Page 1 Copy 2 Created with Sketch.
Toetsen & examens
Scholen hebben de belangrijke verantwoordelijkheid te zorgen voor een goede, procedureel zuivere organisatie van de school- en centrale examens, zodat leerlingen een diploma kunnen halen waarvan de waarde buiten discussie staat. De VO-raad faciliteert leden op dit vlak.

Problemen rond de schoolexamenpraktijk op VMBO Maastricht afgelopen schooljaar hebben geleid tot extra aandacht voor de vraag of de kwaliteit van de (school)examinering wel geborgd is op alle scholen, en of er mogelijkheden zijn voor verbetering. De VO-raad heeft zijn leden naar aanleiding van de situatie in Maastricht opgeroepen in de eigen school/scholen de processen rondom (school)examinering nog een keer kritisch tegen het licht te houden.

Om leden hierbij te faciliteren, heeft de VO-raad het instrument 'Zelfevaluatie Kwaliteitsborging Schoolexaminering' ontwikkeld. Met behulp van deze zelfevaluatie kunnen schoolbestuurders en schoolleiders nagaan of de processen rondom de schoolexamens in de eigen instelling zijn ingericht volgens de wet- en regelgeving en of de procedures correct verlopen.

Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van een checklist Examenreglement en een checklist PTA. Deze checklists gaan meer in detail in op de uitvoeringspraktijk en zijn vooral bedoeld voor de functionarissen die hier direct mee belast zijn (directeuren, examensecretarissen e.d.). De checklists maken deel uit van een reeks; de overige checklists komen na de zomer beschikbaar en gaan onder andere in op de kwaliteit van en de deelname aan de schoolexamens (onregelmatigheden, verhindering e.d.).

De VO-raad laat momenteel ook een onafhankelijk onderzoek doen naar de kwaliteitsborging van de schoolexamens en de positie van het pta hierin. Hier komen ook aanbevelingen uit voort voor verbetering van de processen, waar scholen en besturen indien nodig gebruik van kunnen maken.

Centraal examen

In de genoemde zelfevaluatie ligt de focus op het schoolexamen, maar deze is grotendeels ook van toepassing op het centraal examen. De VO-raad stelt daarnaast jaarlijks rond de examentijd examenprotocollen beschikbaar - uitwerkingen van de wettelijke voorschriften - die scholen kunnen gebruiken om ervoor te zorgen dat de voorbereiding, afname en beoordeling van de centrale examens (procedureel) goed verlopen. Samen met de onderwijsbonden wordt verder specifiek rond de (tweede) correctie van de centrale examens ondersteuning geboden, om scholen en docenten te helpen realiseren dat deze correctie goed en volledig wordt uitgevoerd.  

Schoolexamens vmbo

De VO-raad wil tenslotte wijzen op de ondersteuning vanuit Stichting Platforms Vmbo (SPV) rond de organisatie van de schoolexaminering vmbo. Op de website van SPV vinden scholen, besturen en docenten onder meer een schoolexamenbank - waar docenten terecht kunnen voor toetsitems, examenvragen en volledige voorbeeldexamens -, informatie over de examinering en wet- en regelgeving en een aanbod van bijeenkomsten. Op de website bijscholingvmbo.nl staat daarnaast een aanbod aan trainingen rond schoolexaminering.

Omdat het in de afgelopen examenperiode op een aantal plaatsen mis is gegaan wil de VO-raad graag nog een keer expliciet onder de aandacht brengen dat beroepsgerichte keuzevakken niet met een 3 of lager afgesloten mogen worden. Zie voor meer informatie de website nieuwvmbo.nl.