Kennisgedreven leiderschap voor het nemen van kansrijke beleidsbeslissingen | VO-praat met Annemarie Neeleman

27 november 2023

Van scholen wordt verwacht dat zij leerlingen de kennis en vaardigheden bijbrengen die nodig zijn om te slagen in een onzekere, voortdurend veranderende toekomst. Steeds meer academici, beleidsmakers en onderwijsprofessionals zijn het erover eens dat scholen tot lerende organisaties moeten uitgroeien om aan deze opdracht te kunnen voldoen. Kennisgedreven werken en kennisgedreven leiderschap zijn daarvoor essentieel. In deze nieuwe aflevering van VO-praat gaat lector Annemarie Neeleman in op het belang van kennisgedreven leiderschap voor het nemen van kansrijke beleidsbeslissingen. Bekijk hieronder de video!

In de reeks VO-praat van de VO-academie vertellen bevlogen sprekers in maximaal tien minuten hun verhaal. Telkens met een andere insteek, maar altijd over een onderwerp dat relevant is voor de onderwijssector.

 

Kennisgedreven leiderschap is niet voorbehouden aan bestuurders en schoolleiders, maar er is voor hen wel een belangrijke rol weggelegd. Enerzijds hebben bestuurders en schoolleiders een voorbeeldfunctie, die zij kunnen invullen door zelf actief kennis te zoeken en te delen, eigen beslissingen met kennis te onderbouwen en structureel te reflecteren op hun eigen gedrag. Anderzijds hebben bestuurders en schoolleiders een sleutelrol in het faciliteren en stimuleren van kennisgedreven werken door medewerkers. Dit sluit aan bij de leiderschapspraktijk ‘leidinggeven aan de ontwikkeling van medewerkers’ in de Beroepsstandaard schoolleiders VO: als schoolleider stel je het leren centraal in de hele school en creëer je een rijke leeromgeving voor professionals. Je stimuleert een reflectieve, onderzoekende houding op alle niveaus binnen de organisatie en je vervult daarbij zelf een voorbeeldrol.
 

Katern: Werken aan een lerende cultuur

Vorig jaar publiceerde de VO-academie het katern ‘Werken aan een lerende cultuur; bedoeld voor schoolleiders en bestuurders die op een kennisgedreven wijze leiding willen geven aan onderwijs- en schoolontwikkeling. Het is in hoofdzaak geschreven door Annemarie Neeleman en de inhoud bouwt voort op haar promotieonderzoek naar de interventiekeuzes van Nederlandse schoolleiders in het vo en het gebruik van onderzoek daarbij (2019). Ook zijn uitkomsten van de leergang ‘De onderzoekende schoolleider’ van de VO-academie (2017-2018) meegenomen. Inzichten uit de wetenschap zijn samengebracht met het oog op toepassing in de praktijk. Ze zijn gecombineerd met praktijkverhalen die een indruk geven van de vele verschijningsvormen van kennisgedreven werken en leiderschap in de sector. De bedoeling is dat schoolleiders en bestuurders in dit katern inspiratie vinden om het kennisgedreven werken in hun eigen organisatie te stimuleren, evenals handvatten om hun eigen kennisgedreven leiderschap te versterken.
 

Over Annemarie Neeleman

Annemarie Neeleman is lector Onderwijskundig leiderschap in lerende onderwijsorganisaties aan Hogeschool Rotterdam. In haar lectoraat bestudeert zij de facetten van en mechanismen achter onderwijskundig leiderschap – zoals evidence-informed handelen, teacher leadership, teamleren en professionalisering – die stimulerend dan wel voorwaardelijk zijn in de ontwikkeling van scholen. Annemarie is tevens Academic Director bij CVO Rotterdam e.o. Op een kennisgedreven wijze probeert zij werkzame principes van de lerende organisatie, kennisgedreven werken, professionalisering en leiderschap aan strategische en praktische vraagstukken op scholen te verbinden. Annemarie heeft zitting in verschillende advies- en programmaraden, waaronder die van Ontwikkelkracht en Expeditie Lerarenagenda.