Aangenomen motie vergroot kansen leerlingen om een entreeopleiding binnen het praktijkonderwijs te kunnen volgen

15 februari 2024

Op veel plaatsen in het land werken het praktijkonderwijs en mbo al goed samen om leerlingen – voor wie dat beter is – een entreeopleiding geheel of gedeeltelijk binnen het pro te laten volgen en afronden; OCW wil deze mogelijkheid ook wettelijk verankeren. Maar: maak het dan ook wettelijk mogelijk voor pro-scholen om - als zij echt niet tot afspraken hierover kunnen komen met een mbo-instelling - de examinering voor deze entreeopleidingen te kunnen inkopen bij een niet door de overheid bekostigde instelling. Dat is de strekking van een motie, die was ingediend tijdens een tweeminutendebat over dit thema op 7 februari en op 13 februari door de Tweede Kamer is aangenomen. De VO-raad en Sectorraad Pro – die in een brief aan de Kamer eerder hiervoor hadden gepleit – zijn hier zeer verheugd over. Voor sommige scholen wordt het zo haalbaarder om leerlingen de kans te kunnen bieden een entreeopleiding in het pro af te ronden.

Eerder had minister Paul aangegeven de mogelijkheid voor het pro om de examinering voor de entreeopleiding bij een niet bekostigde instelling in te kopen, niet ook wettelijk te willen verankeren. De meeste pro-scholen lukt het in de praktijk ook om afspraken over deze examinering te maken met een mbo-instelling, dus binnen de kaders van het bekostigd onderwijs. Dit heeft ook de voorkeur van de sectorraden. Maar soms lukt dit echter nog niet.

Kunnen zij de examens in de toekomst dan niet meer inkopen bij een niet bekostigde instelling (dit wordt nu gedoogd), dan vrezen de sectorraden dat minder pro-scholen de mogelijkheid kunnen aanbieden om binnen het pro een entreeopleiding in zijn geheel of gedeeltelijk te volgen en af te ronden. Terwijl dit juist een enorme meerwaarde kan hebben voor die leerlingen die wel in staat zijn om een entreediploma te behalen maar voor wie de stap naar een mbo-instelling (nog) te groot is. De raden vinden dat het belang van de leerling in deze voorop moet staan en zijn dan ook blij met de aangenomen motie