Factsheet Wat u moet regelen als u een werknemer met een arbeidsbeperking in dienst heeft

11 juni 2020

Met de banenafspraak dienen werkgevers meer werknemers met een arbeidsbeperking aan te nemen. De afspraak geldt ook voor het onderwijs Er zijn verschillende manieren om werk te bieden aan mensen met een arbeidsbeperking. Naast dat het mogelijk is om een medewerker in loondienst te nemen, is het ook mogelijk om personeel in te huren en om diensten of producten in te kopen bij leveranciers. Voor de verschillende manier gelden ook andere regels. Omdat het niet altijd duidelijk is wanneer en waar een baan meetelt, zetten we de belangrijkste informatie op een rij.

 

stroomschema banenafspraak

Medewerkers in loondienst

Als u medewerkers met een arbeidsbeperking in loondienst heeft, tellen deze mee als resultaat op de banenafspraak voor uw organisatie.

Om erachter te komen hoeveel medewerkers met een indicatie Banenafspraak u in loondienst hebt, bent u in ieder geval aangewezen op het Werkgeversportaal van UWV. In sommige gevallen bent u daarnaast aangewezen op de administratie van de gemeente waarin de betreffende medewerker woont. Als u op het Werkgeversportaal het loonheffingsnummer van uw organisatie invult, krijgt u te zien welke medewerkers in het doelgroepregister zijn opgenomen. Om de privacy van medewerkers te beschermen, krijgt u enkel het Burgerservicenummer van de medewerkers te zien. U zult vervolgens in de administratie van uw organisatie moeten nagaan voor hoeveel uur de medewerkers zijn aangenomen en hoe lang zij al in dienst zijn.
Het belangrijk om de gegevens in het Werkgeversportaal regelmatig te controleren, UWV werkt deze gegevens periodiek bij.

Waarom staat mijn medewerker niet in het Werkgeversportaal?

Het kan voorkomen dat u van een van uw medewerkers weet dat deze in de Banenafspraak valt maar dat deze medewerker niet zichtbaar is in het Werkgeversportaal. UWV werkt de gegevens periodiek bij, er kan dus enige vertraging optreden; controleer het Werkgeversportaal daarom regelmatig. Het is echter ook mogelijk dat uw medewerker valt onder de gemeentelijke doelgroep Banenafspraak, maar in de betreffende gemeente nog niet al zodanig staat aangemerkt. Neem in dat geval contact op met het werkgeversservicepunt van de gemeente waarin de medewerker woonachtig is.

Bij het in werking treden van de quotumregeling betaalt u als werkgever met meer dan 25 medewerkers een ‘inclusiviteitsopslag’. U betaalt die opslag over het Sociale Verzekeringsloon (SV-loon)van al uw medewerkers.
Banen van medewerkers met een indicatie banenafspraak kunnen door uw organisatie worden meegeteld als gecreëerde banen. Als werkgever ontvangt u voor deze banen een bonus in de vorm van verhoogde loonkostensubsidie (LKS). Ook medewerkers die niet het volledige jaar bij u in dienst zijn geweest worden meegeteld, er wordt namelijk met verloonde uren gerekend.


Ingehuurde medewerkers

Wanneer u personeel met een arbeidsbeperking inhuurt, tellen deze als resultaat voor de banenafspraak van alle werkgevers in Nederland.

Wanneer u personeel inhuurt, kunt u hun gegevens niet altijd terug vinden in het Werkgeversportaal. Medewerkers die middels een detachering in uw organisatie werken, zijn terug te vinden in het Werkgeversportaal. Om erachter te komen of de medewerkers die u inhuurt in het doelgroepregister zijn opgenomen, kunt u navraag doen bij de uitlenende partij. Spreek met de uitlenende partij af dat u regelmatig een overzicht van de gewerkte uren door medewerkers uit de doelgroep ontvangt, bijvoorbeeld per kwartaal.
Bij het in werking treden van de quotumregeling kunnen banen die vallen onder ‘inhuur’ worden opgevoerd als gecreëerde banen. Dit geldt niet specifiek voor uw eigen organisatie. Hierover dient u afspraken te maken met de uitlenende partij.

