Afsprakenkader ‘veilig vervoer VO’ beschikbaar

03 juli 2020

Aanvullend op het deze week gepubliceerde protocol ‘Volledig openen voortgezet onderwijs’ heeft de VO-raad afspraken gemaakt met vertegenwoordigers van vervoersorganisaties over het gebruik door leerlingen van het openbaar vervoer. Kern hiervan is dat scholen en vervoerder op lokaal niveau afspraken maken over het noodzakelijke OV-vervoer van leerlingen, zodat alle leerlingen op school kunnen komen en de vervoerders voldoende ruimte hebben om iedereen te vervoeren.

Nieuwe versie afsprakenkader 19 oktober 2020 toegevoegd

Na de zomervakantie gaan alle leerlingen weer naar school met een grotendeels normaal rooster. De capaciteit van het openbaar vervoer is dan echter nog geen 100 procent. Daarom is het nodig dat scholen en vervoerders afspraken maken over het gebruik van OV. De gezamenlijke ambitie is dat iedere leerling, ongeacht huis-schoolafstand, veilig op school kan komen.

In het door de vervoerders en de VO-raad ontwikkelde afsprakenkader is opgenomen dat scholen met minder dan 100 leerlingen die op dagelijkse basis met OV reizen, na eenmalige afmelding bij de vervoerder uitgezonderd zijn van het maken van afspraken.

Leerlingen wordt verzocht om zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar school te komen. Daarna komt het OV in beeld. Scholen nemen na inventarisatie van de OV-behoefte contact op met hun regionale vervoerder. Samen bekijken zij de mogelijkheden om de vervoersstromen te reguleren. Ook bekijken zij samen welke informatie de vervoerder nodig heeft. Samen wordt geprobeerd om de administratieve lasten zo beperkt mogelijk te houden.

Met name het reizen in de ochtendspits kan leiden tot drukte in het OV, omdat ook veel mensen uit andere sectoren dan reizen. Ondanks de beperkte spreidingsmogelijkheden in het voortgezet onderwijs wordt scholen gevraagd, waar dit roostertechnisch mogelijk is, na te denken over het later beginnen met de eerste les. Door te spreiden (dus niet iedere les op hetzelfde tijdstip te laten starten en/of eindigen) vergroten we de mogelijkheden voor iedereen om het OV te gebruiken. Wij raden scholen ook aan om hierover zo mogelijk met scholen in de directe omgeving die aangewezen zijn op dezelfde OV-voorzieningen, af te stemmen.

We realiseren ons dat het voor scholen kort dag is om deze afspraken met vervoerders te maken. Tegelijkertijd weten we dat dit nodig is om de druk op de publieke ruimte te beperken; de samenleving gaat immers steeds meer ‘van het slot’ en het virus is nog onder ons. Wij vragen scholen nadrukkelijk  om tot goede afspraken te komen. Dat zal over het algemeen niet heel complex zijn, en in de meeste gevallen zal er meer dan voldoende ruimte zijn om de leerlingen veilig naar school en terug te vervoeren. Met de reeds gemaakte roosters in de hand en de OV-ervaring van afgelopen periode is veelal alle informatie beschikbaar die nodig is om snel tot afspraken te komen. 

Sjabloon 'Aanmelding scholen vo' 
Zie ook het sjabloon 'Aanmelding scholen vo'. Scholen kunnen dit sjabloon gebruiken om de aantallen leerlingen die in een bepaald tijdsblok met het OV naar school komen te inventariseren en door te geven aan de vervoerder uit hun regio.