Nationaal Programma Onderwijs en tijdelijke arbeidsovereenkomsten

11 mei 2021

Scholen bereiden zich momenteel volop voor op het Nationaal Programma Onderwijs (NPO), een investeringsprogramma om de gevolgen van corona in het onderwijs op te vangen. In het kader van het NPO zullen (gefinancierd met de additionele gelden voor het NPO) regelmatig tijdelijke arbeidsovereenkomsten met werknemers worden afgesproken. Bij veel schoolbesturen leeft dan ook de vraag hoeveel tijdelijke arbeidsovereenkomsten in het kader van het NPO eigenlijk gegeven mogen worden. De VO-raad zet de mogelijkheden voor zijn leden op een rij.

De arbeidsovereenkomsten die in het kader van het NPO worden afgesloten, kunnen arbeidsovereenkomsten met nieuwe werknemers betreffen maar ook overeenkomsten met werknemers die al in dienst zijn. Het is van belang om dit onderscheid goed te maken, om te kunnen beoordelen welke keten van tijdelijke contracten op basis van de CAO VO is toegestaan. Let wel: het betreft hieronder steeds de maximale keten op basis van de CAO VO.

Vanuit het NPO zelf wordt de eis gesteld dat de gelden binnen het tijdsbestek van tweeëneenhalf jaar (uiterlijk dus tot en met eind schooljaar 2022/2023) moeten worden besteed, houd hiermee dus ook steeds rekening bij de inzet van personeel in het kader van het NPO.

Nieuwe werknemers

  • Nieuwe werknemers kunnen worden aangenomen middels een projectovereenkomst, op grond van artikel 9.2 lid 4 onder d jo lid 7 CAO VO. De totale duur voor projectovereenkomsten is vier jaar en het maximaal aantal contracten is ook vier.
  • Nieuwe werknemers kunnen ook worden aangenomen als voorziening in een tijdelijke vacature, op grond van artikel 9.2 lid 4 onder b jo lid 5 en 6 CAO VO. De totale duur hiervan is op basis van de CAO VO twee jaar en het maximaal aantal contracten is drie. Met instemming van de PMR kan hiervan worden afgeweken en de totale duur worden uitgebreid naar drie jaar.
     

Werknemers reeds in dienst

  • Arbeidsovereenkomsten met werknemers die reeds in dienst zijn bij de school kunnen voor hun werkzaamheden voor het NPO worden verlengd met een projectovereenkomst. Hierbij moet wel een totale duur (dus alle arbeidsovereenkomsten bij elkaar opgeteld) van twee jaar in acht worden genomen, zoals bepaald in artikel 9.2 lid 5 CAO VO. Dit kan slechts anders zijn als de betrokken werknemer tot op heden al steeds op basis van een projectovereenkomst heeft gewerkt, dan is de totale toegestane duur vier jaar en het maximaal aantal contracten ook vier (artikel 9.2 lid 4 onder d jo lid 7 CAO VO).
  • Werknemers die reeds in dienst zijn kunnen ook worden verlengd op basis van een tijdelijke vacature. Ook hier geldt de totale duur van twee jaar (alle arbeidsovereenkomsten bij elkaar opgeteld), op basis van artikel 9.2 lid 5 CAO VO. Hier kan de totale duur echter, met instemming van de PMR, worden uitgebreid naar drie jaar, zie artikel 9.2 lid 6 CAO VO.