Page 1 Copy 2 Created with Sketch.
Toetsen & examens
Scholen hebben de belangrijke verantwoordelijkheid te zorgen voor een goede, procedureel zuivere organisatie van de school- en centrale examens, zodat leerlingen een diploma kunnen halen waarvan de waarde buiten discussie staat. De VO-raad faciliteert leden op dit vlak.

Problemen rond de schoolexamenpraktijk op VMBO Maastricht afgelopen schooljaar hebben geleid tot extra aandacht voor de vraag of de kwaliteit van de (school)examinering wel geborgd is op alle scholen, en of er mogelijkheden zijn voor verbetering. De VO-raad heeft naar aanleiding hiervan onafhankelijk onderzoek laten doen naar de kwaliteitsborging van de schoolexamens, en de aanbevelingen die hieruit voortkwamen vertaald naar negen actielijnen. Als onderdeel hiervan zal de VO-raad ondersteuningsaanbod ontwikkelen voor scholen.

Overzicht ondersteuningsaanbod: 

  • De VO-raad heeft een checklist 'Afsluitend karakter schoolexamen' ontwikkeld die moet bevorderen dat het PTA recht doet aan het karakter van afsluitende toetsing. Eerder kwamen al een checklist Examenreglement en checklist PTA beschikbaar. Aan de hand hiervan kunnen scholen checken of hun examenreglement en PTA voldoen aan de wettelijke eisen wat betreft inhoud, procesmatige aspecten etc.
  • De eerste actielijn is dat elke school voor augustus 2020 een visie ontwikkelt op toetsing en schoolexaminering. De VO-raad heeft een handreiking gepubliceerd die schoolbesturen ondersteuning biedt op dit vlak.
  • Een van de actielijnen stelt dat elke school vanaf augustus 2020 - of zoveel eerder als mogelijk is - een examencommissie dient te hebben. De VO-raad heeft (in overleg met de leden) een raamwerk voor een dergelijke examencommissie ontwikkeld, met daarin een concrete rolbeschrijving.
  • De VO-raad heeft samen met Plexs een handreiking 'Positie examensecretaris' opgesteld.
  • De VO-raad ontwikkelt samen met Plexs met en ten behoeve van de scholen een vorm van collegiale consultatie om zo geregeld de schoolexaminering tegen het licht te houden. Beoogd is dat de directeur en de examensecretaris deze collegiale consultatie uitvoeren. Alle scholen nemen deel aan een dergelijke vorm van collegiale consultatie vanaf het schooljaar 2021-2022.

Naast bovenstaand aanbod is het instrument 'Zelfevaluatie Kwaliteitsborging Schoolexaminering' beschikbaar. Met behulp van deze zelfevaluatie kunnen schoolbestuurders en schoolleiders nagaan of de processen rondom de schoolexamens in de eigen instelling zijn ingericht volgens de wet- en regelgeving en of de procedures correct verlopen.

Centraal examen

In de hierboven genoemde zelfevaluatie ligt de focus op het schoolexamen, maar deze is grotendeels ook van toepassing op het centraal examen. De VO-raad stelt daarnaast jaarlijks rond de examentijd examenprotocollen beschikbaar - uitwerkingen van de wettelijke voorschriften - die scholen kunnen gebruiken om ervoor te zorgen dat de voorbereiding, afname en beoordeling van de centrale examens (procedureel) goed verlopen. Samen met de onderwijsbonden wordt verder specifiek rond de (tweede) correctie van de centrale examens ondersteuning geboden, om scholen en docenten te helpen realiseren dat deze correctie goed en volledig wordt uitgevoerd.  

Schoolexamens vmbo

De VO-raad wil tenslotte wijzen op de ondersteuning vanuit Stichting Platforms Vmbo (SPV) rond de organisatie van de schoolexaminering vmbo. Op de website van SPV vinden scholen, besturen en docenten onder meer een schoolexamenbank - waar docenten terecht kunnen voor toetsitems, examenvragen en volledige voorbeeldexamens -, informatie over de examinering en wet- en regelgeving en een aanbod van bijeenkomsten. Op de website bijscholingvmbo.nl staat daarnaast een aanbod aan trainingen rond schoolexaminering.

Omdat het in de afgelopen examenperiode op een aantal plaatsen mis is gegaan, wil de VO-raad graag nog een keer expliciet onder de aandacht brengen dat voor het behalen van een diploma de beroepsgerichte keuzevakken niet met een 3 of lager afgesloten mogen zijn. Zie voor meer informatie de website nieuwvmbo.nl.

Projectleider plusdocument, flexibilisering toetsing/examinering, doorstroomprogramma's po-vo, vmbo-mbo/havo

Piet Groenewegen

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2