Aanleveren cijfers decentrale selectie wo anders door corona

24 september 2020

Scholen in het voortgezet onderwijs leveren voor leerlingen in 6 vwo dit jaar geen eindrapportcijfers van 5 vwo aan vervolgopleidingen, maar gemiddelde schoolexamencijfers per vak, gerekend tot en met 15 januari 2021. Dit hebben de VSNU en VO-raad afgesproken om ook in tijden van corona zoveel mogelijk gelijke kansen te creëren voor alle leerlingen die deelnemen aan de decentrale selectie.

De VO-raad berichtte hier eerder over op 17 juli

Een aantal wo-bacheloropleidingen weegt in de decentrale selectieprocedures voor toelating cijfers uit voorexamenjaren mee en vraagt in de procedure aan scholieren onder meer om 5 vwo eindrapportcijfers. In het afgelopen schooljaar echter, is het genereren van voldoende, en daarnaast ook voorspellende, cijfers op veel scholen door de coronacrisis anders gelopen. Zowel de decanen (VvSL) als wij, de VO-raad, ontvingen voor de zomer van leden, ouders en leerlingen berichten dat een flink aantal scholen de eindrapportcijfers voor scholieren die in schooljaar 2019-2020 in 5 vwo zaten, niet of slechts gedeeltelijk konden opleveren vanwege de uitzonderlijke situatie rondom COVID-19, en het onderwijs en toetsen op afstand. Sommige leerlingen hadden geen cijfers, anderen alleen tot maart en weer anderen hadden weliswaar cijfers behaald in de laatste periode, maar niet altijd volgens het volledige PTA. 

De VSNU, de VvSL en de VO-raad hebben daarom voor deze groep leerlingen gezocht naar een oplossing die zoveel mogelijk gelijke kansen zou bieden voor alle leerlingen die deelnemen aan de decentrale selectie in deze uitzonderlijke situatie.  

De VSNU heeft, na ruggenspraak met de VO-raad, met de verschillende opleidingen de volgende afspraken gemaakt: ‘Als middelbare schoolcijfers een rol spelen bij de selectieprocedures van numerus fixus-opleidingen of andere selectieve opleidingen, dan wordt in 2021 voor het cijfermatige deel van de selectie niet de 5 vwo eindrapportcijfers als ijkpunt genomen, maar de behaalde cijfers van het schoolexamen (SE) uitgedrukt in één gemiddeld cijfer per vak, op 1 decimaal, stand per 15 januari in het examenjaar.’ 
 

Gewaarmerkte cijferlijst

Vo-scholen genereren voor deze scholieren een gewaarmerkte cijferlijst met deze SE-cijfers. In het kader hieronder een toelichting op hoe het gemiddelde cijfer per vak dit jaar dan precies tot stand komt. De cijferlijst dient uiterlijk op 15 januari 2021 in het bezit te zijn van de scholieren, zodat de aanmeldprocedure voor decentrale selectie dit jaar normaal doorgang kan vinden.
 

Het genereren van de schoolcijfers die gebruikt worden bij de Decentrale selectie/Numerus Fixus toelating voor studiejaar 2021-2022 laat zich als volgt samenvatten: 

Het gemiddelde SE-cijfer dat gebruikt wordt bij de decentrale selectie numerus fixus-opleidingen 2021-2022 komt tot stand uit alle en uitsluitend die PO’s en kennistoetsen die samen de SE-lijst vormen, per vak, in één decimaal. Het gaat dus om ALLE betreffende cijfers uit vwo-4, 5 en 6, tot en met 15 januari 2021.

Niet elke toets telt mee. Alleen de toetsen die onderdeel zijn van het PTA dus.

In 6 vwo zijn er geen andere dan PTA-toetsen meer. 

De SE-lijst op 15 januari voor vwo-6 is volgens ons een zuivere: er is alleen in vwo-4 en vwo-5 een verschil tussen het rapport en de SE-lijst. In vwo-6 uitsluitend SE-resultaten.

Bron van de cijfers uit de totaal behaalde resultaten is dus:
4 vwo: reguliere toetsen + incidenteel een SE-kennistoets/SE-praktische opdracht;
5 vwo: reguliere toetsen + SE-kennistoetsen/SE-praktische opdrachten;
6 vwo: uitsluitend SE-kennistoetsen/SE-praktische opdrachten.