Praktijk & ondersteuning

Scholen hebben de belangrijke verantwoordelijkheid te zorgen voor een goede, procedureel zuivere organisatie van de school- en centrale examens, zodat leerlingen een diploma kunnen halen waarvan de waarde buiten discussie staat. De VO-raad faciliteert leden op dit vlak.

Centrale examens

Examenmaatregelen 2022 

Voor dit schooljaar zijn opnieuw extra examenmaatregelen aangekondigd. Zie voor meer informatie het nieuwsbericht 'Servicedocument beschikbaar met toelichting op examenmaatregelen 2022'.

Als gevolg van deze maatregelen zullen veel scholen hun examenreglement en/of het PTA moeten aanpassen. Voor scholen is een handreiking 'Aanpassing pta en examenreglement' beschikbaar die helpt bij het doorvoeren van deze wijzigingen.

Examenprotocollen

In de protocollen Centrale Examens 2022 vinden scholen een uitwerking van de wettelijke voorschriften voor de centrale examens. Met deze protocollen wil de VO-raad de schoolleiding, examensecretarissen en docenten een hulpmiddel in handen geven om de voorbereiding, afname en beoordeling van deze examens zo optimaal mogelijk te laten verlopen. 

Tweede correctie en verzending examenwerk

Samen met de onderwijsbonden wordt ook specifiek rond de (tweede) correctie van de centrale examens ondersteuning geboden, om scholen en docenten te helpen realiseren dat deze correctie goed en volledig wordt uitgevoerd. In de protocollen zijn suggesties hierover opgenomen en daarnaast wordt jaarlijks een 'Adviestabel opsturen examenwerk naar 1e en 2e corrector' ontwikkeld. 

Dit jaar is er daarnaast extra aandacht voor het proces van verzending van het examenwerk naar de tweede correctoren. Zie ook het bericht 'Aanlevertijden voor tijdig verzenden examenwerk'.

Communicatie over het CE

Met de aanpassingen dit jaar is goede, zorgvuldige communicatie over het CE - richting leerlingen, ouders en medewerkers - extra belangrijk. De VO-raad verzamelde praktijkvoorbeelden van scholen op dit vlak en zette aandachtspunten op een rij

Regeling aanvullende en bijzondere bekostiging eindexamens 2022

Het kabinet heeft net zoals in 2021 extra geld beschikbaar gesteld om medewerkers een vergoeding te geven voor de extra werklast in verband met de organisatie van een derde tijdvak en de voorbereiding van examenkandidaten om twee herkansingen te doen.

Voor vragen over de wet- en regelgeving rond de centrale examens is het Examenloket beschikbaar. Voor vragen over de protocollen kunt u terecht bij de helpdesk van de VO-raad.

 

Kwaliteitsborging schoolexaminering

De vo-sector werkt aan de verdere versterking van de kwaliteitsborging schoolexamens. Voor scholen is ondersteuning beschikbaar op dit vlak: 

Checklists

a. Checklist ‘Examenreglement’ (versie 2022-2023)
b. Checklist ‘Programma van toetsing en afsluiting’ (versie 2022-2023)
c. Checklist ‘Kwaliteit schoolexaminering’ (versie 2022-2023)

Zelfevaluatie Kwaliteitsborging Schoolexaminering
Met behulp van deze zelfevaluatie (versie 2022-2023) kunnen schoolbestuurders en schoolleiders nagaan of de processen rondom de schoolexamens in de eigen instelling zijn ingericht volgens de wet- en regelgeving en of de processen correct verlopen.

Praktijkvoorbeelden
De VO-raad verzamelt praktijkvoorbeelden van (groepen) scholen die werken aan de versterking van kwaliteitsborging schoolexaminering.


Schoolexamens vmbo

De VO-raad wil verder wijzen op de ondersteuning vanuit Stichting Platforms Vmbo (SPV) rond de organisatie van de schoolexaminering vmbo. Op de website van SPV vinden scholen, besturen en docenten onder meer informatie over de examinering en praktische tools. Op de website bijscholingvmbo.nl staan daarnaast trainingen rond schoolexaminering.
 

Projectleider plusdocument, flexibilisering toetsing/examinering, doorstroomprogramma's po-vo, vmbo-mbo/havo

Piet Groenewegen

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2