Definitieve rekentoetsresultaten naar Tweede Kamer

14 november 2016

In het schooljaar 2015-2016 was in alle onderwijssoorten sprake van een verbetering van de rekentoetsresultaten ten opzichte van voorgaande schooljaren. In het vwo – waar de rekentoets meetelt voor het eindexamen – behaalde afgerond 100% van de leerlingen een 5 of hoger voor de toets (voldoende voor het behalen van het diploma). Dit blijkt uit de definitieve rekentoetsresultaten 2015-2016, die de bewindslieden van OCW op 11 november naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

Download de brief met de definitieve rekentoetsresultaten 2015-2016.

De brief laat zien dat het percentage vwo’ers dat een 5 of hoger haalt voor de rekentoets verder is gestegen van 99,3% in het schooljaar 2014-2015 naar afgerond 100% in 2015-2016. Vanaf het schooljaar 2015-2016 telt het rekentoetsresultaat in het vwo mee voor het eindexamen. Afgelopen schooljaar moesten leerlingen een 5 of hoger halen voor de toets om hun diploma te kunnen halen. Vanaf dit schooljaar is de toets onderdeel van de kernvakkenregeling: een vwo-examenkandidaat mag dan hoogstens één 5 halen voor de rekentoets, wiskunde, Engels of Nederlands. Uit de cijfers blijkt dat afgelopen schooljaar minder dan 1% het diploma niet had gehaald, als de rekentoets al onderdeel was geweest van de kernvakkenregeling.

Ook in het vmbo en de havo - waar de rekentoets nog niet meetelt voor het eindexamen - zijn de rekentoetsresultaten afgelopen schooljaar verder verbeterd. Vooral in vmbo-gl/tl is sprake van een sterke stijging van het aantal leerlingen dat een 5 of hoger heeft gehaald (98,3%). Ook het percentage vmbo-bb leerlingen met een 5 of hoger is gestegen (86,3%), al weet een aanzienlijk deel van hen dus ook nog geen 5 of hoger te halen. 

De VO-raad is blij met de positieve trend. We zien hierin de inzet van scholen terug om leerlingen goed rekenonderwijs te bieden. De stijgende resultaten betekenen echter niet dat de rekentoets ook in het vmbo en havo onderdeel zou moeten worden van het examen. De VO-raad blijft ervoor pleiten de toets in het gehele vo geen onderdeel te maken van het examen, maar de toets puur in te zetten voor het verder verbeteren van het rekenonderwijs.

Verbeteren rekenonderwijs

De afgelopen jaren hebben veel scholen belangrijke stappen gezet op het vlak van het verbeteren van het rekenonderwijs. Zo hebben 234 scholen - waarvan de resultaten van de rekentoets op een of meerdere afdelingen tegenvielen - deelgenomen aan de tweede tranche van het Intensiveringstraject Rekenen VO van het Steunpunt Taal en Rekenen, waarbij ze met ondersteuning aan de slag gingen met hun rekenonderwijs. In hun brief informeren de bewindslieden de Kamer over de resultaten hiervan. Alle deelnemende scholen stellen dat hun rekenonderwijs is verbeterd: ze zijn beter in staat om rekenen een belangrijke plaats in hun onderwijs te geven, hebben meer geïnvesteerd in de professionalisering van hun docenten en maken gebruik van methodes die maatwerk voor leerlingen mogelijk maken.

Tegelijkertijd geeft een aantal leerlingen en leraren (zie onderzoek CvTE, blz 43) nog aan dat leerlingen op hun school niet of niet voldoende worden voorbereid op de rekentoets. Dit onderstreept dat verdere investeringen in het rekenonderwijs nodig zijn. De VO-raad wil hier de komende jaren op blijven inzetten via de activiteiten van de rekenagenda, en hierbij met name de scholen aanspreken die nog achterblijven op dit vlak.

In hun brief gaan de bewindslieden nader in op de activiteiten van de rekenagenda. Zo organiseren de Steunpunten taal en rekenen vo en mbo op 14 december een conferentie rondom rekenen en werken zij momenteel aan een quickscan die scholen een toegankelijke handreiking biedt om hun rekenonderwijs aan rekenzwakke leerlingen te verbeteren.  

Politiek debat over rekentoets en rekenonderwijs

Op donderdag 17 november debatteerde de Tweede Kamer over de rekentoets en het rekenonderwijs. Hierin werd duidelijk dat de rekentoets - ondanks forse kritiek van de aanwezige oppositiepartijen - in het vwo onderdeel blijft van het examen. Staatssecretaris Dekker houdt ook vast aan zijn plan om de toets in de toekomst ook in het vmbo en havo mee te laten tellen voor het examen. Hij gaf opnieuw aan de resultaten van de rekentoets te blijven monitoren en op basis daarvan te besluiten wanneer de rekentoets ook in het vmbo en havo mee gaat tellen. Pleidooien van onder meer D66 en CDA dat de rekentoets onevenredig deel uitmaakt van de examens en dat het ook goed is te erkennen als zaken toch verkeerd uitpakken, vonden geen gehoor.

In antwoord op het bericht van LAKS over het ontbreken van rekenonderwijs gaf de staatssecretaris aan het een schande te vinden als scholen leerlingen niet voorbereiden op de rekentoets. Maar op veel scholen gaat het volgens hem het de goede kant op.

Dekker gaf aan bereid te zijn om de toets aan te passen als deze niet op orde is. Dit kan echter volgens hem pas als duidelijk is hoe scholen het rekenen aan leerlingen willen onderwijzen. Dekker legde hierbij ook de verbinding met de discussie over hoe het curriculum wiskunde/rekenen er uit zou moeten zien (Onderwijs 2032).  

De staatssecretaris zegde in het debat toe met de PO-raad in gesprek te gaan over de betrokkenheid van het po bij de rekenagenda. Ook zegde hij toe de Kamer te informeren over de gesprekken met wiskundedocenten en wat met hen is afgesproken over onder meer rekenen in de onderbouw. Tot slot gaf D66 aan een verlengd AO aan te willen vragen.
 

Update: Op 30 januari 2017 zijn ook de resultaten van de rekentoets 2016 in het voortgezet onderwijs op school- en vestigingsniveau naar de Tweede Kamer gestuurd.