Geld ontbreekt in reactie minister op beleidsonderzoek onderwijshuisvesting

22 december 2021

Het bestaande systeem van onderwijshuisvesting moet op de schop. Dit staat in de reactie op het in april 2021 verschenen Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) onderwijshuisvesting die minister Slob deze week naar de Tweede Kamer stuurde. Enig zicht op het vele extra geld dat hiervoor nodig is, staat niet in de brief. En ook het nieuwe coalitieakkoord zwijgt over het onderwerp. De VO-raad vindt dat het nieuwe kabinet snel en veel moet investeren in schoolgebouwen.

Goede schoolgebouwen hebben impact op de onderwijskwaliteit, gezondheid van leerlingen en onderwijspersoneel, toegankelijkheid en inclusie, kansengelijkheid en het klimaat. Het is daarom goed dat demissionair minister Slob erkent dat het belangrijk is om verouderde schoolgebouwen aan te pakken.

730 miljoen euro per jaar nodig

Het IBO-rapport laat zien dat de problemen urgent zijn en dat het belangrijk is om tempo te maken met de aanpak van schoolgebouwen. Daarvoor hebben gemeenten en schoolbesturen wel extra geld nodig van het Rijk: 730 miljoen euro extra per jaar, becijferden de onderzoekers van het IBO. In het rapport doen ze de aanbeveling om nog verder te inventariseren wat de huidige staat van de schoolgebouwen is. De VO-raad vindt dat er al genoeg informatie beschikbaar is om te starten met de verbetering van slechte schoolgebouwen. De problematiek is zo urgent, dat hier niet mee gewacht kan worden. Bij de verbeterslag kan direct meer informatie opgehaald worden over de precieze staat van gebouwen.

Geen onderwijshuisvesting in coalitieakkoord is onbegrijpelijk

De VO-raad vindt het onbegrijpelijk dat onderwijshuisvesting ontbreekt in het coalitieakkoord. Bovendien ontbreekt in de huidige aanpak de integrale benadering waarbij de knelpunten in samenhang worden aangepakt. Door het optuigen van verschillende subsidieregelingen worden individuele issues verholpen, maar niet het gehele schoolgebouw toekomstbestendig gemaakt. We moeten af van een dergelijke partiële aanpak.

Wat moet er gebeuren?

  1. Er moet tempo gemaakt worden met de aanpak van slechte schoolgebouwen. Meer dan de helft van de schoolgebouwen had al vernieuwd moeten zijn.
  2. Daarvoor is structurele bekostiging nodig. Subsidies zijn een doekje voor het bloeden en de opeenstapeling van subsidies helpt niet om schoolgebouwen integraal te verbeteren.
  3. Als de politiek nieuwe eisen stelt aan het onderwijs, moeten budgetten voor onderwijshuisvesting ook meebewegen. Denk bijvoorbeeld aan de invoering van passend onderwijs. Daarbij is meer ondersteuning nodig van leerlingen, individueel of in groepjes. Daar zijn veel schoolgebouwen niet op toegerust. Maar ook als klassen verkleind worden, heeft dat grote impact op schoolgebouwen.
     

Voortvarende aanpak slechte schoolgebouwen

VO-raad, PO-Raad en VNG komen binnenkort met een plan van hoe er voortvarend gewerkt kan worden aan de aanpak van slechte schoolgebouwen.