Blijvende aandacht voor onderwijs in rekenen is nodig

09 april 2019

De ministers Van Engelshoven en Slob werken aan een wetsvoorstel waarin geregeld wordt dat alle leerlingen die in het schooljaar 2019-2020 hun diploma halen geen rekentoets meer hoeven af te leggen. Zij gaan het rekenonderwijs in het vo vormgeven op basis van het voorstel van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW). Dit schrijven zij op 5 april in een brief aan de Tweede Kamer over de toekomst van rekenen in het vo en mbo. De NVvW roept, samen met de VO-raad en het Platform Rekenonderwijs VO, alle scholen, schoolleiders en docenten op om blijvend aandacht te besteden aan rekenonderwijs, ook in de periode dat de plannen worden uitgewerkt.

Met het aannemen van een aantal moties over de toekomst van het rekenonderwijs/de rekentoets heeft de Kamer op 5 februari 2019 een streep gezet door de huidige centrale rekentoets. De regering is verzocht zo spoedig mogelijk het voorstel van de NVvW op te volgen. De kern van dit voorstel, uitgewerkt in de nota 'Een nieuw perspectief voor rekenen in het vo', is dat rekenen in de onderbouw havo/vwo wordt geïntegreerd in wiskunde en in de bovenbouw wordt onderhouden en getoetst als onderdeel van wiskunde. Voor het vmbo is het voorstel dat twee wiskundevakken worden ingevoerd met rekenen daarin verwerkt: een verplicht basisvak tot en met klas 4 en een verdiepend vak voor leerlingen die meer kunnen en willen. Het is nog niet duidelijk hoe en wanneer het een en ander is uitgewerkt.

In de Kamerbrief van 5 april geven de bewindslieden aan dat om de benodigde wetswijziging nog per schooljaar 2019-2020 te realiseren, het nodig is om deze wetswijziging uiterlijk per 1 januari 2020 in werking te laten treden met een terugwerking tot 1 augustus 2019. Hierdoor geldt voor alle leerlingen die in het schooljaar 2019-2020 hun diploma behalen dat zij geen rekentoets meer hoeven af te leggen. Het wetsvoorstel wordt na de zomer verwacht.

Oproep

Veel scholen geven op een goede wijze aandacht aan onderwijs in rekenen en vinden het vanzelfsprekend dat te blijven doen. De VO-raad, de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren en het Platform Rekenonderwijs VO waarderen dat en doen een oproep op alle scholen, schoolleiders en docenten om blijvend aandacht te besteden aan rekenonderwijs. Ook in de periode dat de plannen worden uitgewerkt. Dit is in het belang van alle leerlingen in het voortgezet onderwijs, of zij wiskunde als examenvak hebben of niet. Specifiek voor de vmbo-leerlingen (zonder wiskunde nu) kan op regionaal niveau met het mbo-veld naar passende acties worden gekeken om leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op het vervolgonderwijs. Tegelijk doen we een dringende oproep op OCW om scholen tijdig te informeren over hoe de uitwerking van de plannen vordert.