Besturen ambitieus in verder versterken verantwoording

12 september 2019

Onder schoolbesturen is er een grote bereidheid om hun sturings- en verantwoordingscyclus verder te verbeteren. Dit blijkt uit een door de VO-raad in juni afgenomen ledenenquête rond verantwoording, waarvan de rapportage (nulmeting) nu beschikbaar is. Het grote aantal deelnemers aan de vier actienetwerken die dit najaar van start gaan, bevestigt dit beeld.

Ruimte voor verbetering

Meer dan honderd vo-bestuurders vulden de enquête in. Meest opvallend zijn de grote ambities die de besturen ten toon spreiden op het gebied van het versterken van de medezeggenschap. Zij zijn met name op zoek naar manieren om leerlingen en ouders beter te betrekken.

Alhoewel 85% van de besturen aangeeft dat er een toekomstperspectief is opgenomen in het jaarverslag en dat beleid en begroting op elkaar aansluiten (84%), vinden de besturen dat er ook nog veel ruimte is voor verbetering. Jaarverslagen blijken door iets minder dan de helft (45%) van de besturen gebruikt te worden om met belanghebbenden in gesprek te gaan. Van de overige besturen geeft iets meer dan een op de drie (36%) aan dat ze dit momenteel uitproberen of zich hierop aan het oriënteren zijn. Leren van verantwoordingsinformatie en andere data gebeurt in de meeste besturen al, maar ook op dit punt is men van mening dat dit nog beter kan.

Vier actienetwerken

De dilemma’s die besturen ervaren bij de verantwoording over prestaties en besteding van publieke middelen, zijn input geweest voor de inrichting van vier actienetwerken die in oktober van start gaan.

  1. Een groot deel van de besturen geeft aan dat er meer geleerd kan worden, dit heeft geresulteerd in netwerk 1 ‘Leren door verantwoording’.
  2. Besturen vinden dat het jaarverslag beter kan worden ingezet om in gesprek te gaan met belanghebbenden; netwerk 2 ‘Een jaarverslag met meerwaarde’ gaat hier actief mee aan de slag.
  3. Besturen zijn van mening dat het sturen op de maatschappelijke opgave beter kan; netwerk 3 ‘Een gerichte sturings- en verantwoordingscyclus’ concentreert zich op deze vraag.
  4. In netwerk 4 ‘Betrokken stakeholders’ wordt gewerkt aan de ambitie om actoren beter te betrekken bij beleid, met name ouders en leerlingen.

Het idee is dat besturen binnen deze netwerken samen met collega-besturen en -scholen op basis van vergelijkbare leervragen aan de slag gaat met het versterken van de verantwoording. De deelnemers leren van elkaar en onder begeleiding van experts onder meer hoe de sturings- en verantwoordingscyclus op deze thema’s kan worden versterkt en hoe de input van belanghebbenden daarin een structurele plek kan krijgen.

Evaluatie verantwoording

Daarnaast gaat de VO-raad met een aantal individuele schoolbesturen hun verantwoordingscyclus doorlopen, om te bekijken hoe deze wordt ingezet en waar de verantwoording eventueel versterkt kan worden. Ook voor dit traject kunnen besturen zich nog aanmelden via bovenstaand formulier. 

De kennis die in de netwerken en 'evaluaties verantwoording' wordt opgedaan, zal worden verspreid binnen de sector.