Actieprogramma digitale school naar Tweede Kamer

21 december 2023

Op 19 december 2023 stuurde demissionair minister Paul het 'Actieprogramma digitale school' naar de Tweede Kamer. Dit actieprogramma past binnen de ambitie uit het laatste Regeerakkoord om het aantal onnodige thuiszitters terug te brengen. Het programma wil ervoor zorgen dat de kansen die digitalisering biedt ten volle worden benut voor leerlingen die door hun gezondheidssituatie niet of niet volledig naar school kunnen.

Digitaal afstandsonderwijs wordt een onderdeel van passend onderwijs, maar hiervoor is wel een wetswijziging nodig. Dit komt onder andere doordat de Leerplichtwet geregeld schoolbezoek vereist en digitaal afstandsonderwijs daar niet onder valt. De voorbereiding van dit wetstraject is gestart. Inwerkingtreding is op z’n vroegst mogelijk in 2026, maar dit kan ook 2027 worden. In februari/maart 2024 volgt nadere informatie bij de Voortgangsrapportage passend onderwijs.

Geen landelijke internetschool

Met de digitale school wordt niet beoogd een landelijke internetschool tot stand te brengen.  Een kind dat niet naar school kan, heeft persoonlijke begeleiding en verbinding nodig, met leraren en leeftijdsgenoten die je kennen.
Omdat een en ander wettelijk nog niet geregeld is, wordt het onderwijs opgeroepen om de bestaande mogelijkheden goed te gebruiken. Maatwerk is ook nu al mogelijk door toepassing van de Beleidsregel afwijking onderwijstijd. OCW heeft, in samenwerking met de inspectie twee brochures gemaakt over de mogelijkheden voor digitaal afstandsonderwijs binnen de huidige wet- en regelgeving:

  • Een brochure voor ouders over wat zij van de school mogen verwachten en waar zij hulp kunnen krijgen,
  • Een brochure voor professionals over wat mogelijk is binnen de huidige  kaders en welke hulp scholen kunnen bij de realisatie van digitaal afstandsonderwijs.
     

Financiële gevolgen

Boven op de reguliere bekostiging die de samenwerkingsverbanden ontvangen, is er structureel extra geld beschikbaar voor digitaal afstandsonderwijs voor kinderen die niet of niet volledig naar school gaan. In 2024 is er € 7,35 miljoen extra beschikbaar en vanaf 2025 structureel € 7,85 miljoen. De minister heeft ervoor gekozen de beschikbare extra middelen niet structureel maar via een subsidieregeling ter beschikking te stellen.