Aanvragen voor zes nieuwe scholen goedgekeurd

08 juni 2023

Er zijn zes aanvragen goedgekeurd voor bekostiging van nieuwe scholen in het voortgezet onderwijs. Dat maakte minister Wiersma bekend in een brief aan de Tweede Kamer op 6 juni 2023. Dit betreft het tweede jaar van aanvragen in het kader van de wet ‘Meer ruimte voor nieuwe scholen’. Ook beschrijft de brief een de monitoring en een aantal lopende verbeteringen in de procedure.

De aanvragen voor bekostiging zijn gedaan voor november 2022. In het vo zijn er twaalf aanvragen ingediend: Tien voor een nieuwe school en twee voor de splitsing van een bestaande school. Na een toetsing door DUO (onder andere op ouderverklaringen en een gesprek met gemeente, andere schoolbesturen en samenwerkingsverband) en de inspectie (op de te verwachten onderwijskwaliteit), zijn zes vo-aanvragen goedgekeurd. De andere aanvragen zijn ingetrokken of afgewezen. De goedgekeurde initiatieven kunnen starten in augustus 2024.

Monitoring en verbeteringen procedure

In 2021 is Oberon, in samenwerking met KBA Nijmegen en het Kohnstamm Instituut, gestart met de monitoring en evaluatie van de stichtingsprocedure. In december 2023 volgt een tussenrapport (een aantal maanden nadat de eerste scholen – uit de eerste ronde – zijn gestart). In december 2025 is het eindrapport gereed.

Naast en vooruitlopend op de uitkomsten van het evaluatietraject voert de minister ook tussentijds verbeteringen door op basis van signalen uit het veld. Zo is bijvoorbeeld de termijn voor het indienen van de gemeentelijke zienswijze verlengt van 1 november naar 1 december. En zijn verbeteringen in de communicatie doorgevoerd met betrekking tot ouderverklaringen en informatievoorziening voor gemeenten.

Ervaringen uit de eerste en tweede ronde aanvragen leren dat de huidige termijnen die worden gehanteerd in een aantal gevallen voor lastige situaties zorgen. Deze signalen worden momenteel door het ministerie verder onderzocht in samenwerking met DUO en de inspectie.