Veelgestelde vragen over onderhandelaarsakkoord cao vo

08 april 2020

Waarom is ervoor gekozen op dit moment -in voor scholen onzekere en drukke tijden- een onderhandelaarsakkoord voor de CAO VO 2020 voor te leggen?

De huidige corona-crisis maakt extra zichtbaar hoe belangrijk het werk is dat elke dag in het onderwijs wordt verricht. In de samenleving bestaat grote en terechte waardering voor alle mensen die dagelijks in het onderwijs actief zijn. Sociale partners hebben ervoor gekozen de al langer lopende onderhandelingen over een nieuwe cao tijdens deze coronacrisis niet op te schorten, mede vanuit de gedachte dat het in deze omstandigheden juist wenselijk is om duidelijkheid te hebben over het arbeidsvoorwaardenpakket, met daarin waardering voor alle medewerkers die zich ook in deze moeilijke omstandigheden inzetten om goed onderwijs overeind te houden. Daarnaast zullen lopende grote vraagstukken in het voortgezet onderwijs ook na de coronacrisis nog steeds actueel en urgent zijn en is het niet wenselijk dat ontwikkelingen te lang stilliggen. Wij willen met een cao-akkoord scholen en leraren duidelijkheid verschaffen en zullen ons ervoor inzetten om leden optimaal te faciliteren bij de uitvoering van de afspraken.

Welke afspraken zijn gemaakt met betrekking tot het loon?

De salarissen en salarisschalen worden per 1 maart 2020 verhoogd met 2,75%. In juni 2020 wordt een eenmalige bruto-uitkering toegekend van € 750,-- naar rato van de betrekkingsomvang. De eindejaarsuitkering wordt met 0,6% verhoogd naar 8%.

Zijn de afspraken financieel gedekt?

Voor het vaststellen van de financiële ruimte voor salarisontwikkeling kijkt de VO-raad naar wat nodig en wenselijk is, en wat bedrijfseconomisch verantwoord is. Een belangrijke bron voor dit laatste is de verwachte aanpassing van de personele bekostiging in de lumpsum (de GPL) door het kabinet. De gemaakte afspraken in dit onderhandelaarsakkoord passen binnen die verwachtingen.

Afspraken worden mede gefinancierd uit de nog gereserveerde beschikbare ruimte uit 2019. De vorige cao liep tot 1 oktober 2019. Materieel betreffen de uitgaven in deze nieuwe cao dan ook een periode van 15 maanden, van 1 oktober 2019 tot 1 januari 2021.

Wat is er afgesproken in het kader van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA)?

Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) in werking getreden. Hierdoor is de eenzijdige aanstelling van werknemers in het openbaar onderwijs van rechtswege gewijzigd in een tweezijdige arbeidsovereenkomst en wordt de rechtspositie van werknemers in het openbaar onderwijs juridisch gelijk aan die van werknemers in het bijzonder onderwijs. Momenteel bevat de CAO VO op bepaalde onderdelen nog twee regelingen. Vanaf 1 januari 2020 gaat één regeling gelden voor alle werknemers in het voortgezet onderwijs, waarbij de huidige regeling voor het bijzonder onderwijs het uitgangspunt is.

Wat hebben sociale partners afgesproken over tijdelijke contracten en de ketenbepaling?

In het bijzonder onderwijs is de huidige maximale termijn voor het sluiten van tijdelijke contracten in beginsel twee jaar. Deze termijn gaat ook gelden voor het openbaar onderwijs (daar is de maximale termijn momenteel nog drie jaar), vanaf 1 augustus 2021. Sociale partners spreken af - mede gezien de krimpsituatie in het voortgezet onderwijs – om de ketenbepaling op twee punten te wijzigen:

  • Als een werkgever op grond van het meerjarenformatiebeleid formatieve problemen voorziet (meestal als gevolg van krimp) kan deze - met instemming van de (P)MR - voor tijdelijke vacatures een maximale termijn van drie jaar hanteren.
  • De maximale termijn voor het aangaan van projectovereenkomsten wordt vier jaar.
     

Geldt de uitzondering in geval van formatieve problemen/krimp per bestuur of vestiging?

De afspraak met de P(G)MR wordt gemaakt op het niveau waar de formatieve problemen zich voordoen. Dit kan op vestigings- of locatieniveau zijn, maar ook op bestuursniveau.

Is er iets veranderd aan de ketenregeling bij onbevoegdheid?

Nee, deze is niet gewijzigd. De maximale termijn voor het aangaan van tijdelijke contracten blijft vier jaar.

Waarom zijn er geen aanvullende werkdruk-verlagende maatregelen opgenomen in het onderhandelaarsakkoord?

Omdat extra structurele middelen vanuit de overheid ontbreken, hebben sociale partners besloten een pas op de plaats te maken en nu niet voor een verdere uitbreiding van werkdrukmaatregelen te gaan. De gezamenlijke lobby van sociale partners heeft in november jl. geleid tot het Convenant personeelstekorten en werkdrukverlichting met daarin eenmalig 150 miljoen euro dat direct naar de vo-scholen en daarmee naar de leraren gaat. Incidenteel geld is echter onvoldoende om de voorliggende structurele vraagstukken aan te pakken. Onderwijsbonden en VO-raad hebben afgesproken de gezamenlijke lobby voort te zetten in het verkrijgen van extra structurele investeringen in het voortgezet onderwijs.

Wat is er afgesproken over het taakbeleid?

Sociale partners hebben afgesproken in de looptijd van de CAO VO 2020 de mogelijkheden te onderzoeken om de cao-bepalingen over het taakbeleid te moderniseren en te vervangen door afspraken die passen bij de veranderende inzichten gericht op dialoog, samenwerking en professionele ruimte.

Wat zijn de afspraken over professionalisering?

Sociale partners hebben afgesproken dat het persoonlijk scholingsbudget voor deskundigheidsbevordering in geld in overleg met de werkgever gedurende twee jaar kan worden gespaard, indien hieraan een door de werknemer ingediend plan ten grondslag ligt. Daarnaast krijgen werknemers met een opleiding t/m MBO-2niveau recht op een EVC-traject. De kosten hiervoor die het persoonlijk basisrecht overschrijden, komen voor rekening van de werkgever.

Is in dit onderhandelaarsakkoord ook iets specifiek geregeld voor schoolleiders?

Ja. In het licht van de toegenomen complexiteit van het schoolleidersvak en het belang voor de sector om goede schoolleiders aan te kunnen trekken en behouden, wordt het aantal treden in OOP/directie schaal 12 per 1 augustus 2020 teruggebracht van 16 naar 12, conform de LD-schaal. Daarnaast wordt in de cao opgenomen dat schoolbesturen voorzien in een inductieprogramma voor startende schoolleiders, inclusief de hiervoor benodigde tijd.

Een tijd geleden heeft de Bezwarencommissie CAO VO geoordeeld dat aan werknemers met seniorenverlof het individueel professionaliseringsbudget toegekend moet worden naar rato van de formele wtf. Dit komt niet overeen met wat in het algemeen in de sector gebruikelijk is en sociale partners zouden dan ook over deze uitspraak in gesprek gaan om een oplossing te vinden. Heeft dat gesprek geleid tot afspraken in de nieuwe CAO VO?

Ja, in de nieuwe CAO VO wordt opgenomen dat arbeidsvoorwaarden zoals het professionaliseringsbudget worden toegekend naar rato van de materiële wtf, dat is de tijd waarvoor de werknemer daadwerkelijk beschikbaar is. Voor werknemers met seniorenverlof die momenteel een ruimere regeling kennen dan de toekenning van arbeidsvoorwaarden naar rato van de materiële wtf, is voorzien in een overgangsregeling van twee jaar.

Wat houdt de afspraak over IPAP precies in?

In de CAO VO wordt vastgelegd dat de werkgever aan alle werknemers een zogenaamde IPAP-verzekering aanbiedt. Veel werkgevers doen dit al. De IPAP is een arbeidsongeschiktheidsverzekering die bepaalde risico’s van inkomensterugval tijdens een WIA-periode verzacht. De werkgever gaat hiervoor een (semi)collectieve overeenkomst aan met een verzekeraar, waardoor de kosten voordeliger zijn dan een individuele IPAP-verzekering. De kosten voor deze verzekering worden betaald door de werknemer, tenzij hierover andere afspraken zijn of worden gemaakt.

Hoe lang is deze nieuwe CAO VO geldig?

De nieuwe cao komt in de plaats van de verlengde CAO VO 2018-2019, met ingang van 1 januari 2020 (en heeft daarmee terugwerkende kracht). De CAO VO 2020 loopt tot 1 januari 2021.

Maakt de eenmalige uitkering deel uit van het pensioengevend inkomen?

Ja, dit is conform het pensioenreglement van het ABP.