Praktijk & ondersteuning

Scholen hebben de belangrijke verantwoordelijkheid te zorgen voor een goede, procedureel zuivere organisatie van de school- en centrale examens, zodat leerlingen een diploma kunnen halen waarvan de waarde buiten discussie staat. De VO-raad faciliteert leden op dit vlak.

Eindexamen 2021

Wetgeving en protocollen 

Dit jaar is er in verband met de coronamaatregelen een aantal wijzigingen in de examinering. Op de ‘Wat speelt er?’ pagina vindt u een overzicht van alle genomen maatregelen voor het eindexamen 2021. 

De VO-raad heeft daarnaast examenprotocollen opgesteld, met daarin een uitwerking van de wettelijke voorschriften voor de centrale examens 2021. Met het ter beschikking stellen van deze protocollen wil de VO-raad de schoolleiding, examensecretarissen en docenten een hulpmiddel in handen geven om de voorbereiding, afname en beoordeling van deze examens zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Samen met de onderwijsbonden wordt ook specifiek rond de (tweede) correctie van de centrale examens ondersteuning geboden, om scholen en docenten te helpen realiseren dat deze correctie goed en volledig wordt uitgevoerd. In de protocollen zijn suggesties hierover opgenomen en daarnaast is de 'Adviestabel opsturen examenwerk naar 1e en 2e corrector' ontwikkeld. 

Voor vragen over de wet- en regelgeving rond de centrale examens is het Examenloket beschikbaar. Voor vragen over de protocollen kunt u terecht bij de helpdesk van de VO-raad.

Aanvullende bekostiging 

Voor de extra werkzaamheden in verband met de extra tijdvakken en de extra herkansing is aanvullende bekostiging en een compensatieregeling beschikbaar.

Ondersteuning voor leerlingen 

De minister stelt een bedrag van 37 miljoen euro beschikbaar voor bijspijkercursussen van examenkandidaten. Ook is het landelijke online platform StudentinzetopSchool opgezet. Via dit platform bieden studenten examenleerlingen één op één ondersteuning bij de voorbereiding op hun centraal examen. Verder is ook een online platform gepubliceerd, waar filmpjes en ander materiaal met vakinhoudelijke uitleg van examenstof gratis beschikbaar zijn voor alle leerlingen. 

Extra aandacht nodig voor communicatie en aanpassingen PTA en examenreglement
Specifiek wil de VO-raad nog uitlichten dat het goed om als school aandacht te hebben voor de aanpassingen van het PTA en het examenreglement, die dit jaar noodzakelijk zijn door de examenmaatregelen. De VO-raad heeft hiervoor een handreiking opgesteld. Daarnaast is het dit jaar extra belangrijk om leerlingen (en ouders en medewerkers) goed te informeren over de aankomende periode. Zie voor inspiratie het bericht ' Communicatie over centrale examens 2021: praktijkvoorbeelden en aandachtspunten.'


Kwaliteitsborging schoolexaminering

De vo-sector werkt aan de verdere versterking van de kwaliteitsborging schoolexamens door middel van negen actielijnen. Met de aankomende aanpassingen in het Eindexamenbesluit VO  - met als doel de versterking van de kwaliteit van de schoolexaminering - blijft dit uiterst actueel. Voor scholen is ondersteuning beschikbaar op dit vlak: 

Checklists

a. Checklist ‘Examenreglement’ (versie 2021-2022)
b. Checklist ‘Programma van toetsing en afsluiting’ (versie 2021-2022)
c. Checklist ‘Kwaliteit schoolexaminering’ (versie 2021-2022)

Zelfevaluatie Kwaliteitsborging Schoolexaminering
Met behulp van deze zelfevaluatie (geactualiseerde versie 2021-2022) kunnen schoolbestuurders en schoolleiders nagaan of de processen rondom de schoolexamens in de eigen instelling zijn ingericht volgens de wet- en regelgeving en of de processen correct verlopen.

Praktijkvoorbeelden 
De VO-raad heeft ook een aantal praktijkvoorbeelden verzameld van (groepen) scholen die werken aan de ontwikkeling van een visie op toetsing en schoolexaminering en aan de positionering van de examencommissie.

Bijeenkomsten
2 november: Start leernetwerk Examencommissie in het vo


Schoolexamens vmbo

De VO-raad wil tenslotte wijzen op de ondersteuning vanuit Stichting Platforms Vmbo (SPV) rond de organisatie van de schoolexaminering vmbo. Op de website van SPV vinden scholen, besturen en docenten onder meer informatie over de examinering en praktische tools. Op de website bijscholingvmbo.nl staan daarnaast trainingen rond schoolexaminering.

Projectleider plusdocument, flexibilisering toetsing/examinering, doorstroomprogramma's po-vo, vmbo-mbo/havo

Piet Groenewegen

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2