Coronadraaiboeken: gebruik uw eigen ervaring als bron voor veilig werken en leren op school

27 juli 2022

De school als fysieke plaats om elkaar te ontmoeten, te leren en te werken kan niet genoeg op waarde worden geschat. De coronapandemie maakte dat pijnlijk duidelijk. Tegelijkertijd waken schoolbestuurders over de veiligheid en gezondheid van hun leerlingen en werknemers. Daarin zijn onder meer de Arbowetgeving, het Bouwbesluit en het Burgerlijk Wetboek maatgevend.

Wees goed voorbereid op een opleving van het coronavirus

Om beter voorbereid te zijn op toekomstige crises heeft het ministerie van OCW met vertegenwoordigers uit het onderwijsveld het sectorplan COVID-19 funderend onderwijs opgesteld om fysiek onderwijs, ook in het slechtst denkbare scenario, te blijven verzorgen. Leerlingen moeten, zo veel als mogelijk en veilig naar school kunnen gaan. Dat is de strekking van het sectorplan COVID-19. Het sectorplan COVID-19 beschrijft vier in ernst toenemende scenario’s en geeft voor elk scenario standaardmaatregelen en voorbeelden van passende maatregelen.

Draaiboek

Van scholen/schoolbestuurders wordt verwacht dat zij – in overleg en afstemming met de MR en andere interne en externe stakeholders – deze scenario’s in een draaiboek uitwerken en deze voor 1 oktober voorleggen aan de medezeggenschapsraad. In het draaiboek staat hoe en door wie de standaardmaatregelen en de eventueel aanvullende maatregelen, die passen bij de situatie op de schoollocatie(s), worden uitgevoerd. Voor het draaiboek kan vanzelfsprekend geput worden uit de eerder afgekondigde maatregelen en protocollen die voor het voortgezet onderwijs zijn opgesteld. De VO-raad heeft ook een format gemaakt voor een draaiboek dat scholen kunnen gebruiken. Maar de beste bron is de eigen ervaring met het omgaan met corona op school.

Eigen schoolervaringen belangrijk 

In principe heeft elke schoolleiding, docent en onderwijsondersteuner ervaren welke ‘coronamaatregelen’ op een locatie goed en minder werkten. Denk aan looproutes, beperking van het aantal collega’s dat tegelijkertijd in de personeelsruimte kan pauzeren, alternatieve leslocaties, voorzieningen om leerlingen te verleiden buiten te pauzeren en de uitdaging van de mondkapjesdraagplicht etc.  

Ook heeft de schoolleiding ervaring opgedaan met het omgaan met kwetsbare personen en personen die zich zorgen maken (personeel, leerlingen en ouders), waarbij men zich wellicht heeft laten adviseren door de bedrijfsarts. Preventiemedewerkers en of corona-aanspreekpunten/-teams hebben een aanvullende RI&E en plan van aanpak opgesteld gericht op het voorkomen van besmettingen op school, en zijn geadviseerd door een arbeidshygiënist of andere arbokerndeskundige over bronaanpak en het verbeteren van het binnenklimaat. Ook hebben scholen een beroep gedaan op het Hulpteam Optimaal Ventileren. Zie in dit kader ook de website van het RIVM met 'aandachtspunten rond de inzet onvoldoende beschermde kwetsbare werknemers' en specifiek op het vlak van ventilatie de website van Ruimte-OK

Al deze ervaringen zijn, na een kritische evaluatie op gewenste en ongewenste effecten van de maatregelen en bijstelling daarvan, een prima basis voor het eigen draaiboek passend bij de vier scenario’s in het sectorplan COVID-19. Blijf in elk scenario, en vooral in het oranje en rode scenario, alert op signalen van overbelasting of stress.

Betrek naast de medezeggenschapsraad ook de preventiemedewerker(s). Laat hen het draaiboek toevoegen aan het plan van aanpak dat bij de RI&E hoort. Wilt u verzekerd zijn van een effectieve aanpak: laat dan een gecertificeerde arbokerndeskundige het draaiboek toetsen op conformiteit met de Arbowetverplichtingen.