Wat doet de VO-raad?

De VO-raad is een vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs. De raad behartigt de belangen van het voortgezet onderwijs bij overheid, politiek, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Daarnaast bevordert de VO-raad de kwaliteit van het onderwijs door schoolbestuurders en schoolleiders te faciliteren bij het vervullen van hun taak. De VO-raad vertegenwoordigt vrijwel alle schoolbesturen in Nederland en voert overleg met werknemersorganisaties over de arbeidsvoorwaarden van ruim 120.000 personeelsleden.

Onze missie

Goed onderwijs waarin de individuele talenten van leerlingen tot hun recht komen en leerlingen worden voorbereid op hun rol in de samenleving, is een belangrijk maatschappelijk goed.

De VO-raad bevordert de kwaliteit en ontwikkeling van het voortgezet onderwijs in Nederland. Leiderschap en goed bestuur in de schoolorganisatie zijn hiervoor essentieel. De VO-raad behartigt de gemeenschappelijke belangen van zijn leden en faciliteert schoolbestuurders en -leiders bij het vervullen van hun taak.

Onze visie

Leiderschap is essentieel voor het bevorderen van de kwaliteit van het voortgezet onderwijs en het optimaal functioneren van een school. Bestuurders en schoolleiders stellen leraren en ondersteunend personeel in staat hun werk goed te doen en creëren daarmee de omstandigheden waarin leerlingen het best tot hun recht kunnen komen. Zonder leiderschap en goed bestuur geen goed en eigentijds onderwijs.

Strategische doelstellingen

We hebben twee strategische doelstellingen:

  1. Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden van de vereniging – belangenbehartiging.
  2. Het bevorderen van de kwaliteit en de ontwikkeling van het voortgezet onderwijs in Nederland – sectorontwikkeling.

De strategische doelstellingen en visie zijn verder uitgewerkt in het Strategisch kader VO-raad 2020 - 2025. Over de uitvoering van dit strategisch kader leggen we jaarlijks verantwoording af in ons jaarverslag.

Onze kernwaarden

Onze kernwaarden zijn richtinggevend voor ons gedrag en onze werkwijze.

Wij zijn gedreven

Het organiseren en geven van onderwijs is een belangrijke maatschappelijke opdracht. Het leveren van een wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling van jonge mensen is wat ons drijft. Bij alle keuzes die we maken vragen wij ons af: is dit in het belang van de leerling.

Wij zijn verbindend

Samen bereiken we meer – vanuit deze gedachte hebben we ons verenigd. En vanuit deze gedachte zoeken we de samenwerking met elkaar en met partijen die een belangrijke rol spelen bij het bevorderen van de kwaliteit van het voortgezet onderwijs, zoals overheid en politiek, (organisaties van en voor) leraren, ouders en leerlingen en het aansluitend onderwijs.

Wij zijn ontwikkelingsgericht

De samenleving verandert en het onderwijs verandert mee. Dit is een voortdurend proces. We werken continu aan verbetering en nemen initiatieven daartoe. We denken in kansen.

Wij zijn aanspreekbaar

Het verzorgen van onderwijs voor jonge mensen brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Bij het uitoefenen van deze taak werken we bovendien met publieke middelen. Wij zijn aanspreekbaar op hoe we deze taak vervullen en verantwoorden ons over de keuzes die we maken. Ook spreken we elkaar als leden hierop aan.