De uitlenende partij ontvangt voor deze medewerkers een bonus (verhoogde loonkostensubsidie) maar betaalt geen inclusiviteitsopslag. Spreek daarom met de uitlenende partij gezamenlijk af hoe u, bij ingang van de quotumregeling, om wenst te gaan met de bonus die de uitlenende partij ontvangt en de inclusiviteitsopslag die u betaalt.


De creatie van werk door middel van inkoop

U kunt ook werk creëren voor mensen met een arbeidsbeperking door hierover afspraken te maken met uw leveranciers, bijvoorbeeld met de organisatie die de groenonderhoud rond uw gebouwen uitvoert. Zo spreekt u bijvoorbeeld af dat de partij die het groen onderhoudt, het werk rond uw gebouwen laat uitvoeren door een team waarin iemand met een arbeidsbeperking werkt. De banen die u realiseert door middel van inkoop, tellen mee voor de landelijke aantallen voor de Banenafspraak.

Omdat de leverancier in het geval van inkoop van diensten en producten werkgever blijft, kan alleen hij in het Werkgeversportaal inzien welke medewerkers in het doelgroepregister zijn opgenomen. Spreek daarom met uw leveranciers af dat u regelmatig een overzicht ontvangt van de inzet van medewerkers met een arbeidsbeperking bij door u ingekochte diensten, producten of werken.

Bij het in werking treden van de quotumregeling kunnen banen die vallen onder ‘inkoop’ worden opgevoerd als gecreëerde banen. Dit kan echter niet specifiek voor uw eigen organisatie.
De leverancier ontvangt voor de medewerkers uit de doelgroep die de opdracht/dienst uitvoeren een bonus (LKS), en betaalt een inclusiviteitsopslag.
Spreek daarom met uw leveranciers af hoe u, bij ingang van de quotumregeling, om wenst te gaan met de bonus die de uitlenende partij ontvangt en de inclusiviteitsopslag die u betaalt.


Achtergrondinformatie

De sociale partners spraken in 2013 af om in 2023 125.000 extra banen te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Deze afspraak is vastgelegd in de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Door deze wetten krijgen leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs meer kansen op een plek op de reguliere arbeidsmarkt. Daarnaast vullen het primair en voortgezet onderwijs hiermee ook hun maatschappelijke rol en voorbeeldfunctie in.

Omdat – met name de werkgevers in de sector overheid – hun doelstellingen voor de banenafspraak niet haalden, terwijl de totale doelstelling ruimschoots werd behaald, heeft staatssecretaris van Ark eind 2018 aangegeven dat zij de Wet banenafspraak wil vereenvoudigen.
Daarmee vervalt het onderscheid tussen de overheid en de markt. Banen die door overheidswerkgevers worden gerealiseerd via de inkoop van diensten, kunnen daardoor worden meegeteld bij de overheidswerkgevers als zij hierover goede afspraken maken met hun leveranciers. Ondanks het opheffen van de scheiding tussen de overheid en de markt, blijft de overheid wel verantwoordelijk voor de realisatie van 25.000 banen. Het primair en voortgezet onderwijs blijven dus ook verantwoordelijk voor respectievelijk 4020 en 2640 banen.

Doelgroepregister

Iedereen die tot de doelgroep behoort, staat in het doelgroepregister. UWV beheert dit register en actualiseert het regelmatig. Wajongers met arbeidsvermogen, mensen met een Wsw-indicatie en met een Wiw- en ID-baan zijn in één keer opgenomen in het doelgroepregister. Voor mensen die onder de Participatiewet vallen en niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, geldt dat UWV beoordeelt of ze kunnen worden opgenomen in het register.

Een uitzondering is de zogeheten praktijkroute. Mensen met een arbeidsbeperking die onder de doelgroep van de Participatiewet vallen, van wie op de werkplek via een gevalideerde loonwaardemethodiek is vastgesteld dat zij een loonwaarde hebben onder het WML, worden zonder beoordeling door UWV opgenomen in het doelgroepregister en gaan tot de doelgroep banenafspraak behoren. (Ex-)leerlingen van scholen voor het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs (PrO) die zich schriftelijk, via het ABA-formulier, hebben aangemeld bij UWV. Zij worden zonder beoordeling opgenomen in het doelgroepregister.