Dit schooljaar opnieuw aangepast eindexamen

17 december 2021

Demissionair minister Slob heeft besloten tot het aanpassen van de examenregels in schooljaar 2021/2022. Zo kunnen ook dit schooljaar de (papieren) centrale examens voor de algemeen vormende vakken gespreid worden afgenomen. De al aangekondigde verlenging van de afnameperiode voor de digitale examens blijft van kracht. Ook krijgen leerlingen de mogelijkheid om een tweede vak te herkansen. Om de spreiding en twee herkansingen mogelijk te maken is wederom – naast een volwaardig tweede tijdvak – een derde tijdvak nodig. Daarnaast is besloten dat leerlingen het beroepsgerichte profielvak deels met een CSPE en deels met een schoolexamen afsluiten.

Dat staat in de brief die minister Slob op 17 december 2021 naar de Tweede Kamer stuurde.

Het kabinet heeft in het afgelopen en huidige schooljaar prioriteit gegeven aan het verantwoord open houden van de scholen, zodat zoveel mogelijk kwalitatief goed fysiek onderwijs doorgang kan vinden. Ondanks deze prioritering hebben scholen te maken (gehad) met lokale corona-uitbraken, aanwezige leervertragingen en onzekerheid omtrent het verloop van dit schooljaar. Dit heeft ertoe geleid dat ook dit jaar geen ‘normaal’ examenjaar is, aldus de minister. De minister geeft aan dat met deze maatregelen wordt ingezet op het creëren van meer tijd en flexibiliteit rond het eindexamen.

De VO-raad staat positief tegenover de aangekondigde aanpassingen. De huidige groep examenkandidaten ondervindt al drie schooljaren last van coronamaatregelen. De VO-raad is voorstander van de herkansing voor twee vakken en de mogelijkheid tot spreiding van de examens over meerdere perioden. De herkansing van een tweede vak biedt kandidaten een extra mogelijkheid en de spreiding over tijdvakken moet kandidaten voldoende mentaal comfort bieden als zij onverhoopt niet een of meer examens in het eerste tijdvak kunnen afleggen.

Dat de duimregeling is komen te vervallen, vindt de VO-raad een juiste beslissing. Deze regel gaf leerlingen vorig jaar de mogelijkheid om het resultaat voor een niet-kernvak weg te strepen. Dit leidt al in een vroegtijdig stadium te veel tot gecalculeerd gedrag van leerlingen, waardoor leerlingen zich niet alle examenstof van het zogenaamde duimvak goed eigen maken.

Logistiek

Het is duidelijk geworden dat de logistieke kant van ons landelijk examensysteem met deze maatregelen de grenzen van de mogelijkheden heeft bereikt. Dat geldt voor alle betrokkenen, op schoolniveau met de examinatoren en de schoolorganisatie, en voor de landelijke uitvoering. Om voor de papieren examens een volledig tweede tijdvak mogelijk te maken, is de normering voor deze examens naar voren gehaald. Voor de digitale examens blijft de flexibele afnametermijn gehandhaafd. Het is technisch niet mogelijk om ook voor deze examens vanwege de langere doorloop het normeringsmoment te vervroegen. Daarnaast is net als vorig jaar een doorloop in de zomervakantie voor één regio – regio midden – noodzakelijk. De VO-raad had dit graag anders gezien, maar aanvaardt dat dit de prijs is om de kandidaten tegemoet te komen.

Tijdvakken

Afgelopen examenjaar was het vanwege het aangepaste rooster niet mogelijk de uitslagdag gelijk te trekken voor alle leerlingen. Voor 2022 is gekeken of de uitslagdag voor het examenjaar 2022 gelijk kan worden getrokken. Echter, om dat te realiseren zou er niet één maar twee weken de zomervakantie worden ingegaan, en er is brede overeenstemming dat dit onaanvaardbaar is. Daarom wordt de uitslagdatum niet gelijk getrokken.

De minister schrijft in de brief dat er een bedrag van 41,9 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld voor financiële compensatie voor scholen en docenten die te maken krijgen met extra werklast voorafgaand en na de tweede herkansing, en voor de organisatie van een extra tijdvak.

Examenrooster centrale examen regulier voortgezet onderwijs en vavo

Tijdvak Afnamedagen Bekendmaking N-termen (uitslag)
Afnameperiode profielvak-cspe’s 16 februari t/m 22 juli  
Afnameperiode digitale flexibele examens vmbo 4 april t/m 22 juli 15 juni
Tijdvak 1:
Eerste afnames papieren examens
12 t/m 30 mei 9 juni*
Tijdvak 2:
Eerste afnames papieren examens en herkansingen
13 t/m 24 juni 1 juli
Tijdvak 3:
Herkansingen papieren examens
5 t/m 8 juli 14 juli

*De N-termen voor de digitale flexibele examens in het vmbo worden op 15 juni bekendgemaakt. Voor de afname van de aangewezen vakken, zie de Activiteitenplanning van het CvTE.

Flexibele en digitale examens

De minister had al eerder besloten om de afnameperiode van de centraal schriftelijke en praktische examens in de beroepsgerichte profielvakken en de digitale centrale examens in de algemene vakken van de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg te verlengen.

Meer informatie: servicedocument OCW en Q&A VO-raad