we voor leerlingen bereiken en hoe we omgaan met publieke middelen. Dat doen we vanuit eigen kracht en met het oog op de brede vorming van onze leerlingen.

 

Samenwerking
Door meer samen te werken, brengen we oplossingen rond grote maatschappelijke vraagstukken zoals lerarentekort, kansenongelijkheid en krimp dichterbij. Van besturen vraagt dat niet-vrijblijvende samenwerking in de eigen regio of stad. Binnen de vereniging gaan we het samenspel tussen bestuurders en schoolleiders versterken. We werken samen met partijen binnen en buiten de sector aan de beloften voor onze leerlingen.

 

Legitimiteit
Wantrouwen vanuit de politiek en samenleving ondergraaft de positie en rol van bestuurders en schoolleiders. Door dit wantrouwen stapelen aparte subsidies en regelingen zich op. Dat staat een integrale aanpak en de juiste besteding van middelen in de weg. We willen werken aan leiderschap dat vertrouwen verdient en dus ook krijgt. We versterken de legitimiteit van schoolbesturen door te investeren in professioneel leiderschap, het naleven van de Code Goed Bestuur, en accreditatie van bestuurders.

Ruimte
  • voor leerlingen om te worden wie ze zijn
  • voor leraren en medewerkers om hun vak met plezier uit te oefenen
  • voor bestuurders en schoolleiders om hun verantwoordelijkheid te nemen

Onze kernwaarden

Onze kernwaarden zijn richtinggevend voor ons gedrag en onze werkwijze.

Wij zijn gedreven

Het organiseren en geven van onderwijs is een belangrijke maatschappelijke opdracht. Het leveren van een wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling van jonge mensen is wat ons drijft. Bij alle keuzes die we maken vragen wij ons af: is dit in het belang van de leerling.

Wij zijn verbindend

Samen bereiken we meer – vanuit deze gedachte hebben we ons verenigd. En vanuit deze gedachte zoeken we de samenwerking met elkaar en met partijen die een belangrijke rol spelen bij het bevorderen van de kwaliteit van het voortgezet onderwijs, zoals overheid en politiek, (organisaties van en voor) leraren, ouders en leerlingen en het aansluitend onderwijs.

Wij zijn ontwikkelingsgericht

De samenleving verandert en het onderwijs verandert mee. Dit is een voortdurend proces. We werken continu aan verbetering en nemen initiatieven daartoe. We denken in kansen.

Wij zijn aanspreekbaar

Het verzorgen van onderwijs voor jonge mensen brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Bij het uitoefenen van deze taak werken we bovendien met publieke middelen. Wij zijn aanspreekbaar op hoe we deze taak vervullen en verantwoorden ons over de keuzes die we maken. Ook spreken we elkaar als leden hierop aan.