Bespreking voorstellen Curriculum.nu in Tweede Kamer

29 januari 2020

De commissie Onderwijs van de Tweede Kamer heeft op 15, 20 en 27 januari gesproken over de voorstellen van de ontwikkelteams Curriculum.nu ter herziening van het curriculum, en de algemene adviezen van de coördinatiegroep van Curriculum.nu. Deze bijeenkomsten - in de vorm van twee technische briefings, een debat en hoorzittingen - gaan vooraf aan het algemene debat over de adviezen.

Op 15 januari vond eerst een briefing plaats waarin de Onderwijsraad een update gaf over haar uitgebrachte adviezen over de curriculumvernieuwing (Een eigentijds curriculum (2014), Toets wijzer (2018) en Curriculumvernieuwing (2018)). Daarna volgde een tweede briefing door leden van ontwikkelteams en de coördinatiegroep en een lid van de onafhankelijke wetenschappelijke adviescommissie, waarbij werd toegelicht hoe is gekomen tot de nu voorliggende voorstellen. Tenslotte was er een debat tussen vier wetenschappers die zich kritisch hebben uitgelaten over de curriculumherziening en vier leden van Curriculum.nu. De Tweede Kamerleden hoorden hierbij vooral toe. Op 20 en 27 januari zijn tijdens hoorzittingen in blokken in groepjes van drie docenten, critici, belanghebbenden, vakverenigingen en wetenschappers gehoord.

In het debat benoemden de wetenschappers dat er in de huidige voorstellen goede ideeën staan die gebruikt kunnen worden of aanknopingspunten bieden. Op een aantal punten toonden zij zich echter kritisch. Volgens hen wordt er in de voorstellen nog te weinig belang gehecht aan specifieke vakkennis, is er vooraf geen echte probleemanalyse geweest die duidelijk aangaf welke problemen met een nieuw curriculum zouden moeten worden opgelost en is er geen wetenschappelijke onderbouwing voor de voorstellen die er nu liggen. Ook uitten ze hun zorgen of de overladenheid van het curriculum met deze voorstellen echt wordt verminderd.

De vertegenwoordigers van Curriculum.nu brachten tijdens het debat in dat in de komende fase pilots volgen waarbij de voorstellen nog in de praktijk worden ‘getest’ en gedegen onderzocht wordt wat wel en wat niet werkt. Op basis daarvan kunnen nog aanscherpingen plaatsvinden, bijvoorbeeld op het vlak van overladenheid. Zij hebben uitgelegd dat binnen de leergebieden vakken blijven bestaan en dat ze gewerkt hebben binnen de opdracht, waar het principe 'teacher in the lead' erg belangrijk was. Volgens hen ligt er met de voorstellen een goede basis waarop het curriculum en de kerndoelen ontwikkeld kunnen worden.

In de hoorzittingen zijn allerlei verschillende onderwerpen en de meningen daarover aan de orde geweest. Bijvoorbeeld over het gelopen proces, de kwaliteit van de voorstellen, of er nu wel of niet een herziening plaats moet vinden, op welke manier het proces doorgang kan vinden, is kennis belangrijker dan vaardigheden of andersom etc.

Vervolg

Op 5 maart debatteert de Kamer over de voorstellen (algemeen overleg). Dit debat is te bezoeken of live te volgen via de website van de Tweede Kamer.

Na behandeling in de Tweede Kamer moet ook de Eerste Kamer nog akkoord gaan met de voorstellen van de ontwikkelteams en de adviezen van de coördinatiegroep van Curriculum.nu. Gaat het parlement akkoord, dan zullen de kerndoelen en eindtermen voor het po en de onderbouw vo worden geactualiseerd op basis van de voorstellen van Curriculum.nu. Daarnaast gaat dan ook de ontwikkeling van bouwstenen in de bovenbouw van het vo van start.