AOC Raad stopt te bestaan

24 april 2019

De AOC Raad is per 31 maart 2019 opgeheven. De belangen voor het groene vmbo worden voortaan behartigd door de VO‐raad. De opheffing van de AOC Raad is een logische stap na de overheveling van het groene onderwijs van het ministerie van EZ naar het ministerie van OCW.

De groene vmbo-scholen hebben het netwerk ‘Connect Groen’ opgericht om met elkaar samen te werken en kennis te delen over onderwerpen die specifiek van belang zijn voor het vmbo-groen. Van dit netwerk maakt ook de Vereniging Buitengewoon Groen deel uit. Aeres is penvoerder voor Connect Groen. Het netwerk heeft een coördinatiegroep, bestaande uit een bestuurslid van de penvoerder en twee bestuursleden van de deelnemende partijen. Connect Groen is ook vertegenwoordigd in de Stichting Platforms Vmbo.

De VO-raad nodigt bestuursleden, directieleden en medewerkers van groene vmbo-scholen van harte uit om deel te nemen aan de diverse verenigingsgremia en het ondersteuningsaanbod van de raad.