Checklist gepubliceerd voor versterking afsluitend karakter schoolexamen

06 juni 2019

De VO-raad heeft een checklist gepubliceerd waarmee scholen kunnen nagaan of hun pta voldoende recht doet aan het afsluitende karakter van het schoolexamen. Aan de hand van de uitkomsten kunnen waar nodig stappen worden gezet. De checklist maakt deel uit van een serie actielijnen van de VO-raad ter versterking van de schoolexaminering.

In de het Eindexamenbesluit is vastgelegd dat het schoolexamen in zijn geheel een afsluitend karakter dient te hebben. De checklist bevat een serie vragen waarmee scholen kunnen nagaan of hun schoolexaminering, zoals vastgelegd in het pta, ook daadwerkelijk een afsluitend karakter heeft. Daarnaast wordt de regelgeving op dit vlak samengevat. De checklist is tot stand gekomen in overleg met Plexs, de Onderwijsinspectie en Stichting Platforms Vmbo (SPV).

Ondersteuningsaanbod

Het beschikbaar stellen van deze checklist is een van de actielijnen die de VO-raad heeft opgesteld ter versterking van de schoolexaminering. Uit onderzoek van de Commissie Kwaliteit Schoolexaminering - naar aanleiding van de problemen rond de schoolexamenpraktijk op VMBO Maastricht in 2018 - kwam naar voren dat er geen indicaties zijn voor grootschalige onregelmatigheden bij de schoolexaminering, maar dat het systeem van kwaliteitsborging wel kwetsbaarheden bevat en dat deze examinering te weinig wordt vormgegeven vanuit de onderwijsvisie van de school en te weinig met een afsluitend karakter. De commissie heeft hierop een aantal aanbevelingen ter verbetering gedaan, die de VO-raad vervolgens heeft vertaald naar negen actielijnen.

Een aantal actielijnen richt zich op het faciliteren van scholen bij het verder versterken van hun schoolexamens. Naast bovenstaande checklist is onder meer ook een raamwerk voor een examencommissie opgesteld. Eerder zijn al twee andere checklists en een instrument ‘Zelfevaluatie Kwaliteitsborging Schoolexaminering’ ontwikkeld.

Lees meer over de actielijnen en het beschikbare ondersteuningsaanbod voor scholen.
 

ALV
Op donderdag 6 juni zijn alle actielijnen die de VO-raad heeft opgesteld ter versterking van de schoolexaminering, overgenomen door zijn leden tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV).