Beleid ruime meerderheid scholen in lijn met afspraken over mobieltjes in de klas

08 februari 2024

80% van de vo-scholen voert al beleid dat in lijn is met de landelijke afspraken over het gebruik van mobiele telefoons in de klas, die sinds 1 januari van dit jaar officieel gelden. Van de scholen waar dit nog niet voor geldt, geeft 90% aan dat zij dit beleid het komende half jaar gaan realiseren. Dit blijkt uit de nulmeting die het Kohnstamm instituut afgelopen november heeft uitgevoerd rond dit thema.

Sinds 1 januari 2024 geldt de hoofdlijnenafspraak dat ‘scholen beleid hebben dat gericht is op het terugdringen van afleiding van mobieltjes in de klas.’ De richtlijn daarbij is dat alleen nog educatief gebruik van mobieltjes toegestaan is.  De minister van OCW wil monitoren hoe scholen invulling geven aan deze afspraken en op basis daarvan bepalen of verdere (wettelijke) maatregelen nodig zijn.

De eerste meting van de monitor (nulmeting) werd afgelopen november gehouden. Hieruit komt dus naar voren dat veel scholen voor de officiële inwerktreding van de landelijke afspraken al aan de slag zijn gegaan om hun beleid bij deze nieuwe afspraken te laten aansluiten, of al dergelijk beleid hadden. Daarnaast is positief dat 90% van de overige scholen aangeeft hier binnen het komende half jaar werk van te gaan maken. De verwachting is dat vrijwel alle scholen komend schooljaar beleid hebben conform de landelijke afspraak.

Positief effect verwacht

Een meerderheid van de vo-scholen geeft in de monitor aan dat het niet-educatief gebruik van mobieltjes op hun school een probleem is, en spreekt de verwachting uit dat het ‘mobieltjesverbod’ een (zeer) positief effect heeft op leerprestaties. Dit geldt ook voor het welbevinden van leerlingen en het school- en klasklimaat.

 

Vormgeven aan mobieltjesbeleid
Scholen die verder aan de slag willen met het vormgeven van mobieltjesbeleid – in lijn met de hoofdlijnenafspraak en passend bij de specifieke context en situatie van de school - kunnen voor ondersteuning terecht op onze themapagina ‘Smartphonebeleid’.