Commissie: ‘Voorkom scholensluiting met een duurzame aanpak'

10 januari 2022

Investeer in goede randvoorwaarden als ventilatie en voldoende leraren om scholen tijdens een pandemie open te houden. Dat schrijft een onafhankelijke commissie die de minister adviseert over het NPO. Een structurele aanpak van het lerarentekort en een veilige en goed geventileerde leer- en werkomgeving voor kinderen, jongeren en leraren zijn volgens het Platform Perspectief Jongeren (PPJ) essentieel om positieve effecten van de NPO-gelden te kunnen verwachten.

De optie van een schoolsluiting hoort niet op tafel bij een afweging van de maatregelen om de pandemie te beheersen, aldus het platform in haar eerste briefadvies. ‘De vraag zou moeten zijn: Wat is er nodig om het onderwijs aan leerlingen en studenten op een veilige en verantwoorde manier te laten verlopen?’ Belangrijke voorwaarden hierbij en om het NPO effectief te kunnen inzetten zijn volgens het PPJ een veilige leer- en werkomgeving, voldoende personeel en de (verlenging van) de looptijd van het programma. 

Investeer in onderwijshuisvesting

De commissie uit zich kritisch over het gebrek aan goede onderwijshuisvesting. Al voor corona kregen veel leerlingen en studenten les in gebouwen die niet aan de minimale gezondheidseisen voldeden, maar dat is nu nog zichtbaarder geworden. Het betreft een urgent probleem en vereist een forse investering, aldus de commissie. Daarbij gaat het om zowel het inhalen van achterstallig onderhoud als om nieuwe investeringen.

Gezien corona is het wegwerken van de ventilatie-achterstand natuurlijk het meest urgent, maar het probleem is breder, wordt opnieuw geconstateerd. En het is niet alleen een financieel probleem, maar ook een organisatorisch probleem. Door de verantwoordelijkheidsverdeling tussen rijk, gemeenten en scholen wordt te vaak naar elkaar gewezen voor het oplossen van problemen. 

In lijn met pleidooi VO-raad 

De VO-raad onderschrijft de conclusies van de commissie. De adviezen sluiten aan bij het pleidooi van de VO-raad om scholen voldoende tijd te geven om de middelen op een goede manier in te kunnen zetten, een deel van de extra middelen structureel te maken en snel en meer te investeren in het binnenklimaat van schoolgebouwen.

Over het Platform Perspectief Jongeren 

Het Platform Perspectief Jongeren is een onafhankelijke commissie, onder voorzitterschap van Kim Putters, die de keuzes en bestedingen van het Nationaal Programma Onderwijs volgt en de minister hierover adviseert. Het platform kijkt daarbij vooral vanuit het perspectief van de jongeren zelf. De commissie ziet het als haar taak om bottom-up informatie op te halen uit de praktijk, zowel over good practices als knelpunten.