Uitspraak opzeggen verlengd tijdelijk dienstverband

19 december 2016

Onlangs heeft de kantonrechter in Den Haag uitspraak gedaan over de vraag of onder de vorige (nawerkende) CAO VO een verlengd dienstverband voor bepaalde tijd automatisch van rechtswege afloopt, dan wel opgezegd moet worden. De kantonrechter is hierover duidelijk; een verlengd contract voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege. De nieuwe wettelijke ontslagroutes (vanaf de inwerkingtreding WWZ: door toestemming van het UWV dan wel ontbinding door de kantonrechter) zijn niet van toepassing.

In de vorige CAO VO was bepaald dat verlengde overeenkomsten voor bepaalde tijd (behoudens vervanging) beëindigd moeten worden door opzegging. Voor de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) betekende dit in het vo dat een werkgever aan de werknemer tijdig, dus met inachtneming van de opzegtermijn, schriftelijk aan de werknemer moest laten weten dat de overeenkomst eindigt. Materieel gezien ging het om aanzeggen (lees: informeren).

De vraag was of door de invoering van de WWZ per 1 juli 2015 het begrip ‘opzeggen’ voor het vo een nieuwe betekenis had gekregen en de werkgever zich – om tot een rechtsgeldig einde van het verlengde contract voor bepaalde tijd te komen – moest wenden tot het UWV dan wel de kantonrechter. De problematiek was met name aan de orde bij verlengde tijdelijke dienstverbanden die afliepen per 1 augustus 2016 en derhalve moesten worden opgezegd voor 1 mei 2016. De uitspraak van de kantonrechter is echter helder; zowel voor als na de inwerkingtreding van de WWZ eindigt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege en is opzegging (in de zin van het Burgerlijk Wetboek) niet noodzakelijk. Wel moet de werknemer tijdig worden geïnformeerd over het aflopen van de overeenkomst, zoals ook is vastgelegd in de CAO VO.

De uitspraak van de rechter is conform de bedoeling van sociale partners. Zowel de VO-raad als de bonden hebben een dergelijke nieuwe betekenis nooit beoogd en gaven eerder hiertoe dan ook een gezamenlijke verklaring af. De CAO VO 2016-2017 is vervolgens aangepast op dit punt, zodat het vraagstuk momenteel niet meer speelt.

Lees de volledige uitspraak.