Kamer stemt voor rekenplannen NVvW; streep door plan Slob voor schoolexamen rekenen

06 februari 2019

Met de aanname van een aantal moties hierover heeft de Tweede Kamer op 5 februari definitief een streep gezet door zowel de huidige centrale rekentoets, als het plan van minister Slob om als alternatief rekenen met een apart cijfer te laten meetellen voor het schoolexamen. De Kamer verzoekt de regering om zo spoedig mogelijk (en uiterlijk in schooljaar 2019-2020) het voorstel van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren – waarbij rekenen in het vo wordt geïntegreerd in wiskunde en als onderdeel van wiskunde wordt getoetst - in werking te brengen.

Tijdens het algemeen overleg over rekenen op 23 januari jl. werd al duidelijk dat een meerderheid van de Kamer - waaronder de regeringspartijen D66 en CDA - de plannen van minister Slob voor de toetsing van rekenen in het vo niet zou steunen. 

Voorstel NVvW

Brede steun was er wel voor het voorstel dat de Nederlandse Vereniging van Wiskundedocenten (NVvW) heeft uitgewerkt in het plan 'Een nieuw perspectief'. De kern van dit voorstel is dat rekenen in de onderbouw havo/vwo wordt geïntegreerd in wiskunde en in de bovenbouw wordt onderhouden en getoetst als onderdeel van wiskunde. Leerlingen die geen wiskunde hebben in de bovenbouw, moeten dan nog wel een aparte toets maken, om ervoor te zorgen dat het vervolgonderwijs duidelijkheid heeft over de rekenvaardigheden van alle leerlingen. Voor het vmbo is het voorstel dat twee wiskundevakken worden ingevoerd, met rekenen daarin verwerkt. Het basisvak is verplicht tot en met klas 4 en omvat de basisstof. Het verdiepende vak is voor leerlingen die meer kunnen en willen.

Een ingediende motie van D66 en CDA om deze plannen van de NVwW zo spoedig mogelijk – en uiterlijk volgend schooljaar – in werking te brengen, werd dus door de Tweede Kamer aangenomen. Daarnaast werden onderstaande moties aangenomen:

  • Motie van de SGP om in samenspraak met het vo en vervolgonderwijs te komen tot een wijze van toetsen die de doorstroom zo veel mogelijk bevordert, zonder onnodige doublures in toetsen.
  • Motie van de VVD waarin de regering verzocht wordt er voor te zorgen dat het rekenonderwijs op niveau blijft gedurende de periode dat het rekenonderwijs nog niet geïntegreerd is in het vak wiskunde.


Deze moties zijn te zien als belangrijke kaders waarbinnen gewerkt gaat worden aan de uitvoering van het voorstel van de NVvW.

Centrale rekentoets definitief afgeschaft

Tenslotte stemde de Kamer in met een motie van D66 en CDA om met ingang van het schooljaar 2019–2020 de bestaande centrale rekentoets in het vo af te schaffen en vanaf dat schooljaar ook geen cijfer van de rekentoets op de cijferlijst meer op te nemen. Hiermee komt definitief een einde aan de centrale rekentoets in het vo; eerder was al besloten dat deze rekentoets niet meer mee gaat tellen voor het eindexamen in het vmbo, havo en vwo.

Uitwerking moties 

Met de moties is er meer duidelijkheid gekomen over de toekomst van rekenen en de toetsing hiervan in het vo. De VO-raad blijft de verdere uitwerking van de moties nauwlettend volgen, en zal scholen nader informeren over wat dit concreet voor hen betekent.