Advies gegevenslevering aan GGD: 'vrijwillig en onverplicht'

04 juni 2019

Scholen ontvangen begin juni een brief van de GDD met het verzoek om gegevens van leerlingen aan te leveren ter voorbereiding op het bezoek van de jeugdverpleegkundige.

De ‘Wet op de jeugdgezondheidszorg’ regelt dat de GGD de gegevens van leerlingen uit BRON krijgt. Uit BRON kan de GGD echter niet de ‘lesgroep’ van de leerling halen. Dit gegeven heeft de GGD nodig om de gesprekken met de jeugdverpleegkundige te kunnen plannen. De GGD ontvangt dit gegeven daarom graag van de scholen.

Vorig jaar hadden deze brieven soms een wat dwingend karakter: de school zou moeten leveren. De VO-raad heeft hierover, samen met de PO-Raad, DUO en het ministerie van OCW, overleg gehad met de landelijke organisatie van GGD-en, de GGD GHOR. Op grond van deze gesprekken en ingewonnen juridisch advies adviseert de VO-Raad scholen het volgende:

  1. Scholen zijn niet wettelijk verplicht om gegevens te verstrekken aan organisaties die namens de gemeente de jeugdgezondheidszorg uitvoeren. De wet regelt dat zij die gegevens uit BRON kunnen verkrijgen.
  2. Scholen kunnen eventueel wel vrijwillig en onverplicht besluiten om op grond van het algemeen belang (te weten: de publieke volksgezondheid en jeugdgezondheidzorg in het bijzonder) over te gaan tot het verstrekken van de volgende persoonsgegevens van leerlingen: naam en geboortedatum leerling, het registratienummer van de instelling waar de leerling is ingeschreven (of indien er sprake is van een nevenvestiging of tijdelijke vestiging: het registratienummer daarvan), het soort onderwijs, de datum van inschrijving in het leerjaar of onderwijstype, en de groep (klas). Let op! Het doorgeven van het BSN of PGN aan de GGD is in alle gevallen in strijd met de wet.
  3. Kiest een school er vrijwillig voor om gegevens aan de GGD te leveren dan moet er op worden toegezien dat de gegevens op een veilige manier aan de GGD worden verstuurd.

In een aantal regio’s heeft de gemeente de uitvoering van de Wet op de jeugdgezondheidszorg niet aan de GGD uitbesteed maar aan een andere organisatie voor de jeugdgezondheidszorg. Ook voor de uitwisseling van gegevens van leerlingen met die organisaties geldt het bovenstaande advies.

Voor vragen over dit advies kan men contact opnemen met de helpdesk van de VO-Raad.