Energiebesparing betaalt zich snel uit

14 februari 2019

Met het nieuwe programma 'Scholen besparen energie' wil het ministerie van Binnenlandse Zaken scholen stimuleren aan de slag te gaan met relatief eenvoudige aanpassingen om energie te besparen. ‘Het resultaat merk je snel genoeg aan een lagere energierekening’, vertelt Linda Hulspas (beleidsmedewerker BZK). ‘Belangrijk is dat je het agendeert en er iemand voor verantwoordelijk maakt.’

‘Relatief kleine maatregelen kunnen scholen heel wat geld besparen’, legt Hulspas uit. ‘Zo krijgen zij meer grip op hun energieverbruik. De afgelopen jaren waren scholen vanuit de Green Deal enthousiast bezig met energiebesparing en dat willen we graag vasthouden. We willen scholen helpen om meer grip op hun energieverbruik te krijgen en daarom starten we half maart 2019 een tweejarig programma. We gaan scholen echt helpen met praktische ondersteuning en advies, zodat ze zelf aan de slag kunnen met maatregelen. Zo krijgen ze snel rendement van hun energiebesparing.'

Wat is een goed voorbeeld van zo’n besparing?

‘Het gaat soms om kleine acties die veel kunnen opleveren. Het komt bijvoorbeeld nog steeds voor dat de cv-installatie draait als er niemand in het gebouw is. Met een slimme meter zie je precies wat het energieverbruik is en daarmee krijg je inzicht in waar je kunt besparen. Een andere besparende maatregel is het waterzijdig inregelen van de cv-installatie. Om een lokaal dat ver vanaf de ketel ligt te verwarmen, wordt vaak extra energie verbruikt. De onderhoudsmonteur kan dat heel eenvoudig anders inregelen, zodat in elk lokaal voldoende warmte wordt afgegeven, maar met veel minder energie. Belangrijk is dat je energiebesparing als school agendeert en er iemand voor verantwoordelijk maakt.’

Hoe gaan jullie scholen ondersteunen?

‘We willen scholen maatwerk bieden, afhankelijk van hun vraag. Een Energiebespaarder kan een schoolbestuur helpen de besparingsmogelijkheden in kaart te brengen. Op de website Scholenbesparenenergie.nl bundelen we informatie speciaal gericht op scholen, met tips of infographics. En er komt een telefonische en online helpdesk waar scholen terecht kunnen met vragen. Verder richten we ons ook op gemeenten, om samen met scholen kennis en ervaring uit te wisselen.’

Het ministerie van BZK werkt nauw samen met de ministeries van OCW en EZ om scholen te ondersteunen. Het programma geeft schoolbesturen inzicht in de eerste stap die zij kunnen nemen om uiteindelijk aardgasvrij te worden en maakt onderdeel uit van de routekaart voor scholen.

Energiebesparende maatregelen en meldingsplicht voor scholen
Scholen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 gas per jaar gebruiken zijn op grond van de Wet milieubeheer verplicht om die energiebesparende maatregelen te treffen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Daarnaast moeten zij zich per 1 juli 2019 verantwoorden (de zogenoemde informatieplicht erkende maatregelen) in een registratiesysteem dat in 2019 online komt. De lijst met erkende maatregelen wordt op dit moment geactualiseerd. De internetconsultatieronde is afgerond en de definitieve lijst is in januari 2019 gepubliceerd. Verouderde maatregelen zijn verwijderd en andere maatregelen zijn verduidelijkt en beter gegroepeerd. Lees meer in de 'Handreiking erkende maatregelen'.


Meer informatie over 'Scholen besparen energie'

'Scholen besparen energie' is een programma van het ministerie van BZK in samenwerking met Ruimte OK, RVO, Bouwstenen voor Sociaal en de PO-Raad en VO-raad. Binnen het programma wordt het basis- en voortgezet onderwijs gestimuleerd om tot en met 2020 met kleine energiebesparende ingrepen energie te besparen. Het programma valt binnen de afspraken uit het Energieakkoord.