Dashboard Gelijke Kansen gepubliceerd

17 juli 2018

Het ministerie van OCW heeft op de website ocwincijfers.nl een Dashboard Gelijke Kansen gepubliceerd. Dit dashboard monitort de onderwijsloopbanen van leerlingen met een gelijk cognitief niveau uit verschillende ouderlijke milieus (wat betreft opleidingsniveau), en brengt hierbij de verschillen in kaart. Zo geeft het dashboard inzicht in de ontwikkeling van gelijke kansen in het onderwijs.

Uit het dashboard komt opnieuw naar voren dat sprake is van kansenongelijkheid voor leerlingen met lager opgeleide ouders, en dat dit op bepaalde punten toeneemt. Zo blijkt uit het dashboard onder meer dat:

  • leerlingen met maximaal mbo2 opgeleide ouders vaker een lager schooladvies in het po krijgen dan te verwachten is op basis van de eindtoets, dan leerlingen met wetenschappelijk opgeleide ouders. Dit verschil blijft toenemen. 
  • leerlingen met wetenschappelijk opgeleide ouders vaker doorstromen binnen het vo na het behalen van een vmbo-basis diploma. Dit verschil is de afgelopen jaren ook toegenomen. Wat betreft de overgang van vmbo-t naar havo en van havo naar vwo geldt ook dat leerlingen met wetenschappelijk opgeleide ouders vaker doorstromen. Dit verschil is de afgelopen jaren wel afgenomen.


Het dashboard biedt de VO-raad en scholen interessante informatie over de ontwikkelingen rond kansenongelijkheid en waar nog specifiek (extra) aandacht voor nodig is bij het terugdringen ervan. Het thema kansengelijkheid blijft hoog op de agenda staan van de VO-raad; de informatie en conclusies uit het dashboard worden meegenomen bij de verdere beleidsvorming en acties op dit thema.