Aanvragen ingediend voor 8 nieuwe scholen

16 november 2023

Er zijn acht aanvragen ingediend voor nieuwe scholen in het voortgezet onderwijs. Dat blijkt uit de Kamerbrief over de stand van zaken stichtingsaanvragen en ouderverklaringen in het kader van de wet Meer ruimte voor nieuwe scholen.


De aanvragen voor het voortgezet onderwijs laten een divers beeld zien: het gaat om nieuwe scholen en splitsingen van bestaande scholen of scholengemeenschappen, om openbaar en bijzonder onderwijs, om bestaande en nieuwe schoolbesturen, enz. In de komende maanden toetsen DUO en de Inspectie van het Onderwijs de nieuwe aanvragen. Na het toetsen van de aanvragen door DUO en de inspectie volgt vóór 1 juni 2024 het besluit welke scholen voldoen aan de gestelde voorwaarden en van start mogen op 1 augustus 2025.

In het voortgezet onderwijs werden vorig jaar elf aanvragen ingediend, zes daarvan zijn ook goedgekeurd en krijgen bekostiging. Vorig jaar was er al sprake van minder stichtingsaanvragen, aantallen afgegeven ouderverklaringen en uiteindelijk nieuw op te richten scholen. Deze lijn zet zich door. Dit ligt in lijn met de verwachtingen. Veel aanvragers hebben twee jaar geleden de invoering van de nieuwe wet afgewacht voor het indienen van een bekostigingsaanvraag, omdat er binnen de oude systematiek  geen stichtingsruimte voor hen lag. De piek lijkt nu volgens de minister achter de rug.

Monitoring en verbeteringen procedure

In 2021 is Oberon, in samenwerking met KBA Nijmegen en het Kohnstamm Instituut, gestart met de monitoring en evaluatie van de stichtingsprocedure. In december 2023 volgt een tussenrapport (een aantal maanden nadat de eerste scholen – uit de eerste ronde – zijn gestart). In december 2025 is het eindrapport gereed.

Naast en vooruitlopend op de uitkomsten van het evaluatietraject voert de minister ook tussentijds verbeteringen door op basis van signalen uit het veld. Zo is bijvoorbeeld de termijn voor het indienen van de gemeentelijke zienswijze verlengd van 1 november naar 1 december. Ook zijn verbeteringen in de communicatie doorgevoerd met betrekking tot ouderverklaringen en informatievoorziening voor gemeenten.