Onderzoek toont mogelijkheden voor verdere versterking verantwoording

15 mei 2019

Hoe kunnen schoolbesturen inspelen op de maatschappelijke en politieke roep naar beter inzicht in hun prestaties en de besteding van publieke middelen? Hoe betrekken besturen belanghebbenden en welke ontwikkelvragen hebben zij daarbij? Deze vragen stonden centraal in het onderzoek ‘Met vertrouwen verantwoorden’, dat is uitgevoerd in opdracht van de VO-raad. In het eindrapport worden antwoorden en concrete adviezen voor schoolbesturen gegeven.

In het onderzoek, uitgevoerd door onderzoekers Cor van Montfort (VU) en Meike Bokhorst (WRR en Universiteit Utrecht), wordt gepleit voor een breder perspectief op verantwoorden. Dat wil zeggen dat verantwoording niet op zichzelf staat, maar idealiter onderdeel is van de cyclus ‘sturing, bedrijfsvoering, verantwoording en toezicht’. Daarmee is verantwoording niet iets wat ‘extra’ moet voor anderen, maar een activiteit die onderdeel is van de reguliere werkprocessen en ondersteunend aan het primaire proces. Het wordt een meer betekenisvolle en zinvolle activiteit, bedoeld om van te leren, om draagvlak te creëren of om interne checks and balances goed hun werk te kunnen laten doen.

Verder schetst het onderzoek vier belangrijke ontwikkelingen rondom verantwoording, en worden adviezen gedaan voor de verdere verbetering ervan.

Het afleggen van verantwoording is een belangrijk thema voor de vo-sector. Er is ook ruime aandacht voor dit thema bij de geplande herziening van de Code Goed Onderwijsbestuur VO

Vervolgacties

Op basis van dit onderzoek wil de VO-raad met een aantal schoolbesturen hun verantwoordingscyclus doorlopen, om te bekijken hoe deze wordt ingezet en waar de verantwoording eventueel versterkt kan worden.

Daarnaast brengen we besturen en scholen bij elkaar die op basis van vergelijkbare leervragen willen werken aan het versterken van hun verantwoording. Komend schooljaar starten we met netwerken waarin de deelnemers van elkaar en onder begeleiding van experts leren hoe de sturings- en verantwoordingscyclus kan worden versterkt en hoe de input van belanghebbenden daarin een structurele plek kan krijgen. De aanpak is actiegericht en gekoppeld aan de jaarlijkse cyclus, zodat het meteen concrete resultaten oplevert.

De kennis die wordt opgedaan in deze netwerken wordt verspreid in de hele sector.