De start van examenjaar 2021

03 september 2020

In september treffen de scholen de laatste voorbereidingen voor de schoolexaminering 2020-2021, onder andere door de vaststelling van het PTA voor 1 oktober. Met in het achterhoofd dat veel onzeker blijft over het verloop van het schooljaar, zet de VO-raad een aantal zaken op een rij met betrekking tot de examinering 2020-2021.

Na de vakantieperiode zijn alle scholen inmiddels weer van start. De impact van drie maanden sluiting van de schoolgebouwen op het onderwijs en afname van de schoolexamens zal per school en van vak tot vak verschillen. Daarbij is het verloop van het huidige schooljaar onzeker en vraagt dat extra aandacht van ons als sector.

Zicht op vorderingen leerlingen 

Er ligt bij scholen een grote verantwoordelijkheid en uitdaging om zicht te krijgen op de vorderingen en eventuele achterstanden van leerlingen in de huidige eindexamenklas. Dat inzicht is nodig om de planning van de schoolexamens (in het PTA) zo goed mogelijk te laten aansluiten op eventuele inhaal- en hersteltrajecten en om zo goed mogelijk recht te doen aan wat leerlingen na de maanden afstandsonderwijs kunnen.

Rekening houden met restricties 

Op dit moment is de inzet dat het volledige eindexamen dit schooljaar doorgaat in de normale vorm. Ten opzichte van ‘normaal’ wordt enige planningsruimte geboden bij het aanleveren van de schoolexamencijfers en de afnametermijnen voor de digitale flexibele examens en cspe’s. De septembermededelingen van het CvTE zullen dit concreet maken. Toch is het daarnaast ook goed om bewust te zijn van de mogelijkheid van lokale, regionale of landelijke restricties en de mogelijke implicaties hiervan voor de uitvoering van het schoolexamen.

Schoolexamen meer afsluitend karakter 

Veel scholen hebben, als het PTA daar aanleiding toe gaf, besloten om overbodig geachte herhaling in de schoolexaminering te schrappen. Daarmee heeft het schoolexamen een meer afsluitend karakter gekregen, een beweging die al was ingezet door de negen actielijnen die we als sector met elkaar hebben afgesproken ter versterking van de kwaliteitsborging schoolexaminering. Het ligt voor de hand om de positieve ervaringen op dat punt toe te passen in het nieuwe PTA voor de voorexamenjaren. Nog sterker dan we al eerder bepleitten, vraagt dit van bestuur, schoolleiding en docenten een visie op examinering. Enerzijds past beperking van de toetsing goed bij de kwaliteitsverbetering, anderzijds is het van belang om het schooleigen karakter van het schoolexamen overeind te houden en liefst te versterken. 

Versterking kwaliteitsborging schoolexaminering nog belangrijker 

Scholen hebben de afgelopen anderhalf jaar hard gewerkt aan het versterken van de kwaliteitsborging van de schoolexamens via de negen actielijnen. Die versterking heeft juist door de grotere betekenis van het schoolexamen in het afgelopen schooljaar aan urgentie gewonnen. Nu de herstructurering van de schoolexaminering is versneld, zijn de afspraken binnen de negen actielijnen (waaronder een visie op schoolexaminering, het versterken van het afsluitend karakter en de inrichting van een examencommissie) nog belangrijker geworden.

Collegiale consultatie examinering

Een van de afspraken binnen de negen actielijnen is dat scholen met behulp van collegiale consultatie werken aan de versterking van de kwaliteit. Om scholen te ondersteunen bij het zoeken naar een school die openstaat voor collegiale consultatie, is PLEXS bereid gevonden de aanmelding en het met elkaar in contact brengen van de betreffende scholen te verzorgen. Aanmelden voor de collegiale consultatie examinering kan via een online aanmeldformulier.  

Monitor voortgang implementatie actielijnen 

Ten slotte. Ongeveer een jaar geleden heeft de VO-raad onder de scholen de voortgang van de implementatie van de negen actielijnen geïnventariseerd. Ook begin dit schooljaar wordt u gevraagd om enkele vragen van de monitor te beantwoorden. Deze ontvangt u in september separaat. 

Ondersteuning kwaliteitsborging schoolexamens

Als ondersteuning bij de inrichting van het nieuwe examenjaar biedt de VO-raad het volgende:

Nieuw:

Geactualiseerd: 

Praktijkvoorbeeld: