Begrotingsbehandeling demissionair kabinet brengt weinig nieuws

07 december 2021

Op 17 en 18 november was de begrotingsbehandeling Onderwijs in de Tweede Kamer. Het kabinet is demissionair, dat betekent dat er in de begroting nauwelijks nieuwe zaken te vinden waren. Ook de behandeling van de begroting zelf bracht weinig nieuws. Er is een aantal amendementen ingediend, waar in december over wordt gestemd. Komende dinsdag wordt over alle ingediende moties gestemd.

Bij de stemmingen over de amendementen en begroting in december stemde de Kamer stemde voor een amendement van Kamerlid Paul (VVD) dat 500.000 euro verschuift naar het burgerschapsonderwijs ter ondersteuning van docenten in het po, vo, mbo, speciaal onderwijs en het nieuwkomersonderwijs bij het bespreekbaar maken van gevoelige maatschappelijke thema’s.

Eerder kwamen de moties in stemming, waarbij moties over basisvaardigheden, onderadvisering, passend onderwijs en een lerende cultuur zijn aangenomen.

Corona

Veel aandacht ging uit naar corona, en zorgen over de stijgende aantallen besmettingen. Een aantal fracties wil dat het kabinet meer doet om de hoge aantallen besmettingen op scholen tegen te gaan. Het gaat dan om bijvoorbeeld om het dragen van mondneusmaskers in de gangen, het plaatsen van CO2-meters in de lokalen en de inzet van zelftesten. Over dit onderwerp zijn ook twee moties ingediend. Slob gaf aan dat het OMT dit naar verwachting meeneemt in hun advisering. Inzet van het kabinet is om de scholen open te houden, aldus Slob.

NPO

Veel fracties in de Tweede Kamer uitten hun zorgen over de impact van corona op de kansengelijkheid in het onderwijs en de dalende leesvaardigheid onder jongeren, zoals ook uit de eerste monitoringsrapportage van het NPO blijkt. Ook werden er kanttekeningen geplaatst bij de beperkte looptijd van het NPO; afgezet tegen de grote hoeveelheid middelen die beschikbaar zijn.

Slob geeft aan dat NPO in principe voor 2,5 jaar is en dat de middelen ook bedoeld zijn om de leervertragingen nu aan te pakken, maar als op basis van de tweede monitoring blijkt dat er een langere looptijd nodig is, dan zal hij daar expliciet naar kijken. De minister benadrukte in het debat de grote motivatie die hij bij scholen aantreft om hiermee aan de slag te gaan. Het aantrekken van voldoende personeel is een knelpunt, aldus Slob.

Huisvesting

Een aantal fracties vroeg aandacht voor huisvesting en het belang van noodzakelijke investeringen daarin. In aanloop naar de begrotingsbehandeling heeft de VO-raad, samen met VNG en de PO-Raad, hier aandacht voor gevraagd.

Andere onderwerpen die aan de orde kwamen waren onder meer de lerarenopleidingen en meer vaste contracten voor leraren, hier zijn ook een aantal moties over ingediend.