Q&A CAO 2023/2024

14 september 2023

Op 12 september 2023 hebben sociale partners een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe CAO VO 2023/2024. Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over het onderhandelaarsakkoord.

Loon en looptijd

Welke afspraken zijn gemaakt met betrekking tot het loon?

De salarissen worden per 1 juli 2023 verhoogd met 10%. De opbouw van de extra eindejaarsuitkering (artikel 3.7 CAO VO) en de opbouw van de uitkering voor ondersteunend personeel (artikel 3.9 CAO VO) worden eveneens per 1 juli 2023 verhoogd met 10%. Degene die op 1 november 2023 in dienst is bij werkgever krijgt in november 2023 een eenmalige bruto-uitkering toegekend. De hoogte van de eenmalige uitkering is:

 • voor werknemers in de schalen 1 tot en met 5: € 1000
 • voor werknemers in de schalen 6 tot en met 9: € 600
 • voor werknemers in de schalen 10/LB en hoger: € 350
   

Deze uitkeringen zijn naar rato van de betrekkingsomvang.
 

Zijn deze loonafspraken financieel gedekt?

De beschikbare financiële ruimte wordt met deze loonafspraken volledig benut. De financiële componenten hierbij zijn de kabinetsbijdrage in de arbeidsvoorwaardenontwikkeling 2023, de verwachte kabinetsbijdrage 2024, de mutaties in de pensioenpremies, de vrijval van de VPL-premie, de ingangsdatum van de loonafspraak en de (door)looptijd  van de CAO.
 

Wanneer vindt de pensioenafdracht plaats?

Het pensioengevend inkomen (en daarmee de pensioengrondslag) wordt bepaald op 1 januari van ieder jaar. Dit betekent dat voor de premieafdracht van 2023 is gerekend met het loon zoals dat op 1 januari 2023 bekend was plus variabel loon in 2022. De verhoging die nu per 1 juli 2023 is afgesproken, is daar dus niet in meegenomen. Op basis van afspraken in onze pensioenregeling is de verhoging van het salaris die in de maanden juli 2023 tot en met december 2023 wordt betaald niet pensioengevend. Bij het bepalen van het pensioengevend inkomen over 2024 wordt gerekend met het op 1 januari 2024 bekende (hogere) loon opgeteld met de in deze cao (in 2023) toegekende eenmalige uitkering.
 

Zijn de eenmalige uitkeringen ook pensioengevend?

Ja, op basis van het pensioenreglement van ABP zijn eenmalige uitkeringen pensioengevend.
 

Hoe zien de nieuwe salaristabellen eruit?

Per 1 juli 2023 gelden de nieuwe salaristabellen.
 

Hoe lang is de nieuwe CAO VO geldig?

De nieuwe cao komt in de plaats van de verlengde CAO VO 2022/2023 en treedt in werking met ingang van 1 mei 2023 (met terugwerkende kracht). De CAO VO 2023/2024 loopt tot 1 oktober 2024.

 

Reiskosten

Vanaf wanneer gaat de nieuwe hoogte van de reiskostenvergoeding in?

De verhoging van de vergoeding voor reiskosten van € 0,12/km naar € 0,17/km gaat in per 1 januari 2024. In het onderhandelaarsakkoord is vergeten de overeengekomen invoeringsdatum van 1 januari 2024 op te nemen. Met de vakbonden is afgesproken om dit van beide kanten in de toelichtingen, Q&A’s en uiteindelijk in de definitieve cao-teksten te herstellen.
 

Heeft de wijziging gevolgen voor de uitruilregeling?

Ja, de ruimte die er was bij een reiskostenvergoeding van € 0,12/km wordt nu verkleind doordat de maandvergoeding nu wordt bepaald op € 0,17/km. In alle gevallen blijft er in ieder geval nog een (beperkter) deel over voor de uitruilregeling.
 

Professionalisering OOP’ers

Wat is afgesproken voor OOP’ers op het gebied van professionalisering?

