2017: hogere kosten en baten lijken in evenwicht te blijven

12 januari 2017

Het lijkt erop dat de stijging van personele uitgaven in het VO in 2017 gelijke tred zal houden met de stijging van de bekostiging. Dit verwacht de VO-raad op basis van de nu beschikbare gegevens.

Belangrijk voor deze verwachting is een inschatting van de loonruimte, die het kabinet dit jaar beschikbaar zal stellen. Het kabinet heeft in november toegezegd extra bekostiging bovenop de reguliere loonruimte te zullen toekennen vanwege de gestegen pensioenpremies.

De hogere kosten in 2017 worden vooral veroorzaakt door hogere pensioenpremies en de eenmalige uitkering van € 500, die in de cao is afgesproken. Zodra de definitieve cijfers formeel bekend worden zal de VO-raad hierover informeren.