Praktijk & ondersteuning

Scholen hebben de belangrijke verantwoordelijkheid te zorgen voor een goede, procedureel zuivere organisatie van de school- en centrale examens, zodat leerlingen een diploma kunnen halen waarvan de waarde buiten discussie staat. De VO-raad faciliteert leden op dit vlak.

Kwaliteitsborging schoolexaminering

De sector werkt aan de verdere versterking van de kwaliteitsborging schoolexamens door middel van de negen actielijnen. Met het vervallen van het centraal examen in 2020 is er extra nadruk komen te liggen op deze versterking. 

De actielijnen worden deels door de VO-raad en deels op de scholen zelf uitgevoerd. Voor scholen is ondersteuning beschikbaar bij de uitvoering ervan: 

Checklists
a. Checklist ‘Examenreglement’ (versie 2020-2021)
b. Checklist: ‘PTA’ (versie 2020-2021)
c. Checklist: ‘Afsluitend karakter schoolexamen’ (versie 2020-2021)
d. Checklist: ‘Kwaliteit van het schoolexamen’ (nieuw - versie 2020-2021)

Handreikingen
a. Handreiking ‘Visieontwikkeling schoolexaminering’
b. Handreiking ‘Positie examensecretaris’
c. Handreiking ‘Collegiale consultatie examinering’
d. Handreiking voor bestuurders 'Verantwoordelijkheid in het schoolexamen'

Zelfevaluatie Kwaliteitsborging Schoolexaminering
Met behulp van deze zelfevaluatie (versie 2020-2021) kunnen schoolbestuurders en schoolleiders nagaan of de processen rondom de schoolexamens in de eigen instelling zijn ingericht volgens de wet- en regelgeving en of de processen correct verlopen.

Praktijkvoorbeelden 
De VO-raad heeft ook een aantal praktijkvoorbeelden verzameld van (groepen) scholen die werken aan de ontwikkeling van een visie op toetsing en schoolexaminering en aan de positionering van de examencommissie.

Documenten
a. Raamwerk examencommissie

Collegiale consultatie
De VO-raad biedt samen met PLEXS de mogelijkheid om deel te nemen aan een collegiale consultatie rond schoolexaminering, waarbij u met collega’s en collega-scholen het gesprek kunt voeren over vraagstukken en ontwikkelingen op dit vlak en kennis en inspiratie kunt delen. Aanmelden kan t/m 8 oktober.


Centraal examen

In de hierboven genoemde zelfevaluatie ligt de focus op het schoolexamen, maar deze is grotendeels ook van toepassing op het centraal examen. De VO-raad stelt daarnaast jaarlijks rond de examentijd examenprotocollen beschikbaar - uitwerkingen van de wettelijke voorschriften - die scholen kunnen gebruiken om ervoor te zorgen dat de voorbereiding, afname en beoordeling van de centrale examens (procedureel) goed verlopen. In 2020 kwam het centraal examen te vervallen vanwege het coronavirus en waren de examenprotocollen daarmee niet meer relevant. Volgend schooljaar zullen nieuwe examenprocollen beschikbaar komen. 

Samen met de onderwijsbonden wordt verder specifiek rond de (tweede) correctie van de centrale examens ondersteuning geboden, om scholen en docenten te helpen realiseren dat deze correctie goed en volledig wordt uitgevoerd. In 2020 is hiertoe bijvoorbeeld 'adviestabel opsturen examenwerk' ontwikkeld. 

Schoolexamens vmbo

De VO-raad wil tenslotte wijzen op de ondersteuning vanuit Stichting Platforms Vmbo (SPV) rond de organisatie van de schoolexaminering vmbo. Op de website van SPV vinden scholen, besturen en docenten onder meer een schoolexamenbank - waar docenten terecht kunnen voor toetsitems, examenvragen en volledige voorbeeldexamens -, informatie over de examinering en wet- en regelgeving en een aanbod van bijeenkomsten. Op de website bijscholingvmbo.nl staat daarnaast een aanbod aan trainingen rond schoolexaminering.

Omdat het in de afgelopen examenperiode op een aantal plaatsen mis is gegaan, wil de VO-raad graag nog een keer expliciet onder de aandacht brengen dat voor het behalen van een diploma de beroepsgerichte keuzevakken niet met een 3 of lager afgesloten mogen zijn. Zie voor meer informatie de website nieuwvmbo.nl.

Projectleider plusdocument, flexibilisering toetsing/examinering, doorstroomprogramma's po-vo, vmbo-mbo/havo

Piet Groenewegen

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2