Sociale partners spreken af dat het persoonlijk basisrecht van artikel 16.4 lid 3 blijft bestaan en wordt verhoogd met 43 uur indien deze aanvullende uren onderbouwd worden met een professionaliseringsplan. Het professionaliseringsbudget van OOP’ers wordt daarmee gelijkgetrokken met het professionaliseringsbudget van OP’ers.
 

Functiewaardering OOP’ers

Wanneer verwachten jullie de vernieuwde functies te publiceren?

De nieuwe voorbeeldfuncties zijn vertraagd en worden naar verwachting niet eerder dan februari gepubliceerd.
 

Startende leraar

Welke afspraak hebben sociale partners gemaakt voor de startende leraar?

Sociale partners hebben afgesproken dat de startende leraar met een reguliere aanstelling recht heeft op een 3-jarig inductieprogramma, inclusief de benodigde tijd. Dit programma moet aan de volgende criteria voldoen waar op schoolniveau nadere invulling aan gegeven wordt:

 • Werkdrukvermindering
 • Enculturatie
 • Professionele ontwikkeling
 • Observatie en begeleiding in de klas
 • Intervisie en gerichte begeleiding
   

Voor de duiding en invulling van deze criteria wordt verwezen naar de BSL-Ontwerptool. Uit het landelijk BSL-project (begeleiding startende leraren) is deze tool voortgekomen. Hiermee krijgen scholen inzicht in de stand van zaken rond begeleidingsarrangementen op hun school en handvatten op maat om een volgende stap te kunnen zetten in de verdere ontwikkeling van de begeleiding aan startende leraren. Met deze tool kan elke school een effectief driejarig inductiearrangement voor startende leraren inrichten.
 

Heeft de startende leraar zonder reguliere aanstelling ook recht op een inductieprogramma?

Sociale partners hebben hierover het volgende advies opgenomen. Veel werknemers starten hun loopbaan met een tijdelijk contract op basis van artikel 9.2 lid 4 CAO VO (bijvoorbeeld met een vervangingsovereenkomst). Om deze werknemers op een goede en zorgvuldige manier te laten starten in het onderwijs, wordt geadviseerd om ook deze – zeker indien de arbeidsovereenkomst meer dan drie maanden duurt – te laten participeren in een in overleg met de werknemer afgesproken inductieprogramma waarbij de genoemde criteria in verhouding staan met de duur van de arbeidsovereenkomst en de ervaring van de startende leraar. Het gaat hierbij dus om maatwerk.
 

Hanteren we dezelfde lesreductie afspraken zoals die nu afgesproken zijn in de CAO VO?

Op grond van het gesloten onderhandelaarsakkoord zijn er geen nieuwe afspraken gemaakt inzake de lesreductie, deze blijft in dezelfde vorm bestaan.
 

Stagiaires

Waarom is de afspraak gemaakt dat sociale partners zich gaan inzetten voor een sectorale stagevergoedingsregeling?

Het is voor de sector van het grootste belang dat er voldoende instroom in de opleidingen dat er in de toekomst voldoende leraren en onderwijsassistenten zijn. Een stagevergoedingsregeling maakt de sector aantrekkelijker voor potentiële toetreders en doet recht aan de waardering van die studenten.
 

Onderwijs en lestijd

Wanneer wordt er meer bekend over het onderzoek van sociale partners rondom het anders inzetten van de onderwijstijd?

Gedurende de looptijd van deze cao verkennen sociale partners de mogelijkheden om tot nieuwe kaders in de cao te komen. Het gaat dan om (vermindering van) de lestaak, extra voorbereidingstijd en ontwikkeltijd en om ruimte te scheppen in de huidige regelgeving inzake taakbeleid. De uitkomsten van deze verkenning dragen bij aan de vermindering van werkdruk van leraren, met het oog op het vergroten van de aantrekkelijkheid van het beroep en (het behouden/verhogen van) de kwaliteit van het onderwijs.
 

Bedrijfshulpverlening (BHV)

Welke afspraak is gemaakt voor de bedrijfshulpverleners?

Met ingang van 1 mei 2023 wordt de toelage voor bedrijfshulpverleners (artikel 18.7 lid 4 CAO VO) verhoogd naar € 25 bruto, ongeacht de betrekkingsomvang.
 

Werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt

Wat wijzigt er voor werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt?

Een aantal financiële regelingen is vanaf 1 januari 2024 ook van toepassing op deze groep werknemers. Het gaat dan om de eindejaarsuitkering (artikel 3.6 CAO VO), extra eindejaarsuitkering (artikel 3.7 CAO VO), uitkering ondersteunend personeel (artikel 3.9 CAO VO), overlijdensuitkering (artikel 12.7 CAO VO) en jubileumgratificatie (artikel 12.8 CAO VO). Deze afspraak is gemaakt om werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt en andere werknemers zo veel mogelijk gelijk te behandelen waarbij sociale partners de intentie hebben om in de volgende CAO VO mogelijke andere ongelijkheden weg te nemen.
 

Schoolleiders

Wat is er afgesproken voor schoolleiders?

In het Onderwijsakkoord 'Samen voor het beste onderwijs’ is afgesproken structureel 10 miljoen te investeren in professionalisering van schoolleiders. Sociale partners hebben in het akkoord afgesproken dat hiervan 8 miljoen wordt ingezet voor de invoering van een schoolleidersbeurs. Daarmee krijgen schoolleiders de mogelijkheid - gelijk aan leraren met de lerarenbeurs - een aanvraag te doen voor de financiering van een masteropleiding. Let op: abusievelijk is in het onderhandelaarsakkoord opgenomen dat er ook financiering aangevraagd kan worden voor een bacheloropleiding hetgeen niet het geval is.
 

Arbeidsmarkttoelage

Wat verandert er?

De huidige aanspraken op de middelen blijven van kracht tot het moment van eventuele nieuwe afspraken tussen sociale partners en de minister. Dit onder voorbehoud van continuering van de bekostiging.   
 

Rouw en overgang

Hoe hiermee om te gaan?

Rouw en overgang zijn situaties waarbij de inzetbaarheid van medewerkers extra aandacht vragen en waarbij onderzocht moet worden hoe werk en privé gecombineerd kunnen worden. Het is van belang dat leidinggevende en medewerker met elkaar hierover het gesprek voeren. Voion zal handreikingen publiceren over hoe werknemers en werkgevers kunnen omgaan met situaties van rouw en overgang.
 

Opzegtermijnen

Wat betekent de afspraak van sociale partners voor artikel 10.5 CAO VO?

In artikel 10.5 CAO VO zijn de opzegtermijnen bij opzegging opgenomen en aan dit artikel wordt toegevoegd dat de opzegtermijn berekend moet worden over het totaal aan (opeenvolgende) arbeidsovereenkomsten.

De opzegtermijn voor korttijdelijke contracten in het voortgezet onderwijs is langer dan in andere sectoren. Sociale partners gaan gedurende de looptijd van deze cao na of deze opzegtermijn nog steeds passend is voor de onderwijspraktijk.
 

Ouderschapsverlof

Welke afspraak is gemaakt ten aanzien van het ouderschapsverlof zoals opgenomen in artikel CAO VO ?

In deze cao-bepaling is de terugbetalingsverplichting inzake betaald ouderschapsverlof opgenomen. Met de gemaakte afspraak wordt die bepaling verduidelijkt, in die zin dat de terugbetalingsregeling niet geldt voor de kosten van het betaald ouderschapsverlof waarvoor de werkgever een wettelijke uitkering betaald ouderschapsverlof van UWV heeft ontvangen.
 

Algemeen

Wanneer worden de afspraken uit dit onderhandelaarsakkoord vertaald naar een nieuwe CAO VO 2023/2024?

Om de afspraken uit dit onderhandelaarsakkoord te kunnen vertalen naar een nieuwe CAO VO, is het noodzakelijk dat de leden van de bonden en de VO-raad daarmee akkoord gaan. Op dit moment vinden daartoe ledenraadplegingen plaats. Eind september wordt bekend of de achterbannen akkoord zijn met de nieuwe CAO VO 2023/2024. Zodra de teksten voor de nieuwe CAO VO gereed zijn, worden deze zo snel mogelijk gepubliceerd.