Scholen voortvarend aan de slag met actielijnen schoolexaminering

07 januari 2020

De vo-sector heeft de handschoen opgepakt en maakt - waar nodig - werk van de verdere versterking van de kwaliteit van de schoolexaminering. Dit komt naar voren uit een enquête die de VO-raad in november 2019 heeft gehouden onder de eindverantwoordelijke schoolleiders.

Met deze enquête wilde de VO-raad in beeld brengen hoe de invoering van de 'negen actielijnen schoolexaminering' verloopt op scholen. De VO-raad heeft deze actielijnen opgesteld om te komen tot een betere kwaliteitsborging van de schoolexaminering en scholen te ondersteunen op dit vlak. Eerder concludeerde de Commissie Kwaliteit Schoolexaminering – die onderzoek deed naar aanleiding van de problemen bij de schoolexamens van VMBO Maastricht – dat er geen indicaties zijn voor grootschalige onregelmatigheden bij de uitvoering van de schoolexamens, maar dat het systeem van kwaliteitsborging wel kwetsbaarheden bevat en dat de schoolexaminering te weinig wordt vormgegeven vanuit de onderwijsvisie van de school en te weinig met een afsluitend karakter.

Uit de enquête – die werd ingevuld door bijna 300 schoolleiders – blijkt dat de sector stevig aan de slag is gegaan met de actielijnen. Zo geeft 92% van de schoolleiders aan dat hun school aan het werk is met het ontwikkelen van een visie op toetsing en examinering. 87% geeft aan dat de school aan het werk is gegaan om het schoolexamen (weer) een afsluitend karakter te geven, of heeft dat proces afgerond. En ook met het instellen van een examencommissie zijn de scholen voortvarend aan de slag gegaan. Driekwart van de schoolleiders geeft aan dat de school ondertussen een examencommissie heeft die (grotendeels) voldoet aan de afspraken.

Ondersteuning

Voorzien is om de enquête nog twee maal uit te zetten, rond de zomer van 2020 en voor de zomer van 2021. De VO-raad blijft scholen ondersteunen bij het uitvoeren van de actielijnen. Voor het complete ondersteuningsaanbod kunt u terecht op de themapagina' Organisatie schoolexamen en centraal examen'