Uitspraak rechter geschorste leerlingen

08 september 2016

De voorzieningenrechter deed afgelopen week een belangrijke uitspraak over het schorsen en verwijderen van leerlingen. De rechter bepaalde dat OSG Hugo de Groot 2 leerlingen die geschorst waren wegens openlijke geweldpleging, niet meer hoeft toe te laten.

Zolang de leerlingen nog op de school staan ingeschreven, rust op de school wel een zorgplicht jegens hen.

Nadat 2 leerlingen zich schuldig maakten aan openlijke geweldpleging in de kantine van de school, werden zij geschorst. Overleg met de ouders van de jongens om tot een oplossing te komen, leverde niets op. Openbare Scholengemeenschap Hugo de Groot in Rotterdam zag zich genoodzaakt om de jongens van school te verwijderen en hen te schorsen zolang zij nog ingeschreven stonden.

De ouders waren echter van mening dat de school onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar de precieze toedracht van het geval en de belangen van de kinderen onvoldoende heeft meegewogen. Ze deden een beroep op het recht op onderwijs en eisten dat de leerlingen met onmiddellijke ingang weer zouden worden toegelaten tot de school.

Uitspraak rechter

De voorzieningenrechter gaat niet mee in de gedachtegang van de ouders. Hij neemt in zijn besluitvorming mee dat dit niet het eerste incident is, dat beide leerlingen vanaf het eerste jaar gedragsproblemen vertonen en dat de school diverse maatregelen heeft genomen om een gedragsverandering te bewerkstelligen. De rechter concludeert dat deze inspanningen niet hebben geleid tot een verbetering en acht terugkeer dan ook geen reële optie, ook gezien de vertrouwensbreuk die is ontstaan tussen de school en de ouders.

Wel benadrukt de rechter dat de school een zorgplicht jegens de leerlingen heeft, totdat zij geplaatst kunnen worden in een reboundvoorziening. De school moet ervoor zorgdragen, zeker gezien de lange tijd van de schorsing, dat de leerlingen op enigerlei onderwijs kunnen volgen dat de voortzetting van het leerproces waarborgt. Hierbij valt te denken aan het verstrekken en nakijken van huiswerkopdrachten en toetsen door de school, eventueel via email.

Veiligheid leerlingen en personeel geborgd

Het bestuur van Stichting Boor en de directie van OSG Hugo de Groot laten op de website van de school weten zich gesteund te voelen door de uitspraak van de rechter. Directeur Eric van ’t Zelfde: “De rechtbank is het met ons eens dat het niet reëel is dat deze leerlingen terugkeren op onze school. Wij vinden het ontzettend belangrijk dat onze leerlingen zich veilig voelen bij ons op school. Dat kan alleen als we ook maatregelen kunnen nemen als andere leerlingen die veiligheid in gevaar brengen. We zijn blij dat de rechtbank die gedachte steunt.”

Ook de VO-raad is blij met de uitspraak van de rechter. Het is van groot belang dat scholen in staat gesteld worden om een veilige omgeving te creëren voor leerlingen en personeel.