Terugblik Landelijke Actieweek Thuiszitters

19 juni 2019

Tijdens de Landelijk Actieweek Thuiszitters van 3 t/m 7 juni 2019 vonden er door het hele land extra activiteiten plaats rond het terugdringen van thuiszitten. Hieronder een overzicht van (de uitkomsten van) een aantal van deze activiteiten.

Thuiszitterstop

De actieweek startte met een door acht jongeren georganiseerde Thuiszitterstop. Deze jongeren zijn vanuit verschillende organisaties betrokken geraakt: Jongerenpanel Zorg & Perspectief, Nationale Jeugdraad, Jeugdwelzijnsberaad en 'Vanuit autisme bekeken'. Lees het verslag van deze bijeenkomst.

Een van de initiatieven van de Thuiszitterstop was de ontwikkeling van een digitale ansichtkaart, die leraren en leerlingen naar thuiszittende jongeren kunnen versturen. De ministers Hugo de Jonge en Arie Slob hebben ieder een eigen fysieke ansichtkaart ondertekend om deze jongeren een hart onder de riem te steken.

Regiobijeenkomst Ede

Tijdens een regiobijeenkomst op 4 juni in Ede sprak Gedragswerk met professionals van vijf samenwerkingsverbanden en met ouders van een kind dat een thuiszitter is of was. Centraal stond waar ouders tegenaan lopen en wat zij nodig hebben. Ouders gaven aan dat zij het gevoel hebben alleen te staan. Op school zijn zij vaak de enige met dit probleem. Ze gaven aan dat het fijn zou zijn als professionals organiseren dat ouders van verschillende scholen met dezelfde problemen met elkaar verbonden worden. Ouders kunnen elkaar dan helpen, bijvoorbeeld door mogelijkheden te delen die ze zelf hebben uitgeprobeerd of door het uitwisselen van vragen. 

Reconstructing the classroom

Op 5 juni kwamen 100 Lansbrekers bijeen, met allen hetzelfde streven: het reconstrueren van een inclusieve leeromgeving. Het uitgangspunt was de opzet van een ‘standaard’ klaslokaal, met daarin op zijn minst zes leerlingen, twee leraren en één directeur. Gekeken werd hoe het klaslokaal kan worden getransformeerd tot een laboratorium, atelier, theater en stadion tegelijkertijd. Via creatieve ontwerpprocessen werden mogelijke transformaties in de samenstelling van de leer- en werkomgeving onderzocht.

Regionale maatwerkbijeenkomst Gedragswerk in Gooi en Vechtstreek

Op 6 juni spraken wethouders, ambtenaren en vertegenwoordigers uit onderwijs en zorg in Gooi en Vechtstreek met elkaar over wat er nodig is om tot een (beter) geïntegreerd onderwijszorgaanbod in de regio te komen. Na een inleiding van het NJi over het belang van onderwijszorgarrangementen zijn afspraken gemaakt over het vervolg. De swv’s werken het vervolgtraject nu verder uit in een werkagenda. In het najaar wordt een volgende werkbijeenkomst georganiseerd gericht op de uitwisseling van behaalde successen en het samen verder vormgeven van de benodigde beweging die nodig is om jeugdigen ‘anders te laten leren’.

Kennisdelingsbijeenkomst ‘Thuiszitters en combinatie middelen onderwijs – jeugdhulp’

Op 6 juni vond de kennisdelingbijeenkomst ‘Thuiszitters en combinatie middelen onderwijs-jeugdhulp’ plaats. Tijdens deze bijeenkomst bogen de deelnemers zich over de financiering van het grijze gebied tussen jeugdhulp en onderwijs enerzijds en de zo hardnekkige problematiek van thuiszitters anderzijds. Lees het verslag en bekijk de presentatie.

De Dullaertregio’s over een preventieve thuiszittersaanpak

De zes regio’s die hebben meegewerkt aan het rapport ‘De kracht om door te zetten’ van Marc Dullaert kwamen op 7 juni in Utrecht bijeen. Aan de hand van een recent onderzoek ('Van inzicht naar impact') van het sociaal planbureau in Groningen naar de omvang van geoorloofd verzuim onder 15.000 leerlingen uit die provincie en met medewerking van Ingrado en het NCJ, discussieerden de regio’s met elkaar over de mogelijkheden om tot een meer preventieve aanpak van de thuiszittersproblematiek te komen. Ook verkenden de deelnemers hoe in hun eigen regio de aanpak van verzuim vorm zou kunnen krijgen met 'De kracht om door te zetten' als werkkader. 

Video: succesvolle aanpakken

Naar aanleiding van de Actieweek Thuiszitters is ook een video gemaakt, waarin bestuurders uit de regio’s Breda, Utrecht en IJssel-Vecht vertellen over hun succesvolle aanpak. Een cruciaal ingrediënt bij alle drie: je moet van elkaar weten wat je doet. Benieuwd welke tips de geïnterviewden nog meer hebben? Bekijk de video: