Veelgestelde vragen over onderhandelaarsakkoord cao vo 2021

14 oktober 2021

Wanneer treedt de nieuwe cao in werking?

De nieuwe cao treedt met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 in werking.


Wat is de looptijd van de nieuwe cao? En welke loonsverhoging is er afgesproken?

Deze cao heeft een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.
Daarnaast zijn de volgende loonafspraken gemaakt:
•    De salarissen en salarisschalen worden per 1 oktober 2021 structureel verhoogd met 1,5%;
•    De eindejaarsuitkering wordt structureel verhoogd van 8 procent naar 8,33% en bereikt daarmee een volledige 13e maand;
•    In november (of zo spoedig mogelijk daarna) wordt een eenmalige bruto-uitkering toegekend van € 800. Deze uitkering is pensioengevend. Parttimers ontvangen de eenmalige uitkering naar rato van de betrekkingsomvang.


Hoe zien de nieuwe salaristabellen eruit?

Per 1 oktober 2021 gelden nieuwe salaristabellen.


Hoe zit het met de pensioenafdracht?

Het pensioengevend inkomen (en daarmee de pensioengrondslag) wordt bepaald op 1 januari van ieder jaar. Dit betekent dat voor de premieafdracht van 2021 is gerekend met het loon zoals dat op 1 januari 2021 bekend was plus variabel loon in 2020. De verhoging die nu per 1 oktober 2021 is afgesproken, is daar niet in meegenomen. Op basis van afspraken in onze pensioenregeling is deze verhoging van het salaris die in de maanden oktober 2021 tot en met december 2021 worden betaald niet pensioengevend in 2021. Bij het bepalen van het pensioengevend inkomen over 2022 wordt gerekend met het op 1 januari 2022 bekende (hogere) loon plus de in deze cao toegekende eenmalige uitkering.


Hoe is de cao voor 2021 bekostigd?

Een salarisverhoging moet ook betaalbaar zijn. Bij het maken van de afspraak over een salarisverhoging kijkt de VO-raad of de loonafspraken betaald kunnen worden uit de jaarlijkse indexatie van de personele lumpsum. Deze indexatie is voor 2021 al verwerkt in de bekostiging.
De salarisverhoging is echter niet het enige dat betaald moet worden uit bedoelde stijging van de personele lumpsum, het gaat namelijk ook om de stijging van kosten van pensioen en sociale zekerheid.


Waarom hebben sociale partners ervoor gekozen om alleen loonafspraken te maken?

In september zijn sociale partners in het voortgezet onderwijs het zogenaamde ‘Flankerend traject’ gestart. In dit traject wordt een aantal hardnekkige vraagstukken dat de cao-tafel al jarenlang domineert op een andere en intensieve wijze met elkaar aangepakt, door middel van directe betrokkenheid van professionals uit het onderwijsveld.

Tegelijkertijd realiseren sociale partners zich dat het zonder extra middelen niet mogelijk is om bepaalde problemen op te lossen. In afwachting van een nieuw kabinet en de plannen voor het voortgezet onderwijs, wordt de politiek dan ook aan alle kanten opgeroepen tot het doen van investeringen.

In het licht van bovenstaande ontwikkelingen hebben sociale partners ervoor gekozen om voor 2021 alleen loonafspraken te maken. Hierbij wordt de ruimte die beschikbaar is voor arbeidsvoorwaarden ingezet voor het verbeteren van de lonen.


Wat wordt bedoeld met het ‘flankerend traject’?

Het gaat om een paralleltraject buiten de onderhandelingen. In dit traject wordt een aantal hardnekkige vraagstukken dat de cao-tafel al jarenlang domineert op een andere en intensieve wijze met elkaar aangepakt, door middel van directe betrokkenheid van professionals uit het onderwijsveld. Het gaat op dit moment om de volgende drie thema’s: moderne arbeidsverhoudingen (professionele dialoog, wederzijds vertrouwen etc.), werkdruk en taakbeleid. Mogelijk dat hier op een later moment de onderwerpen sociale zekerheid en duurzame inzetbaarheid aan worden toegevoegd.


Welke noodzakelijke juridische/technische wijzigingen worden in deze cao doorgevoerd?

Het gaat bijvoorbeeld om het verankeren van nieuwe wetgeving zoals: het aanvullend geboorteverlof, de duur van het adoptieverlof en het kraamverlof. Deze wijzigingen worden ook in deze cao doorgevoerd. Daarnaast worden foutieve verwijzingen ook meegenomen.