Correctievolgorde examens niet omgedraaid

07 februari 2018

De huidige volgorde van de correctie van de eindexamens – waarbij eerst de ‘eigen’ leraar en daarna een leraar van een andere school de examens nakijkt – blijft gehandhaafd. Dit zei minister Slob tijdens het algemeen overleg over examens op 6 februari.

Hiermee is het voorstel van Sander Dekker (voormalig staatssecretaris van OCW) om de correctievolgorde om te draaien, van de baan. Dekker kwam in 2013 met dit plan nadat uit onderzoek van Cito bleek dat de tweede correctie lang niet altijd integraal werd uitgevoerd. Volgens Dekker zouden de examens zorgvuldiger worden nagekeken als de eigen leraar de tweede correctie uitvoerde. Na protest van docenten – die het voorstel zagen als teken van wantrouwen en benadrukten dat ze vooral te weinig tijd hadden voor een volledige tweede correctie – besloot Dekker zijn voorstel aan te houden en eerst te onderzoeken of binnen de huidige systematiek tot een volledige tweede correctie kon worden gekomen. Hoewel dit onderzoek officieel nog loopt, zet Slob nu dus al definitief een streep door het voorstel.

De VO-raad vindt het positief dat er nu duidelijkheid is. De raad benadrukt dat – ook nu het voorstel van de baan is – de aandacht onverminderd gericht moet blijven op een goede en volledige (tweede) correctie van de examens.

Samen met de AOb, CNVO en FvOv heeft de raad hier de afgelopen jaren op ingezet. De focus lag hierbij vooral op het verbeteren van de organisatie van de correctie, zodat docenten optimaal in de gelegenheid worden gesteld om de correctie volledig uit te voeren. Ook dit jaar stellen de partijen hiervoor ondersteuning beschikbaar aan schoolleiders, bestuurders en leraren. Zo komt er een meldpunt voor vragen en het doorgeven van knelpunten, worden goede voorbeelden gedeeld en wordt een checklist opgesteld met tips voor het organiseren van de correctie. Daarnaast komt een adviestabel beschikbaar. In deze tabel staan per vak en examen de dagen aangegeven waarop de examen binnen zouden moeten zijn bij de tweede corrector (en weer retour bij de eerste corrector), zodat beiden voldoende tijd hebben voor het correctiewerk.

Flexibilisering examens

In het algemeen overleg van 6 februari werd ook stilgestaan bij mogelijke vormen van flexibilisering van het examen, zoals het kunnen afsluiten van een vak op een lager niveau. De VVD gaf aan hier positief tegenover te staan, als uit onderzoek dat hiernaar wordt gedaan blijkt dat er duidelijke voordelen voor de samenleving zijn, zoals meer opstroming. Slob was voorzichtiger en gaf aan eerst het onderzoek af te willen wachten.

Correctievoorschriften en examencontracten 

Mede naar aanleiding van de discussies vorig jaar over aanpassingen van de correctievoorschriften door het CvTE, vroeg het CDA of docenten niet meer betrokken kunnen worden bij het opstellen van die voorschriften. Slob maakte duidelijk dat het CvTE hier al actief mee bezig is via het programma ‘Ieders Examen’. Binnen dit programma worden docenten voor een aantal vakken gevraagd onder strikte geheimhouding de examens en voorschriften goed door te nemen, voordat deze voorschriften worden verspreid.

In het overleg ging het ook over de zogenaamde examencontracten die een aantal scholen leerlingen zou laten tekenen, waarbij leerlingen de toegang tot het examen wordt ontzegd als ze bijvoorbeeld lage cijfers hebben. Slob gaf aan dat dit verboden is en zegde de Kamer toe dit voor het vavo te onderzoeken en hen hier in maart over te informeren. In gesprekken met de sectorraden zal hij wijzen op het verbod op deze contracten.

Pilots

Slob toonde zich positief over de pilot digitale examens vmbo en gaf aan de evaluatie met vertrouwen tegemoet te zien.

De pilot Recht op maatwerk (30 scholen) werd door Slob als mooi project genoemd, waarbinnen scholen kunnen onderzoeken hoe ze maatwerk kunnen leveren met minimale werkdruk.

Een ander onderwerp dat tenslotte ten sprake kwam was het verschijnsel prestatiestress bij leerlingen. Slob zegde toe dit thema in te brengen bij de onderzoeksprogrammering van NRO.