Advies bestuur aan leden: loonsverhoging 2,35% per 1 juni

01 mei 2018

In maart heeft de VO-raad de onderwijsbonden opgeroepen vóór 1 mei tot nieuwe cao-afspraken te komen. Lukt dat niet, dan adviseert het bestuur van de VO-raad de leden om over te gaan tot het uitbetalen van een structurele loonsverhoging van 2,35% per 1 juni. Inmiddels is 1 mei gepasseerd zonder uitzicht op een nieuwe cao. Daarmee wordt het scenario van het uitbetalen van de loonsverhoging van kracht.

Na meer dan een half jaar onderhandelen hebben de onderwijsbonden het overleg op 20 februari 2018 afgebroken. Sindsdien verkeren de onderhandelingen in een impasse en ligt het overleg stil. Herhaaldelijk heeft de VO-raad de bonden opgeroepen terug te keren aan de onderhandelingstafel. Tot nu toe vergeefs, de bonden blijven overleg afwijzen, ook na verschillende pogingen om via de informele weg een opening te vinden. Zij zien onvoldoende aanknopingspunten om aan de overlegtafel hun eisen te realiseren.

Voor het bestuur van de VO-raad duurt de impasse veel te lang. Onze medewerkers in het voortgezet onderwijs hebben recht op een loonsverhoging en daar zijn in 2018 ook financiële middelen voor beschikbaar. De VO-raad wil niet langer afwachten. Vandaar dat wij, nadat ook de deadline van 1 mei is overschreden, aan schoolbesturen de aanbeveling doen tot uitbetalen van de loonsverhoging.

Concreet gaat het over het structureel verhogen van salarissen en schaalsalarissen met 2,35% per 1 juni 2018. De salarisbureaus zijn hiervan op de hoogte en treffen momenteel de voorbereidingen om deze verhoging uit te voeren. Alle leden van de VO-raad zijn hierover per brief geïnformeerd.

Ondanks dit eenzijdige besluit zonder overeenstemming met de onderwijsbonden, blijft het bestuur van de VO-raad streven naar nieuwe cao-afspraken. Onze inzet is om samen met hen afspraken te maken over een marktconforme loonontwikkeling en ruimte voor ontwikkeltijd/werkdrukvermindering. Onze uitnodiging om de onderhandelingen te hervatten, blijft daarom onverminderd van kracht.

Bekijk de vanaf 1 juni 2018 te hanteren salaristabellen

Zie ook de vragen en antwoorden met aanvullende informatie over deze loonsverhoging