Praktijk & ondersteuning

Scholen hebben de belangrijke verantwoordelijkheid te zorgen voor een goede, procedureel zuivere organisatie van de school- en centrale examens, zodat leerlingen een diploma kunnen halen waarvan de waarde buiten discussie staat. De VO-raad faciliteert leden op dit vlak.

Kwaliteitsborging schoolexaminering

De vo-sector werkt aan de verdere versterking van de kwaliteitsborging schoolexamens. Voor scholen is ondersteuning beschikbaar op dit vlak: 

Checklists

a. Checklist ‘Examenreglement’ (versie 2021-2022)
b. Checklist ‘Programma van toetsing en afsluiting’ (versie 2021-2022)
c. Checklist ‘Kwaliteit schoolexaminering’ (versie 2021-2022)

Zelfevaluatie Kwaliteitsborging Schoolexaminering
Met behulp van deze zelfevaluatie (geactualiseerde versie 2021-2022) kunnen schoolbestuurders en schoolleiders nagaan of de processen rondom de schoolexamens in de eigen instelling zijn ingericht volgens de wet- en regelgeving en of de processen correct verlopen.

Praktijkvoorbeelden 
De VO-raad heeft ook een aantal praktijkvoorbeelden verzameld van (groepen) scholen die werken aan de ontwikkeling van een visie op toetsing en schoolexaminering en aan de positionering van de examencommissie.

Bijeenkomsten
13 december: Collegiale consultatie: de rol van directeuren ten opzichte van de nieuwe examencommissie


Schoolexamens vmbo

De VO-raad wil verder wijzen op de ondersteuning vanuit Stichting Platforms Vmbo (SPV) rond de organisatie van de schoolexaminering vmbo. Op de website van SPV vinden scholen, besturen en docenten onder meer informatie over de examinering en praktische tools. Op de website bijscholingvmbo.nl staan daarnaast trainingen rond schoolexaminering.
 

Centrale examens

In december heeft demissionair minister Slob bekendgemaakt dat de examenregels in schooljaar 2021/2022 opnieuw worden aangepast. Op 24 januari werd bekend dat leerlingen daarnaast dit examenjaar opnieuw gebruik kunnen maken van een duimregeling. Lees meer over deze duimregeling en alle eerder aangekondigde examenmaatregelen

De VO-raad stelt jaarlijks examenprotocollen op, met daarin een uitwerking van de wettelijke voorschriften voor de centrale examens. Met deze protocollen wil de VO-raad de schoolleiding, examensecretarissen en docenten een hulpmiddel in handen geven om de voorbereiding, afname en beoordeling van deze examens zo optimaal mogelijk te laten verlopen. De protocollen voor 2022 komen naar verwachting medio maart beschikbaar. 

Samen met de onderwijsbonden wordt ook specifiek rond de (tweede) correctie van de centrale examens ondersteuning geboden, om scholen en docenten te helpen realiseren dat deze correctie goed en volledig wordt uitgevoerd. In de protocollen zijn suggesties hierover opgenomen en daarnaast wordt jaarlijks een 'Adviestabel opsturen examenwerk naar 1e en 2e corrector' ontwikkeld. 

Dit jaar is er daarnaast extra aandacht voor het proces van verzending van het examenwerk naar de tweede correctoren

Voor vragen over de wet- en regelgeving rond de centrale examens is het Examenloket beschikbaar. Voor vragen over de protocollen kunt u terecht bij de helpdesk van de VO-raad.

Projectleider plusdocument, flexibilisering toetsing/examinering, doorstroomprogramma's po-vo, vmbo-mbo/havo

Piet Groenewegen

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2