Bekostigingsbedragen uit het onderwijsakkoord zijn bekend

22 september 2022

Met de op 21 september gepubliceerde Regeling aanvullende bekostiging strategisch personeelsbeleid, begeleiding en verzuim vo zijn ook de bekostigingsbedragen bekend geworden uit het onderwijsakkoord en waarover deels ook afspraken zijn gemaakt in het cao-akkoord.

In de regeling wordt in eerste instantie het bedrag per leerling van Strategisch HRM en het bedrag voor het voorkomen van thuiszitten (prestatiebox middelen) aangepast aan de loon- en prijsindexatie van 2022.

Regeling 2022  Was per leerling Wordt per leerling
Strategisch HRM € 96,28 € 99,16
Voorkomen van thuiszitters € 21,67 € 22,32


Vervolgens is de regeling uitgebreid met de volgende bedragen per leerling:

Uit onderwijsakkoord/cao per leerling
Werkdrukmiddelen
Deze dienen voor 50% te worden aangewend voor het individuele deel (de extra Pb-uren) en 50% voor het collectieve deel.
€ 321,95
Professionalisering leraren
Voor de professionalisering van leraren gaat het om het op peil houden en verhogen van de kennis en kunde in het kader van basisvaardigheden. Het beschikbare budget is gebaseerd op gemiddeld 16 uur extra professionaliseringsruimte per leraar per schooljaar.
€ 56,88
Professionalisering schoolleiders
Het bedrag voor professionalisering van schoolleiders is, zoals de benaming aangeeft, beschikbaar voor de verder professionele ontwikkeling van de schoolleiders.
€ 10,73
Bedrag voor eenmalige uitkering OOP
Met de nieuwe CAO is er, gelijk aan het po, ook (jaarlijkse) eenmalige uitkering voor het OOP. Deze uitkering is het gevolg van het dichten van de loonkloof waarbij in het po al ‘De Dag van de OOP’er’ bestond.
€ 7,51

 

Tot slot is er een bedrag van € 7,13 per leerling opgenomen voor de aanschaf van CO2 meters in elk klaslokaal. Hierbij wordt opnieuw een oproep gedaan om, indien dit nog niet heeft plaatsgevonden, alsnog deze meters in elk klaslokaal te plaatsen.

Het totale bedrag van de beschikking, onder de noemer Strategisch HRM, komt dan op € 503,36 en zal in november worden uitgekeerd. Uiteraard zal in het kader van verantwoording rekening gehouden moeten worden met deze onderverdeling.